สืบค้นงานวิจัย
การประเมินการคัดเลือกแบบวงจรโดยคัดเลือก S1 family ในประชากรข้าว
อรพิน วัฒเนสก์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การประเมินการคัดเลือกแบบวงจรโดยคัดเลือก S1 family ในประชากรข้าว
ชื่อเรื่อง (EN): Evaluation S1 Family Recurrent Selection in a Rice Population
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อรพิน วัฒเนสก์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Orapin Watanesk
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: D.J. Mackill
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): D.J. Mackill
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การประเมินศักยภาพของการคัดเลือกแบบวงจรโดยคัดเลือก S1 family ในประชากรข้าว Composite CP 103 (IR 38499) รอบที่ 1 จากสายพันธุ์ที่มีเกสรตัวผู้เป็นหมันทางพันธุกรรม IR 36 ms ช่วยให้มีการผสมข้ามในประชากร ทำการทดลองที่สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ ประเทศฟิลิปปินส์ ในฤดุนาปี พ.ศ. 2532 และนาปรัง พ.ศ. 2533 โดยพบว่า S1 ทั้ง 2 ฤดูปลูกมีบางสายพันธุ์ที่ดีกว่าพันธุ์ตรวจสอบที่ดีที่สุดในทุก ๆ ลักษณะที่ศึกษา ทั้ง ๆ ที่ประชากรนี้ไม่มีการคัดเลือกผลผลิตมาก่อน ค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง S1 และ S3 ที่มาจากสายพันธุ์เดียวกันมีนัยสำคัญเกือบทุกลักษณะยกเว้นผลผลิตและค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง S1 และ S4 ที่มาจากสายพันธุ์เดียวกันมีนัยสำคัญเกือบทุกลักษณะ ยกเว้นวันออกดอก 50% และเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ การศึกษานี้ชี้ให้เห็นลักษณะทางองค์ประกอบผลผลิตและคุณภาพของเมล็ด สามารถวัดได้จาก S1 ที่ปกติที่ปลูกในแปลงย่อยขนาดเล็ก ดังนั้นการคัดเลือก ควรจะมีประสิทธิผลในการปรับปรุงลักษณะดังกล่าวในการคัดเลือกแบบวงจร
บทคัดย่อ (EN): We evaluated the potential of S1 family recurrent selection in the composite population CP 103 (IR 38499) cycle 1, using genetic male sterile line IR 36 ms for intermating in the population. At IRRI, wet season and 1990 dry season. The results showed that in both seasons lines comparable with or better than the best check inall traits although this population had not undergone previous selection for yield. correlations between S1 and the corresponding S4 were significant for all traits excepts days to 50% flowering and pecentage unfilled grains. This study indicate the yield components and grain quality trailts can be measured on fertile S1 plants in small plots. This indicates S1 Selection could be used in a recurrent selection program to improve these traits.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2534
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2534
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประเมินการคัดเลือกแบบวงจรโดยคัดเลือก S1 family ในประชากรข้าว
กรมวิชาการเกษตร
2534
เอกสารแนบ 1
ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร โครงการวิจัยการประเมินศักยภาพในการให้ผลผลิตของข้าวไทยโดยใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของข้าว ทางเลือกในวิธีการปรับปรุงพันธุ์ สำหรับประเมินสายพันธุ์ข้าว I. การประเมินศักยภาพในการให้ผลผลิต กรณีศึกษา: การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตข้าวนาสวนนาน้ำฝน ความน่าเชื่อถือและการประเมินศักยภาพของแบบจำลอง i_EPEC ในการประเมินการผลิตข้าวของประเทศไทย การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการคัดเลือกพันธุ์ข้าว การคัดเลือกฟักทองเพื่อความหลากหลายของทรงผลและคุณภาพผลที่ดี การคัดเลือกพันธุ์ข้าวต้านทานแล้งภายใต้สภาพอาศัยน้ำฝนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในการปลูกข้าวอินทรีย์ และข้าวปลอดภัย การคัดเลือกพันธุ์ข้าวต้านทานแล้งระหว่างชาติ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก