สืบค้นงานวิจัย
มุมมองเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืช แมลงศัตรูพืช และศัตรูธรรมชาติ
พัชนี ชัยวัฒน์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: มุมมองเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืช แมลงศัตรูพืช และศัตรูธรรมชาติ
ชื่อเรื่อง (EN): Asoects if Okabt-Insect Pests - natural Enenues Ubteractuibs
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พัชนี ชัยวัฒน์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Patchanee Chayawat
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืช แมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ สรุปได้ว่า พืชเป็นผู้ผลิตอาหารที่มีจำนวนมากและสำคัญที่สุดในระบบนิเวศ พลังงานแสงอาทิตย์และแร่ธาตุถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีในรูปที่สิ่งมีชีวิตใช้ประโยชน์ได้โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช พลังงานถูกถ่ายเทโดยผ่านลูกโซ่และสายใยอาหารในลำดับช้นของอาหารในระบบนิเวศ ฉะนั้น ความเข้าถึงเรื่องลูกโซ่และสายในอาหาร จึงเป็นหลักการและพื้นฐานของการนำสิ่งมีชีวิตมาควบคุมสิ่งมีชีวิตด้วยกันในการจัดการศัตรูพืชและมนุษยื พืชและแมลงมีปฏิสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งในระบบนิเวศ ความหลากหลายชนิดของแมลงขึ้นอยู่กับความหลากหลายชนิดของพืช และความหลากหลายของโครงสร้างของพืช MacArthur and Wilson (1967) ได้ริ่เริ่มเรื่อง r-K continuum โดยสิ่งมีชีวิตที่เป็น k strategists เป็นพวกที่มีความสามารถในการแก่งแย่งสูง และปรับตัวได้กับถิ่นที่มีเสถียรภาพ และสิ่งมีชีวิตพวกที่เป็น r-strategists เป็นพวกที่มีความสามารถในการเข้าครอบครองถิ่นสูง และมีความสามารถในการแพร่กระจายตัว Southwood and Comins (1976) ได้พัฒนารูปแบบการเจริญเติบโตของประชากรแมลง โดย k-selected species เป็นพวกที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสถียรภาพ โดยมีความหนาแน่นของประชากรและศัตรูธรรมชาติเป็นตัวควบคุมกำหนดการเติบโตของจำนวนประชากร ในขณะที่ r-selected species เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีเสถียรภาพ มีอัตราการเกิดสูง และความหนาแน่นของประชากรไม่ได้เป็นตัวควบคุมกำหนดการเติบโตของจำนวนประชากร Van Emden and Way (1972) ได้เสนอรูปแบบการป้องกันภัยของพืช การป้องกันภัยที่เกิดจากปัจจัยภายในต้นพืชได้รวมถึงลักษณะทางกายภาพของพืช สารพืษ และสารเคมีที่พืชผลิตขึ้น แต่การป้องกันที่เกิดจากภายนอกพืชจะอยู่ในรูปที่พืชได้ประโยชน์จากการที่ศัตรูธรรมชาติได้ลดจำนวนแมลงศัตรูพืชให้น้อยลง ทำให้พืชมีโอกาสอยู่รอดมากขึ้น การผสมผสานระหว่างวิธีการใช้พืชพันธุ์ต้านทานและชีววิธีในการจัดการแมลงศัตรูพืช เป็นวิธีการหนึ่งในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศเกษตรให้ยั่งยืน
บทคัดย่อ (EN): Some aspects of plant, insect pest and natural enemy interactions were reviewed and coucluded. Plant was the biggest and most important producer in the ecosystem. All energy urilized by organisms was fixed in an utilizable form by plant through photosynthesis. Energy flew in the ecosystem through food chains and food webs in the trophic system. Understanding of food chains and food webs was therefore, foundational to the design and implementation of biological and natural control in pest management. Plant and insect having profound interactions in the ecosystem. Insect species diversity was positively related to plant species diversity and plant structural diversity. MacArthur and wilson (1967) initiated the idea r-K continuum of that K-strategists were good competitiors and adapted to stable habitats, while r-strategists wee good colonizers and high dispersable. A synoptic model of an insect species was developed by Southwood and Comins (1976.) J-selected species was in stable enironment with density dependent and natural enemies with high natality rate and density independent. Intrinsic and extrinsic defenses of plant were shown by Van Emden and Way (1972.) Intrinsic defense included physical morphors of plant, toxins and phytochemicals. Extrinsic defense was plant benefitial from natural enemies in term of natural enemies reducing numbers of abundance of herbivors, therefore plant gained more chance to survive. Integration of plant resistance and biological control among trophic levels in pest mangement, was one of methods that sustained natural resources in the agricultural ecosystem.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2545
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2545
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
มุมมองเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืช แมลงศัตรูพืช และศัตรูธรรมชาติ
กรมวิชาการเกษตร
2545
เอกสารแนบ 1
แมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติในหม่อนผลสด โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์แมลง ไร สัตว์ ศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่อศัตรูธรรมชาติและแมลงที่มีประโยชน์ การเปรียบเทียบความหลากหลายของแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติในแปลงผักคะน้าที่ควบคุมด้วยสารเคมีฆ่าแมลงและสารชีวภาพ โครงการวิจัยอนุกรมวิธาน ชีววิทยาและเทคนิคการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ 010 การปฏิวัติเขียว แมลงศัตรูพืช และการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 2554A17003039 การเกิดแมลงศัตรูพืชในแปลงพืชผัก 2 ชนิดที่ใช้น้ำส้มควันไม้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ระดับเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืช การเกิดศัตรูพืชในแปลงพืชผัก 5 ชนิดที่ใช้น้ำส้มไม้ในการควบคุมศัตรูพืช ส่วนหนึ่งของตารางชีวิตของแมลงศัตรูในสวนมะลิ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก