สืบค้นงานวิจัย
สมรรถภาพโคพื้นเมืองเพศผู้ภายใต้การเลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็มในแปลงหญ้ากินนีสีม่วงและเสริมด้วยถั่วไมยราในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อัศวิน สายเชื้อ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: สมรรถภาพโคพื้นเมืองเพศผู้ภายใต้การเลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็มในแปลงหญ้ากินนีสีม่วงและเสริมด้วยถั่วไมยราในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อเรื่อง (EN): Performance of male Thai native cattle under pasture grazing on Panicum maximum TD 58 and supplemented with Desmanthus virgatus in Prachuap Khiri Khan province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อัศวิน สายเชื้อ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Autsawin Saichuer
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงอัตราการเจริญเติบโตและต้นทุนการผลิตของโคพื้นเมืองสายอีสานเพศผู้ไม่ตอน ภายใต้ระบบปล่อยแทะเล็มแปลงหญ้ากินนีสีม่วงแบบหมุนเวียนและเสริมด้วยถั่วไมยราบริเวณพื้นที่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือนมกราคม 2548 - ธันวาคม 2549 ดำเนินการทดลองโดยใช้โคพื้นเมืองสายอีสานเพศผู้ไม่ตอน อายุประมาณ 2 ปี น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 105 กิโลกรัม จำนวน 12 ตัววางแผนการทดลองแบบ Group Comparison แบ่งโคออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 6 ตัว กลุ่มที่ 1 ปล่อยโคแทะเล็มแปลงหญ้ากินนีสีม่วงแบบหมุนเวียนทุกๆ 30 - 40 วัน ใช้พื้นที่ 9 ไร่ แบ่งออกเป็น 4 แปลงย่อยแปลงละ 2.25 ไร่ (อัตราแทะเล็ม 1.5 ไร่ต่อตัว) กลุ่มที่ 2 ปล่อยโคแทะเล็มแปลงหญ้ากินนีสีม่วงแบบหมุนเวียนทุกๆ 30 - 40 วัน พื้นที่ 6 ไร่ แบ่งออกเป็น 4 แปลงย่อยๆละ 1.5 ไร่ (อัตราแทะเล็ม 1 ไร่ต่อตัว) และเสริมด้วยถั่วไมยราสด ใช้เวลาทดลอง 210 วัน ผลการศึกษาพบว่า หญ้ากินนีสีม่วงที่ใช้เลี้ยงโคกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ให้ผลผลิตคิดเป็นน้ำหนักแห้งตลอดการทดลองใกล้เคียงกันเฉลี่ย 1, 102 และ 1, 186 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ให้ผลผลิตเพียงพอสำหรับใช้เลี้ยงโคได้ประมาณ 210 จากการทดลองพบว่าโคกลุ่มที่ 1 และ 2 มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเท่ากับ 63 และ 70.17 กิโลกรัม และฉัตราการเจริญเติบโตของโคทั้ง 2 กลุ่ม ตลอดการทดลองเท่ากับ 300 แล ะ 334.13 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามลำดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารมีค่าใกล้เคียงกัน เท่ากับ 13.70 และ 14.07 ส่วนต้นทุนการจัดการด้านอาหารของโคกลุ่มที่ 1 ประมาณ 15,435 บาท ใกล้เคียงกับโคกลุ่มที่ 2 ซึ่งมีต้นทุนการจัดการด้านอาหารประมาณ 15,425 บาท แต่พบว่าการเลี้ยงโคพื้นเมืองสายอีสานเพศผู้ไม่ตอนแบบปล่อยแทะเล็มแปลงหญ้ากินนีสีม่วงแบบหมุนเวียนและเสริมด้วยถั่วไมยราสดให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 586.6 บาทต่อไร่ สูงกว่าการเลี้ยงโคแบบปล่อยแทะเล็มแปลงหญ้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 175 บาทต่อไร่
บทคัดย่อ (EN): The objectives of this experiment were to study growth rate and production cost of male Thai native cattle under rotational grazing on purple guinea grass supplemented with Desmanthus virgatus at Prachuap Khirikhan Animal Nutrition Development Station. Twelve male native bulls (2 years) were arranged into two groups. Group 1 rotational grazing on purple guinea grass every 30- 40 day. Group 2 rotational grazing on purple guinea grass every 30 - 40 days and supplemented with fresh Desmanthus virgatus. The feeding trail was lasted for 210 days. The results showed that the dry mater yield of purple guinea grass were 1,102 kg/rai in group 1 and about 1,186 kg/rai in group 2. The yield of purple guinea grass of bolh groups were sufficient for 6 male native bulls for 210 days. The average daily gain from the groups do not significant different (P>0.05). The production cost of roughage from group 1 was about 15,435 bath and not significant different from group 2. which the production cost of roughage about 15,425 bath.However the average net income from using available land of group 2. (586.66 bath/rai)was higher than group 1. (175 bath/rai.)
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สมรรถภาพโคพื้นเมืองเพศผู้ภายใต้การเลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็มในแปลงหญ้ากินนีสีม่วงและเสริมด้วยถั่วไมยราในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กองอาหารสัตว์
2554
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
อัตราการปล่อยโคแทะเล็มในแปลงถั่วไมยราและถั่วไมยราผสมหญ้า* ลักษณะการเจริญเติบโตและความสามารถในการปรับตัวของถั่วไมยรา 6 สายพันธุ์ในสภาพแวดล้อมจังหวัดชัยนาท การใช้ถั่วไมยราเลี้ยงแกะ ถั่วไมยรา สมรรถนะโคพื้นเมืองเพศผู้ตอนภายใต้การเลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็มหมุนเวียนในแปลงหญ้ากินนีสีม่วงและแปลงหญ้ากินนีสีม่วงร่วมกับถั่วท่าพระสไตโล การทดสอบต้นทุนและผลตอบแทนการจัดการแปลงหญ้ากินนีสีม่วงแบบปราณีต การศึกษาการแพร่กระจายของปลิงทะเล พื้นที่ชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการใช้แร่ธาตุต่อความเข็มข้นของระดับแร่ธาตุในเลือดโคที่ปล่อยแทะเล็มในสภาพทุ่งหญ้าธรรมชาติ การเลี้ยงโคขุน ผลของการให้น้ำในปริมาณต่าง ๆ ที่มีต่อผลผลิตและคุณค่าทางอาหารของถั่วไมยรา

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก