สืบค้นงานวิจัย
โครงการฝึกอบรมการผลิตกล้ายางพาราและการปลูกยางพาราแบบมืออาชีพ
ประภาส ช่างเหล็ก, นิภา เขื่อนควบ, สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, ระวิวรรณ โชติพันธ์, ลลิตา น้ำเพ็ชร - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: โครงการฝึกอบรมการผลิตกล้ายางพาราและการปลูกยางพาราแบบมืออาชีพ
ชื่อเรื่อง (EN): The intensive training project on rubber tree budding propagation and planting.
บทคัดย่อ: การฝึกอบรมยางพาราเรื่อง การผลิตกล้ายางพาราและการปลูกยางพาราแบบมืออาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตกล้ายางชำถุงและยางตาเขียวและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการทำสวนยางพาราตั้งแต่ปลูกจนถึงการกรีดยางพารา จัดฝึกอบรมที่สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร จำนวน 2 รุ่น มีจำนวนผู้เข้าฝึกอบรม ทั้งสิ้น 156 คน การประเมินระดับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม อยู่ในระดับ ดี เนื้อหาการฝึกอบรมที่เกษตรกรต้องการเพิ่มคือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี และระบบการกรีดยางพาราที่ถูกต้อง การฝึกอบรมยางพาราเรื่อง การผลิตกล้ายางพาราและการปลูกยางพาราแบบมืออาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตกล้ายางชำถุงและยางตาเขียวและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการทำสวนยางพาราตั้งแต่ปลูกจนถึงการกรีดยางพารา จัดฝึกอบรมที่สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร จำนวน 2 รุ่น มีจำนวนผู้เข้าฝึกอบรม ทั้งสิ้น 156 คน การประเมินระดับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม อยู่ในระดับ ดี เนื้อหาการฝึกอบรมที่เกษตรกรต้องการเพิ่มคือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี และระบบการกรีดยางพาราที่ถูกต้อง
บทคัดย่อ (EN): The rubber tree training project: The production of rubber seeding for high quality and standard criteria and skillful planting. The objective were to gain knowledge about budded stump which has been plant in filled soil plastic for 2 – 3 months of 1 – 2 leaf storey and budded stump seeding from germinated seed of 6 – 8 month which have already budded with buds from high yielding clones but no sprouting, in addition to have knowledge and true understanding about rubber tree plantation from planting to tapping. The training was organized at Sithiporn Kridakara Research Station .There are two groups of trainee attending this project in different times, total 156 persons. The evaluation of trainee’s satisfaction is in good level. This training project found that the trainee wanted to increase their knowledge about the efficiency of using organic fertilizer and chemical fertilizer and tapping system for production of natural rubber.The rubber tree training project: The production of rubber seeding for high quality and standard criteria and skillful planting. The objective were to gain knowledge about budded stump which has been plant in filled soil plastic for 2 – 3 months of 1 – 2 leaf storey and budded stump seeding from germinated seed of 6 – 8 month which have already budded with buds from high yielding clones but no sprouting, in addition to have knowledge and true understanding about rubber tree plantation from planting to tapping. The training was organized at Sithiporn Kridakara Research Station .There are two groups of trainee attending this project in different times, total 156 persons. The evaluation of trainee’s satisfaction is in good level. This training project found that the trainee wanted to increase their knowledge about the efficiency of using organic fertilizer and chemical fertilizer and tapping system for production of natural rubber.
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): pararubber
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการฝึกอบรมการผลิตกล้ายางพาราและการปลูกยางพาราแบบมืออาชีพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กันยายน 2554
การรับรู้วิธีการปลูกยางพาราของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปลูกยางพารา ในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินการปลูกยางพาราทดแทนอ้อยโรงงาน ของโครงการปลูกยางพารา ในจังหวัดอุดรธานี อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและวัสดุปลูกที่มีผลต่อการผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดี สภาพการผลิตยางพาราและความต้องการการส่งเสริมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นปัญหาและชุดความรู้เทคโนโลยีการผลิตยางพาราของผู้ปลูกยางพารารายย่อยจังหวัดนครพนม สภาพการผลิตยางพาราของกลุ่มพัฒนาการผลิตยางพารา ตำบลมะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โครงการศึกษาการผลิตแท่งเชื้อเพลิงเขียวจากใบยางพารา ยุทธวิธีการทำสวนยางพาราอย่างมืออาชีพ การศึกษาสมการการผลิตและต้นทุนผลตอบแทนจาก การปลูกยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาสวนยางพาราหลังเปิดกรีดของเกษตรกรในโครงการสินเชื่อการเกษตรและปลูกยางพารา
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก