สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ศรินณา ชูธรรมธัช - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ชื่อเรื่อง (EN): Development on Major Economic Crop Production Technology in the Lower South Region
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศรินณา ชูธรรมธัช
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ศรินณา ชูธรรมธัช
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเป็นโครงการวิจัย ที่ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาพืชเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิต การจัดการสวน โรค แมลง คุณภาพผลผลิต สารพิษตกค้าง ตลอดจนการยืดอายุการเก็บรักษา ของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ ลองกอง ปาล์มน้ำมัน สับปะรด พริก มังคุด หน้าวัว และผักไม่ใช้ดิน เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลผลิตและเพิ่มรายได้ในการจัดการคุณภาพผลผลิตลองกอง มังคุด พริก ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างและเพื่อการบริโภคและการส่งออก การจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่ปลูกในสภาพนาและพื้นที่ดอนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ทดสอบและปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาโรคเหี่ยวและเพิ่มผลผลิตสับปะรด และได้พันธุ์หน้าวัวลูกผสมที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ตลอดจนเปรียบเทียบประสิทธิภาพโรงเรือนปลูกผักไม่ใช้ดิน ดำเนินการในพื้นที่เกษตรกรจังหวัด สงขลา สตูล พัทลุงและสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดพัทลุง ยะลา นราธิวาส และห้องเย็นภาควิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระหว่างปี 2551-2553 วิธีการดำเนินงานโดยใช้หลัก Farming System Research ได้แก่ การสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมาย คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ วางแผนการทดสอบตามประเด็นปัญหาที่วินิจฉัยได้ของแต่ละพืช ดำเนินการทดสอบ และขยายผล การทดสอบเทคโนโลยี โดยเปรียบเทียบกรรมวิธีแนะนำของกรมวิชาการเกษตร(GAP) กับวิธีเกษตรกรสำหรับลองกอง พริก มังคุด และสับปะรด หรือวิธีปรับใช้ สำหรับหน้าวัวเปรียบเทียบพันธุ์ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพโรงเรือนปลูกผักไม่ใช้ดินแบบแบบสถาบันเกษตรวิศวกรรม(สกว.)กับโรงเรือนทั่วไป ซึ่งผลการทดลองของโครงการวิจัยพบว่า การจัดการสวนลองกองพบว่าตามวิธีแนะนำให้ผลผลิตเฉลี่ย 768.3 กก./ไร่ เพิ่มขึ้นจากวิธีเกษตรกร 50.0 % วิธีแนะนำให้ผลผลิตคุณภาพเกรด A มากที่สุด คือ 61.7 % วิธีแนะนำให้ผลตอบแทนสูงกว่าวิธีของเกษตรกร 7,916.1 บาท/ไร่ เพิ่มขึ้น 72.5 % วิธีแนะนำให้ค่า BCR 2.8 สูงกว่าวิธีเกษตรกร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุนของวิธีแนะนำมีมากกว่าวิธีเกษตรกร การจัดการโรคลองกอง พบว่า การแก้ปัญหาโรคราดำควรใช้สารเคมี benomyl 10 กรัม/ น้ำ 20 ลิตร หรือ จุลินทรีย์ Bacillus subtilis 20 กรัม/ น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน ร่วมกับการตัดแต่งกิ่ง และการจัดการสวน ทำให้ลดปัญหาการเกิดโรคราดำได้ดีที่สุด สำหรับการยืดอายุการเก็บรักษาลองกองพบว่า การรมด้วยสาร 1-MCP ที่ระดับความเข้มข้น 500 ppb และหุ้มด้วยโฟมเน็ตร่วมกับสารดูดซับเอทิลีน(ด่างทับทิม) และเก็บรักษาในห้องเย็นอุณหภูมิ 18 OC สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน 14 วัน การจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับการปลูกในสภาพนาของเกษตรกรรายย่อยของจังหวัดพัทลุง โดยศึกษาการจัดการปุ๋ย การปลูกพืชแซม และทดสอบพันธุ์ที่เหมาะสมกับการปลูกในสภาพนา ทั้งการปลูกแบบขุดคูยกร่องและไถยกร่อง พบว่า พืชแซมที่เหมาะสมในสวนปาล์มน้ำมันพื้นที่นาดอนแบบขุดยกร่อง ได้แก่ อ้อยอาหารสัตว์ให้ผลผลิตต้นสด 16,979 กก./ไร่ หญ้าอาหารสัตว์ อะตราตัม ผลผลิตต้นสด 8,736 กก./ไร่ หญ้าพลิแคททูลัม ผลผลิตต้นสด 3,870 กก./ไร่ กล้วยหอม และสับปะรด พบว่าไม่เหมาะสมในการปลูกแซมปาล์มน้ำมันสภาพขุดคูยกร่องและในคูร่องสวนขาดน้ำ การจัดการปุ๋ยในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันแบบขุดคูยกร่องและมีคูมีน้ำขัง วิธีที่มีแนวโน้มให้ผลผลิตดี คือ วิธีใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ GAP และ ใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ GAP + ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ด้านผลการทดสอบพันธุ์ พบว่ายังไม่สามารถสรุปได้ว่าพันธุ์ไหนมีความเหมาะสม เนื่องจากให้ผลผลิตเป็นแรก การจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับพื้นที่ดอนของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดสงขลาและสตูล พบว่าวิธีแนะนำโดยใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบ ให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 3,590 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่าวิธีเกษตรกร 1,608 กิโลกรัม/ไร่/ปี เพิ่มขึ้น 81.13 เปอร์เซ็นต์ของวิธีเกษตรกร วิธีแนะนำ มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 8,793 บาท/ไร่/ปี เพิ่มขึ้น 4,262 บาท/ไร่/ปีจากวิธีของเกษตรกร โดยมีอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน Benefit Cost Ratio (BCR) ของวิธีแนะนำ เท่ากับ 2.54 ส่วนวิธีเกษตรกร เท่ากับ 2.31 และอัตราส่วนผลตอบแทนส่วนเพิ่ม Marginal Rate of Return (MRR) เท่ากับ 192.15 เปอร์เซ็นต์ การใส่ปุ๋ยตามวิธีแนะนำให้ผลตอบแทนสูงกว่าวิธีเกษตรกรคิดเป็น 94 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกสับปะรด พบว่าไม่มีปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกสับปะรดทั้งชุด แต่พบว่ามีความ สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจกับการยอมรับวิทยาการแผนใหม่ในการปลูกสับปะรดบางวิทยาการ คือ วิทยาการแผนใหม่ด้านสูตรปุ๋ยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับพื้นที่ปลูกสับปะรด และวิทยาการแผนใหม่ด้านวิธีการใส่ปุ๋ยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับระดับการศึกษาวิทยาการด้านป้องกันกำจัดโรคเหี่ยว มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับทัศนคติของเกษตรกรต่อการปลูกสับปะรด การผลิตสับปะรดตามหลัก GAP สามารถควบคุมโรคเหี่ยว ให้ผลผลิตสับปะรดสูงสุด คือ 13,400 กก./ไร่ ส่วนสับปะรดตอ วิธีเกษตรกรใส่ปัจจัยการผลิตตามหลัก GAP ให้ผลผลิตสูงสุด 11,220 กก./ไร่ วิธีเกษตรกรให้ขนาดผลสับปะรดน้ำหนักสูงสุดคือ 2.2 กก./ผล วิธีเกษตรกรใส่ปัจจัยการผลิตตามหลัก GAP น้ำหนักผลสับปะรดตอสูงสุด คือ 2.68 กก./ผล เปอร์เซ็นต์เนื้อแก้วของสับปะรดปลูกไม่มีความแตกต่างกัน แต่ในสับปะรดตอให้เนื้อแก้วมีความแตกต่างกัน โดยวิธีเกษตรกรใส่ปัจจัยการผลิตตามหลัก GAP มีเนื้อแก้วสูงสุดถึง 75 % การผลิตสับปะรดเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผล โดยนำหน่อพันธุ์ปลอดโรคจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังและจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา มาปลูกทดสอบ และปลูกแซมด้วย ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 5 และไทนาน 9 พบว่า สับปะรดคงเหลือทั้งหมด 1499 ต้น คิดเป็น 46.84 เปอร์เซ็นต์ จากต้นสับปะรดทั้งหมด 3200 ต้น จำนวนต้นตายมากที่สุดได้แก่แปลงหน่อพันธุ์ ศวพ.สงขลา คงเหลือ 85 ต้น( 15 %) จาก 600 หน่อส่วนแปลงหน่อพันธุ์จาก ศวพ.ตรัง คงเหลือ 1,404 ต้น (54 %) จาก 2,600 หน่อ ซึ่งส่วนใหญ่ เกิดจาก 2 สาเหตุ โรคโคนเน่าที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Phytopthera sp . และโรคเหี่ยวที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส Pineapple mealybug wilt-associated virus ส่วนถั่วลิงสงทั้ง 2 พันธุ์มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูง การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสับปะรดผลสดจังหวัดพัทลุง ได้คำแนะนำการปลูกสับปะรดแซมยางพารา ซึ่ง วิธีแนะนำนี้ทำให้มีต้นออกดอกร้อยละ 90.5 สูงกว่าวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่เดิมร้อยละ 29.3 ให้ผลผลิตรวม 6,677.8 -11,823.2 กก./ไร่ ขึ้นกับจำนวนต้นที่ปลูก สูงกว่าวิธีเดิมเกษตรกรสูงสุดถึงร้อยละ 98.0 ให้คุณภาพผลผลิตเนื้อแก้วทั้งหมด ร้อยละ 56.0-68.2 ของผลผลิต สูงกว่าวิธีเดิมเกษตรกรร้อยละ 56.8 -114.1 ให้ผลขนาดใหญ่ ร้อยละ 85.1 สูงกว่าวิธีเดิมเกษตรกรร้อยละ 64.3-116.2 และให้รายได้สุทธิ 49,326-57,119 บาท/ไร่ สูงกว่าวิธีเดิมเกษตรกร ร้อยละ 56.8-81.4 การผลิตพริกในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและสงขลา ตามวิธีแนะนำให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,740 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าวิธีปฏิบัติตามวิธีเกษตรกร 2,065 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 32.68 เปอร์เซ็นต์ วิธีแนะนำมีรายได้เหนือต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสดเฉลี่ย 49,740 บาท/ไร่ และวิธีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 33,906 บาท/ไร่ ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 46.7 เปอร์เซ็นต์ จากการสุ่มตัวอย่างพริกเพื่อวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ไม่พบทั้งวิธีแนะนำและวิธีเกษตรกร สำหรับการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของพริก ในพริก 10 สายพันธุ์ภาคใต้ตอนล่าง พบว่า พริกที่มีปริมาณสารกลุ่มแคปไซซินอยด์ สูงที่สุดได้แก่ พริกขี้หนู และพริกชี สำหรับพริกที่มีปริมาณสารกลุ่ม แคปไซซินอยด์ น้อยที่สุดได้แก่พริกหยวก เมื่อนำพริกชีมาศึกษาเปรียบเทียบผลของการใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ GAP พริก ในปริมาณต่าง ๆ พบว่าปริมาณปุ๋ยที่ใส่ไม่มีผลต่อปริมาณสารกลุ่มแคปไซซินอยด์ในพริกชี ในขณะที่ความอ่อนแก่ของพริกชีมีผลต่อปริมาณสารกลุ่มแคปไซซินอยด์ โดยพริกระยะผลอ่อนพบสารกลุ่มแคปไซซินอยด์สูงกว่าพริกระยะผลแก่ และผลสุก การผลิตมังคุดคุณภาพดีในพื้นที่จังหวัดพัทลุง พบว่า วิธีที่เหมาะสมในการผลิตมังคุดคุณภาพดี คือวิธีแนะนำตามหลัก GAP วิธีดังกล่าวสามารถให้ผลผลิต เฉลี่ย 25.4 กก./ต้น สูงกว่าวิธีเกษตรกร คือ 16.0 กก./ต้น หรือร้อยละ 58.6 ให้ผลคุณภาพดีขนาดน้ำหนัก 80 กรัมขึ้นไป สูงกว่าเกษตรกรร้อยละ 84.5 โดยมีต้นทุนการผลิต 5.80 บาท/กก. ผลการนำเทคโนโลยีไปทดสอบต่างพื้นที่ พบว่าวิธีการแนะนำ ให้ผลแตกต่างกับวิธีเกษตรกรอย่างมีนัยสำคัญ คือให้ผลผลิต สูงกว่าร้อยละ 17.3 ให้ผลคุณภาพดี ขนาด 80 กรัมขึ้นไปสูงกว่าเกษตรกร ร้อยละ 44.2 ผลการทดลองขยายผล พบว่าวิธีแนะนำ ให้ผลดีกว่าวิธีเกษตรกร คือ ให้ผลผลิตเฉลี่ย สูงกว่าวิธีเกษตรกร ร้อยละ 52.7 ให้ผลคุณภาพดี สูงกว่าวิธีเกษตรกร ร้อยละ 81.7 ทัศนคติของเกษตรกรยอมรับและนำวิธีแนะนำมาใช้ในการผลิตมังคุดคุณภาพดี การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดตามระบบ GAP ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง พบว่าเกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดตามระบบGAP น้อยและปานกลางร้อยละ 52.7 และ 46.7 ตามลำดับ ส่วนเทคโนโลยีการผลิตมังคุดที่เกษตรกรมีการยอมรับอยู่ระดับมากได้แก่ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวร้อยละ 98.8 ส่วนเทคโนโลยีด้านการเตรียมความพร้อมต้นหลังเก็บเกี่ยว การจัดการเพื่อชักนำการออกดอกและควบคุมปริมาณดอกต่อต้นและการจัดการเพื่อพัฒนาผลและเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพร้อยละของตัวแทนเกษตรกรมีการยอมรับระดับน้อย เนื่องจากเกษตรกรเป็นเกษตรกรรายย่อยจึงไม่ต้องการเพิ่มต้นทุนการผลิต และประกอบกับเกษตรกรไม่มีความรู้ทางด้านดังกล่าวที่ถูกต้อง พันธุ์หน้าวัวที่เหมาะสมสามารถเจริญเติบโตและออกดอกในที่สูง 48 เมตรจากระดับน้ำทะเล คือ พันธุ์เปลวเทียนภูเก็ต ขาวนายหวาน พลายชุมพล ดวงสมร และ Acropolis ตามลำดับ พันธุ์ที่เหมาะเป็นไม้กระถางเป็นพันธุ์ ที่มีการแตกกอได้ดีต้นไม่ใหญ่มาก คือพันธุ์ เปลวเทียนภูเก็ต การทดสอบโรงเรือนปลูกผักไม่ใช้ดินแบบสถาบันเกษตรวิศวกรรม(สกว.) กับแบบที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด โรงเรือนแบบ สกว. ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 7.2 เมตร สูง 2 เมตร หลังคาคลุมพลาสติกใสมีความลาดเอียงซ้าย/ขวา ระหว่างหลังคามีช่องระบายอากาศและมีการพ่นหมอกลดอุณหภูมิทุกๆ 15 นาที แบบทั่วไปโรงเรือนขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 7.2 เมตร สูง 1.5 เมตร มีหลังคาโค้ง แต่หลังคาโรงเรือนแบบ สกว. มีปัญหาน้ำขังบนหลังคาและลมแรงพัดหลังคาพลาสติกเปิดออกจากตัวยึดทำให้ต้องซ่อมเกือบทุกครั้ง ส่วนแบบทั่วไปไม่มีปัญหานี้ อุณหภูมิภายในโรงเรือนทั้ง 2 แบบ ต่างกันไม่เกิน 1 o C ผลการทดสอบปลูกผักตลอดปีจำนวน 5 ชนิดทั้ง 2 โรงเรือนให้ผลผลิตใกล้เคียงกัน
บทคัดย่อ (EN): The development of major economic crops technology is a research project in the Lower South Region . To solve crop production and management technology problems such as disease, insects pest ,including the problem of toxic residues in products, improve yield quality ,as well as extended storage life. The major economic crops are longkong, oil palm, pineapple, chilli, mangosteen, Anthurium hybrid variety and hydroponic vegetables The Experiment were conducted on farmer fields in Phatthalung, Songkhla and Satun province and Office of Agricultural Research and Development Region 8, Agricultural Research Center : Yala, Narathiwat, Phatthalung, Songkhla and Plant Science Department in Prince of Songkhla University during 2008-2010 . The Experiments were carried on Farming System Research (FSR) and Analysis Survey Target(AST) principle by farmers’ participate. They were planned experiment design depend on their problems. Then, the experiments were carried schedule plan and distributed these technologies. The technological integrated orchards management of longkong to comparison between farmer treatment and recommended treatment. It was found that yields of recommended treatment (768.3 kg / rai) higher than farmer treatment .Yield increased 50.0%. The most of fruit quality of recommended treatment was 61.7% in A grades . For economics, it was found that the benefit of recommended higher than farmer treatment was 7,916.1 baht/rai. It was more than farmer treatment 72.5%. Benefit Cost Ratio of recommended was 2.8 higher than farmer treatment which means that it’s benefit for investment for recommended treatment more than farmer treatment. The technological disease management to comparison between standard (no chemical and no microorganism). It was shown that the sooty mold was reduced by chemical and micro-organism used. Sprayed with benomyl 10 g/20 l of water or Bacillus subtilis 20 g/20 l of water before a month harvest were the best treatments for control the problem of sooty mold. However, combination between chemical and microorganism with pruning and integrated orchards management could reduce the problem of sooty mold well most. For prolong life shelf of longkong found that 1-MCP smoked at concentrations of 500 ppb and covered with foam net ethylene absorption (potassium permanganate) and stored in 18 OC could be preserve at 14 days. For commercial production may be use more efficient absorbent ethylene or quantity increased. This method could be reduce the percentage of fruit drop and percentage of weight loss was another way. Suitable management for oil palm cultivation in lowland soil of the province of Phatthalung province. The study of fertilizer management, intercropping plants, and testing of varieties suitable for growing in lowland condition. Grown and raised dither groove and plow groove was planted intercrop oil palm appropriately on upland soil dug a groove were raised forage cane clones yield to 16,979 kg / ha. Yield of Atratum grass was 8736 kg / ha. Fresh yield of Aplicatulum grass was 3870 kg / rai. It was not suitable for banana and pineapple growing intercrop in oil palm plants dither raised groove and guide groove garden dehydration condition. Fertilizer management in oil palm plantation dither raised groove with flooding ditch areas revealed that the methods which tends to get high yield are the fertilizer recommended GAP method and fertilizer recommended GAP plus manure fertilizer tablet method. The results of the testing varieties. That can not be concluded which species are appropriate because it is the first harvest. Oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) growing in upland soil in Songkhla and Satun provinces .This study was found that the average fresh fruit bunch yield of the recommended treatment 3,590 kg/rai/year was higher than farmer treatment 1,982 kg/rai/year about 1,608 kg/rai/year. Yield bunch fresh was increased 81.13 % from farmer treatment. For economic, it was shown that the benefit of the recommended treatment 8,793 baht/rai/year was higher than farmer treatment 4,531 baht/rai/year. It was increased 4,262 baht/rai/year. The Benefit to Cost Ratio (BCR) of recommended treatment was higher than farmer treatment were 2.54 and 2.31, respectively. The Marginal Rate of Return (MRR) was 192.15%.Threrfore, Oil palm production on the upland soil in the Lower Southern Thailand can be produced both treatment (recommended and farmer) for good profit and less risk. But the profit of recommended treatment was higher than farmer treatment 94 %. Adoption of pineapple technology was studied .The results showed that there were not any factors correlated significantly with the adoption of pineapple technology. But it found that there was relationship between social and economic recognition of some new pineapple technologies such as the fertilizer formula correlated significantly with the pineapple plantation. New fertilizer application correlated significantly with wilt diseases control. The attitude of farmers correlated significantly with pineapple plantation. According to GAP of pineapple can control wilt disease and get maximum yield 13,400 kg / rai. For sucker pineapple ,farmers practice method and do recommended GAP yield 11,220 kg / rai. Weight of pineapple fruit of farmers practice method is 2.2 kg / fruit. farmers applied the main factor GAP to increase weight of pineapple sucker fruit up the 2.68 kg /fruit. Percentage of translucent flesh of planted pineapple was not different. But the percentage of translucent flesh of the sucker pineapple was different. The farmers practice applied the main input factor GAP method showed percentage of translucent flesh up to 75%. Pineapples have been grown in smallholders that organic production is often seen as valuable alternative for this area. The experimental plot area has not been use chemical and prepares for organic plantation since 5 years. The method of planting, all of 3,200 shoots have been brought from Trang and Songkhla Agricultural Research and Development Center. All of the shoots should be taken that no mealy bugs and grown intercropping with ground nut, Khon kaen5 and tainan9 variety. The result showed that, pineapple could be developed in nearly mature stage around 46.84 percent or 1,499 plants which from Songkhla R&D are 15 % (85 from all 600 plants) and Trang R&D are 54 %(1,404 from 2,600 plants). The causes of damage, pineapple suffer from disease such as rot root caused by Phytophtora sp. and Pineapple mealy bug wilt-associated virus. To improve productivity and quality of fresh pineapple in Phatthalung Province. The recommendation of pineapple growing intercrop with rubber plants which recommended method showed the number of flowering plants 90.5 percent is higher than farmers practice 29.3 percent and the total production 6,677.8 - 11,823.2 kg / rai depending on the number of planted trees which is higher than the previous method of farmers up 98.0 % .The total quality production (translucent flesh ) was found 56.0 - 68.2 % of production was higher than the previous method of farmers -114.1 56.8 percent to 85.1 percent of larger than the previous method -116.2 64.3 percent of farmers. and net income 49,326 to 57,119 baht per rai, higher than the farmers practice method 56.8 - 81.4%. Chilli was produced in Phatthalung and Songkhla provinces. Yield of recommended method is 2740 kg / rai higher than farmer practice method 2,065 kg / ha equivalent to yield increased 32.68 percent method recommended income above variable costs for cash is average 49,740 baht per rai and farmers practice method income. 33,906 baht / ha yield increase of 46.7 percent of the sample for analysis pepper residue. Can not find the way how to introduce and farmers. From the chilli sampling were not found toxic residues in both the recommend method and farmer practices. For the study to increase the value of the chilli the group focuses on capsaicinoid substances contained in chilli were capsaicin and dihydrocapsaicin. The different chilli varieties in the Southern region of 10 strains showed that the two varieties of chilli had higtest capsaicinoid compound are bird chilli and chilli (Chee). The least amount of capsaicinoid compound is green pepper. Study on fertilizers rates application following GAP recomendation found that the amount of fertilizer input do not affect the amount of capsaicinoids compounds in pepper species, while the maturity of the chilli species were affected to qualitative of the group capsaicinoid substances, chilli mild capsaicinoid compounds were higher than the mature and ripe fruit chilli. Quality mangosteen production in Phatthalung province, the suitable method to produce high quality mangosteen yield was recommended according to the GAP method 25.4 kg / tree higher than farmer practice method is equal to 16.0 kg / tree, or 58.6 % .The weight of good quality mangosteen 80 grams/fruit was found 84.5 percent higher than farmer practice method . Production costs was 5.80 baht / kg. Multi location technology was tested. It was found that recommended GAP method was differences significantly higher yield than farmer practice method is equal to 17.3%. Good quality yield( 80 grams or more than ) of recommended GAP method was higher than farmer practice method 44.2 %. The expanding succeed technologies was found that the recommended method got average yield higher than farmer practice method 52.7 % and the quality yield was 81.7 %. The farmers’ attitudes accepted recommended methods for producing high quality mangosteen. Adoption of production technology of the mangosteen-based systems GAP farmers in Southern Lower. Found that the farmers have accepted the mangosteen production technology system GAP less and medium 52.7 and 46.7 percent, respectively, The most adoption technology was post harvest technology by 98.8 %. While the others technologies were less. The reason on that are the increasing of the cost and the lack of their knowledge. Suitable Anthurium varieties can be grown and bloom in the 48 meters high above sea level, were Paew Taen Phuket , Kauw Nai Wan, Plai Chumphon, Dongsamorn and Acropolis, respectively. Suitable varieties for potted varieties which has good tillering and is not very large stem .That was Paew Taen Phuket Hydroponic greenhouses of Agricultural Engineering Research design and general greenhouse design for vegetables were compared. Agricultural Engineering Research has size 2 x7.2 x 2 m. A roof is cover by translucent plastic and left or right slope ridge overlap. Between the roofs of greenhouse there is space for air ventilation and water is sprayed every 15 minute. General standard size 2x7.2 x 1.5 m has curve roof. Agricultural Engineering Research Hydroponic Greenhouses there is problem when raining and strong wind plastic roof is opened off but general hydroponic greenhouses are not occurred. Temperature in 2 hydroponic greenhoues design is different less 1 o C. Vegetable yields in 2 hydroponic Greenhouses is similar.
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2553
การใช้เชื้อ Ectomycorrhiza ในการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจเขตภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย การวิจัยและพัฒนากั้งตั๊กแตนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชที่มีศักยภาพในภาคใต้ตอนล่าง โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โครงการวิจัยการศึกษาระบบการผลิตพืชท้องถิ่นที่สำคัญในเขตภาคเหนือตอนล่าง โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก