สืบค้นงานวิจัย
โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว
ปณิธาน แก้วจันทวี, สรณัฏฐ์ ศิริสวย, ศิริรัตน์ หมวกใหม่ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว
ชื่อเรื่อง (EN): Training and Technology Transfer in Breeding and Culture of White Sea Bass.
บทคัดย่อ: โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 60 คน ผลการประเมินของผู้ฝึกอบรมในหลักสูตรนั้นแสดงให้เห็นว่า การเตรียมตัวของวิทยากร, สื่อโสตทัศนูปกรณ์ทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ, สถานที่และอาหารนั้น อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าใจในเนื้อหาภาคบรรยายและเข้าใจในภาคปฏิบัติได้ดีตลอดจนได้รับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่แก่ชุมชนหรือนำไปประกอบอาชีพต่อไปได้โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 60 คน ผลการประเมินของผู้ฝึกอบรมในหลักสูตรนั้นแสดงให้เห็นว่า การเตรียมตัวของวิทยากร, สื่อโสตทัศนูปกรณ์ทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ, สถานที่และอาหารนั้น อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าใจในเนื้อหาภาคบรรยายและเข้าใจในภาคปฏิบัติได้ดีตลอดจนได้รับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่แก่ชุมชนหรือนำไปประกอบอาชีพต่อไปได้
บทคัดย่อ (EN): Training and Technology Transfer in Breeding and Culture of White Sea Bass. There were 60 persons were trained. Evaluation of training program shows preparation of speakers, audio-visual media, lecture and practice, places and food. During in good to excellent. The training can be understood in a descriptive and understanding of good practice and gain knowledge and new technologies. Which can be trained to use the knowledge gained to be transfer to the community or continue to earn a living.Training and Technology Transfer in Breeding and Culture of White Sea Bass. There were 60 persons were trained. Evaluation of training program shows preparation of speakers, audio-visual media, lecture and practice, places and food. During in good to excellent. The training can be understood in a descriptive and understanding of good practice and gain knowledge and new technologies. Which can be trained to use the knowledge gained to be transfer to the community or continue to earn a living.
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ:
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กันยายน 2554
ความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดินเชิงพาณิชย์ จังหวัดสมุทรสงคราม ในการเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล (มกษ. 7429-2559) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกบเชิงพาณิชย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ป่าเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน หนังสือการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาว การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ วิจัยและศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาซิวใบไผ่ วิจัยและศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาค้อลายถี่ หนังสือ การเพาะเลี้ยงปลาจีน หนังสือการเพาะเลี้ยงปลาหมอ
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก