สืบค้นงานวิจัย
ผลของวิธีการทำ matrixpriming และอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม
อรนุช เดียมขุนทด - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ผลของวิธีการทำ matrixpriming และอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of matrix priming methods and different temperatures on changes to hybrid tomato seed quality
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อรนุช เดียมขุนทด
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Orranut Diumkhunthod
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: บุญมี ศิริ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Boonmee Siri
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลของวิธีการทำ matrix priming และอุณหภูมิที่แตกต่างกันต่อ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม ดำเนินการทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ โรงงานปรับปรุง สภาพมล็ดพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้วัสดุตัวกลาง 4 ชนิด คือ calcium silicate, vermiculite., zeolite และ talcum มีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อเตรียมการงอกที่ 15 และ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน หลังจาก นั้นนำเมล็ดมาลดความชื้นลงให้เมล็ดพันธุ์มีความชื้นใกล้เคียงกับความชื้นเดิม ด้วยเครื่องลดความชื้นแบบลมแห้งและ การหมุนเหวี่ยง รุ่น KKU 40-2 นำเมล็ดมาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในลักษณะต่างๆ คือ ความงอกและความเร็วในการงอก ผลการทดลองพบว่า อุณหภูมิในการเตรียมการงอกมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง คุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ โดยการเตรียมการงอกที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ทำให้เมล็ดมีคุณภาพสูงสุด โดยเฉพาะการทำ matrix priming ด้วย calcium silicate, vermiculite และ zeolite ทำให้ ความงอกและความเร็วในการงอกของมะเขือเทศมากที่สุด เมื่อตรวจสอบทั้งในสภาพห้องปฏิบัติการและสภาพเรือนทดลอง
บทคัดย่อ (EN): The objective of this study was to investigate the effects of matrix priming methods and different temperature levels on changes to quality of hybrid tomato seeds. The experiment was conducted at the Seed Quality Testing Laboratory, Seed Processing Plant, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University. Matrix priming with 4 kinds of media material (calcium silicate, vermiculite, zeolite and talcum) was used. The primed seeds were incubated at 15๐C and 25๐C for 5 days. After the priming process, the moisture content of seeds was reduced to its initial values by the rotating modified air seed dryer machine (Model KKU 40-2). Then, the primed seeds were tested for seed quality. The results indicated that level of temperature had significant influence on primed seed quality. The primed seeds grown at 15๐C produced the highest quality. In addition, the primed seeds which went through the matrix priming methods that used calcium silicate, vermiculite and zeolite had the highest germination percentages and speeds of germination under laboratory and greenhouse conditions.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=13 Boonmee1.pdf&id=1496&keeptrack=4
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของวิธีการทำ matrixpriming และอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2557
เอกสารแนบ 1
ผลของอุณหภูมิและการระบายอากาศในบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อคุณภาพของหัวแก่นตะวัน ผลของอุณหภูมิ และภาชนะบรรจุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง คุณภาพของผลเม่าหลวง ผลของการกระตุ้นการงอกด้วย PEG6000 ร่วมกับสารเคมีชนิดต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงุคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม ผลของพันธุ์ อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บต่อคุณภาพไข่ไก่ ผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว ของผักกาดขาวปลี ผลของกัมอารบิกที่มีผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนหลงลับแลเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ ผลของการลดอุณหภูมิโดยวิธีผ่านอากาศเย็นต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 72 การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบและผลของอุณหภูมิการคั้นต่อคุณภาพน้ำคั้นใบย่านาง ผลของเอนไซม์เพคติเนส อุณหภูมิและระยะเวลาในการบ่มต่อคุณภาพไซรัปจากตะขบ ผลของการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดอุณหภูมิสูงที่มีต่อคุณภาพของข้าวพันธุ์ก่ำดอยสะเก็ด

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก