สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยการศึกษาการผลิตพริกไทยที่มีคุณภาพ
แสงมณี ชิงดวง - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยการศึกษาการผลิตพริกไทยที่มีคุณภาพ
ชื่อเรื่อง (EN): Technology for Quality Production of Black Pepper (Piper nigrum L.)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: แสงมณี ชิงดวง
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาการผลิตพริกไทยที่มีคุณภาพ ได้ทำการศึกษาด้านการจัดการด้านเขตกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพ และสารสำคัญในพริกไทย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ใช้วิธีการผสมผสานในการจัดการดินและการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช การวิจัยด้านการอารักขาพืช ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่าและโคนเน่า และแมลงศัตรูที่สำคัญของพริกไทย วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษา ในด้านพันธุ์และการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การผลิตพริกไทยขาวให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างและการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ การทดลองดำเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ศูนย์วิจัยไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร และแปลงเกษตรกร อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 2553 ผลการทดลองมีดังนี้ การจัดการด้านเขตกรรม เพื่อให้ได้พริกไทยที่ตลาดต้องการคือได้พริกไทยมีคุณภาพ ให้ปริมาณน้ำมันหอมระเหย และสารสำคัญ piperine สูง พริกไทยจึงจะมีความเผ็ด และหอมมาก ซึ่งในการผลิตพริกไทยควรจะให้ได้ปริมาณน้ำมันหอมระเหยมาก และผลผลิตสูงด้วย การศึกษาการจัดการด้านเขตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพและสารสำคัญในพริกไทย ทดลองที่ศูนย์วิจัยไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ในปี 2549-2552 พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 10 กก./ค้าง ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 200 ก./ค้าง จำนวน 5 ครั้ง/ปี ให้ปริมาณน้ำมันหอมระเหยสูงสุด 8.1 กก./ไร่ ให้สาร piperine สูงสุด 38.2 กก./ไร่ และให้ผลผลิตเฉลี่ย 664.90 กก./ไร่ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ศึกษาการจัดการด้านเขตกรรมร่วมกับการป้องกันกำจัดโรครากเน่าและโคนเน่าของพริกไทยที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora parasitica กับพริกไทยอายุ 5-6 ปี ในแปลง เกษตรกร อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ปี พ.ศ. 2549-2550 ผลการทดลองพบว่า พบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างระดับปุ๋ยคอกกับการใช้ปุ๋ยเคมี การใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 6 กิโลกรัมต่อค้างให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตพริกไทยสดสูงสุด 2,148 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 9 กิโลกรัมต่อค้าง ซึ่งให้ผลผลิตรองลงมาคือ 1,852 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 200 กรัมและปุ๋ยยูเรีย อัตรา 65 กรัมต่อค้าง ใส่ทุก 60 วัน ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตพริกไทยสดสูงสุด 2,133 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 200 กรัม ใส่ทุก 45 วัน การวิจัยด้านการอารักขาพืช ในการวิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชในการผลิตพริกไทยที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ประกอบด้วย การจัดการโรคของพริกไทย และการจัดการแมลงศัตรูพริกไทย โดยศึกษาวิธีการใช้สารธรรมชาติในการจัดการโรคและแมลงศัตรูของพริกไทย ในแปลงเกษตรกร อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี การทดลองกับพริกไทยอายุประมาณ 5-6 ปี ในปี พ.ศ. 2548-2550 พบว่าการใช้สารธรรมชาติปิโตรเลียมออยล์ ร่วมกับการใช้สารเคมี imidacloprid ในการป้องกันกำจัดแมลง ให้ผลผลิตสูงสุดเฉลี่ย 3.7 ตันต่อไร่ และพบการทำลายของแมลงบนช่อดอกพริกไทยเฉลี่ย 2.8% สำหรับการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ T. harzianum ร่วมกับ Bacillus subtilis ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่าและโคนเน่า ให้ผลใกล้เคียงกับวิธีการใช้สารเคมี metalaxyl ในการป้องกันกำจัดโรครากเน่าและโคนเน่าของพริกไทย ให้ผลผลิต 2.93 และ 2.90 ตันต่อไร่ การทดลองกับต้นพริกไทย อายุประมาณ 7-8 ปี ในปี 2549-2551 ใช้วิธีการจัดการดิน ใส่ปุ๋ยคอก+ปุ๋ยเคมี (15-15-15)+ปุ๋ยแคลเซียมไนเตรท ร่วมกับการป้องกันกำจัดโรครากเน่าและโคนเน่าด้วยสารเคมี metalaxyl ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุดเฉลี่ย 3.9 ตันต่อไร่ และให้ผลไม่แตกต่างทางสถิติกับการใช้ T. harzianum ที่ให้ผลผลิต 3.11 ตัน/ไร่ แต่แตกต่างกับวิธีของเกษตรกรอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ การทดลองกับต้นพริกไทยอายุประมาณ 13 ปี ในปี 2551-2553 พบว่าวิธีใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Bacillus subtilis และ T. harzianum ให้ผลผลิต 0.9 และ 0.8 ตัน/ไร่ ตามลำดับ ให้ผลแตกต่างกับวิธีของเกษตรกรอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษา การศึกษาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพื่อให้ได้คุณภาพและสารสำคัญสูงในพริกไทย ทดลองที่ศูนย์วิจัยไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ในปี 2549-2551 พบว่าการเก็บเกี่ยวพริกไทยเมื่ออายุ 6 เดือน พันธุ์ซีลอนให้น้ำมันหอมระเหยสูงสุดคือ 2.80% และพันธุ์ซาราวัคให้น้ำมันหอมระเหยสูงสุด คือ 1.13% การวิจัยวิธีการปฏิบัติการผลิตพริกไทยขาวให้ปลอดภัยจากสารไนโตรฟูแรนส์ ด้วยการหมักเมล็ดพริกไทยในน้ำตาล 0.2% สามารถช่วยเพิ่มเชื้อจุลินทรีย์ในการหมัก และทำให้ผิวพริกไทยเปื่อยยุ่ยได้ง่าย เมล็ดพริกไทยมีความขาว โดยไม่ต้องใช้สารฟอกขาว และผลการวิเคราะห์ไม่พบสารไนโตรฟูแรนส์ในเมล็ดพริกไทยขาว การลดการปนเปื้อนสารพิษ Aflatoxin ในพริกไทย โดยการผ่านกรรมวิธีล้างเมล็ดพริกไทย แล้วลวกด้วยน้ำร้อน และอบให้แห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เก็บรักษาไว้ในถุงพลาสติกในสภาพสูญญากาศ เป็นเวลา 6 เดือน ไม่พบเชื้อรา Aspergillus flavus เปรียบเทียบกับพริกไทยดำระดับฟาร์มเกษตรกรเชิงพาณิชย์ พบเชื้อ A. flavus สูงสุด 50.7% ปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษ Aflatoxin ที่ระดับ 0-4 ppb. ซึ่งยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยการศึกษาการผลิตพริกไทยที่มีคุณภาพ
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2553
วิสาสาเหตุของโรคพริกไทยในประเทศไทย โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะปรางอย่างมีคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพุทราอย่างมีคุณภาพ โครงการวิจัยศึกษาการผลิตไพลที่มีคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะขามหวานอย่างมีคุณภาพ โครงการวิจัยการศึกษาสมุนไพรที่มีศักยภาพ การผลิต คุณภาพ และความปลอดภัยของน้าปลาร้าปรุงรส คู่มือการวิจัยสมุนไพรในการผลิตสัตว์ 2 โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตมันฝรั่งที่มีคุณภาพ โครงการวิจัยศึกษาการผลิตกระชายดำที่มีคุณภาพ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก