สืบค้นงานวิจัย
การจัดทำแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนและระหว่างการก่อสร้างงานชลประทาน
นายอุรินทร์ โสตรโยม - กรมชลประทาน
ชื่อเรื่อง: การจัดทำแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนและระหว่างการก่อสร้างงานชลประทาน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นายอุรินทร์ โสตรโยม
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Mr.Urin Soteyome
บทคัดย่อ: การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน เป็นงานซึ่งมีความใกล้ชิด และมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ การดำเนินงานโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม จึงมีความจำเป็น ประกอบกับการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ต่อเนื่องมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานต่างๆ เปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองมากขึ้น สำนักงานชลประทานที่ 9 จึงมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการทำงาน ของการก่อสร้างงานชลประทาน ของสำนักงานชลประทานที่ 9 ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการ และช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยคำนึงถึงการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และความคิดเห็นของประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความเข้าใจอันดีต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างงานชลประทาน ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐ กับชุมชนหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และโครงการก่อสร้างงานชลประทานสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ เกิดผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คู่มือการดำเนินการการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อน และระหว่างการก่อสร้างงานชลประทานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างงานชลประทานของสำนักงานชลประทานที่ 9 ทั้ง 2 ระยะ ของงานก่อสร้างงานชลประทานคือ ระยะก่อนการก่อสร้าง และระยะระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งจะนำไปสู่ระบบการบริหารราชการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เปิดเผย โปร่งใสมีธรรมาภิบาล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
คำสำคัญ:
หมวดหมู่: อื่นๆ
หมวดหมู่ AGRIS: C การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่ (Education, extension, and advisory work)
เจ้าของลิขสิทธิ์: กรมชลประทาน
รายละเอียด: Submitted by รดา รุจณรงค์ กรมชลประทาน (rada_ru@rid.go.th) on 2018-05-02T03:21:14Z No. of bitstreams: 2 05_1.pdf: 291040 bytes, checksum: fe56326626534026762728004e7c1d7e (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: 53b05846eb6eeb1c33891ab08e36a383 (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การจัดทำแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนและระหว่างการก่อสร้างงานชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
กรมชลประทาน
คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ชุด 2 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของดินในงานก่อสร้างชลประทานโดยวิธีการปรับปรุงอัตราส่วนผสมของดิน การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ชุด 1 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในระยะกำหนดโครงการของการพัฒนาแหล่งน้ำชลประทาน กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่แรก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัสดุวิศวกรรม ในงานชลประทาน การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา (VDO) การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม วัชพืชร้ายแรงในระบบชลประทาน ความเสียหายจากดินกระจายตัวด้านชลประทานและการสังเกตดินกระจายตัว
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก