สืบค้นงานวิจัย
การคัดเลือกแบบหมู่เพื่อการเจริญเติบโตของปลายี่สกเทศ
โสภิต แก้วชนะ, สุภัทรา อุไรวรรณ์, สมนึก คงทรัตน์, วิศณุพร รัตนตรัยวงศ์, ทองอยู่ อุดเลิศ, ศรีจรรยา เข็มกลัด - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกแบบหมู่เพื่อการเจริญเติบโตของปลายี่สกเทศ
ชื่อเรื่อง (EN): Mass Selection on Growth of Rohu (Labeo rohita)
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการประเมินค่าตอบสนองของการคัดเลือกและอัตราพันธุกรรมประจักษ์ของปลายี่สกเทศที่ปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตโดยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) 3 รุ่น ดำเนินการทดลองตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 ถึง กันยายน 2552 ณ ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุตรดิตถ์ โดยการผลิตปลายี่สกเทศ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคัดเลือกที่มีการเจริญเติบโตดี และกลุ่มที่ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกหรือกลุ่มควบคุม เมื่อดำเนินการคัดเลือกได้ 3 รุ่น พบว่า ปลายี่สกเทศอายุ 180 วัน ที่ผ่านการคัดเลือกมีค่าเฉลี่ยความยาว น้ำหนัก น้ำหนักเพิ่มต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะมากกว่าปลายี่สกเทศที่ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกหรือกลุ่มควบคุม คิดเป็น 7.20%, 21.11%, 20.91% และ 5.52% ตามลำดับ ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ประเมินค่าตอบสนองของการคัดเลือกทั้งหมด (R) โดยความยาวและน้ำหนักได้ 1.26 เซนติเมตร และ 13.21 กรัม ตามลำดับ และอัตราพันธุกรรมประจักษ์ (h2R) ที่เป็นผลมาจากการคัดพันธุ์มีค่าโดยความยาวและน้ำหนักเป็น 0.31 และ 0.30 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูงแสดงถึงความสำเร็จในการ คัดพันธุ์ปลายี่สกเทศประชากรนี้
บทคัดย่อ (EN): This study objects to estimate genetic response of Rohu growth rate after three generations of mass selection. The selection experiment has been carried out in the Uttaradit Fisheries Test and Research Center during October 2005 to September 2009. There were two lines; fish in the first line has been selected for high growth rate for three generations, when fish in second line was the control line. After three generations of mass selection, Growth traits of the 180 days-old fish of the selected line was higher than those of the control line (P<0.05), including total length (7.20%), body weight (21.11%), daily weight gain (20.91%) and specific growth rate (5.52%). The total of response to selection (R) was 1.26 cm and 13.21 g by length and weight respectively. The realized heritability (h2R) estimated was 0.31 and 0.30 by length and weight respectively. Mass selection procedure proved to be effective for genetic improvement of growth rate in Rohu.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การคัดเลือกแบบหมู่เพื่อการเจริญเติบโตของปลายี่สกเทศ
กรมประมง
30 กันยายน 2552
กรมประมง
การตอบสนองต่อการคัดเลือกเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของปลายี่สกเทศรุ่นที่ 2 ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ การคัดเลือกแบบหมู่เพื่อการเจริญเติบโตปลานวลจันทร์เทศ การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลาเสือตอที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีชีวิต การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาสวาย 4 กลุ่มประชากร การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 5 กลุ่มประชากร การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลาสวาย 4 กลุ่มประชากร การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอไทยเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ระดับโปรตีนในอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาโมง(Pangasius bocourtir Sauvage, 1830)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก