สืบค้นงานวิจัย
การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางระดับระหว่างประเทศ (โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 2)
พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชื่อเรื่อง: การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางระดับระหว่างประเทศ (โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 2)
ชื่อเรื่อง (EN): Research to Develop International Standard for Rubber Threads (Continuing Project, 2nd Year)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ชญาภา นิ่มสุวรรณ
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: เส้นด้ายยางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ การ์เม้นต์ หรือใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางระดับระหว่างประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกเส้นด้ายยางมากที่สุดในโลก และมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเส้นด้ายยาง 2 มาตรฐาน (มอก. 2556-2554 เส้นด้ายยาง และ มอก. 2577-2556 วิธีทดสอบเส้นด้ายยาง) จึงรับเป็นผู้นำโครงการในการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางระดับระหว่างประเทศและปรับปรุงร่างมาตรฐานวิธีทดสอบเส้นด้ายยางระดับระหว่างประเทศ โดยใช้ มอก. ทั้งสองฉบับของประเทศไทยเป็นแนวทาง และข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ผลิต ผู้ใช้ และนักวิชาการ การศึกษาดูงานบริษัทผู้ผลิตเส้นด้ายยาง พร้อมทั้งผลการทดสอบคุณภาพของตัวอย่างผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางจากผู้ผลิตในประเทศ ที่ประชุม ISO/TC45/SC4/WG1 Rubber thread มีมติให้ยกระดับร่างมาตรฐานฯ ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางระดับระหว่างประเทศจาก NWIP เป็นฉบับ CD ในปีที่ 1 และจาก CD เป็นฉบับ DIS ในปีที่ 2 ส่วนร่างมาตรฐานวิธีทดสอบเส้นด้ายยางระดับระหว่างประเทศฉบับปรับปรุงนั้น ที่ประชุม ISO/TC45/SC4/WG1 Rubber thread มีมติให้ยกระดับร่างมาตรฐานฯ ดังกล่าวจาก CD เป็นฉบับ DIS ในปีที่ 2 นี้ (ซึ่งสูงกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ในระดับ CD) และให้ประเทศไทยส่งร่างมาตรฐานฯ ISO/DIS 20058 Rubber Threads – Specification และ ISO/DIS 2321 Rubber Threads – Methods of Test เพื่อเวียนขอข้อคิดเห็นจากประเทศสมาชิกตามกระบวนการต่อไป
บทคัดย่อ (EN): Rubber thread is an integral material used for making several products, such as textiles, garments or medical devices. Nowadays, there is still no international standard for rubber thread specification. Thailand, which is the largest world rubber thread exporter and has two national industrial product standards for rubber threads available in the country (TIS 2556-2554 for rubber thread specification and TIS 2577-2556 for test methods), has proposed for being a project leader on developing the international standard for rubber thread and revising the international standard for rubber thread test methods based on the two Thai industrial product standards. This research, therefore, gathers information, comments, and advices from both academic experts and stakeholders, i.e., manufacturers and users via meetings, on-site visiting, and testing rubber thread samples. The properties of rubber threads samples from Thai manufacturers were also evaluated. The Rubber threads - Specification ISO draft had been approved for registration from NWIP as CD and from CD as DIS by ISO/TC45/SC4/WG1 Rubber thread resolution in the first year and in the second year, respectively. For the Rubber Threads - Methods of Test ISO draft had been approved for registration from CD as DIS by ISO/TC45/SC4/WG1 Rubber thread resolution in the second year, which was higher than the expected status (as CD). Thus, ISO/DIS 20058 Rubber Threads – Specification and ISO/DIS 2321 Rubber Threads – Methods of Test are submitted to ISO by Thailand to be circulated among authorized ISO members for comments
ชื่อแหล่งทุน: T2558003 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2558 : ยางพารา
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: RDG5850091V03
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
เอกสารแนบ: http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:53645
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2558
เผยแพร่โดย: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางระดับระหว่างประเทศ (โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 2)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
2559
เอกสารแนบ 1
การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางระดับระหว่างประเทศ การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย (โครงการต่อเนื่องปีที่ 4) การวิจัยเพื่อการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย ปี 2 การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางระดับระหว่างประเทศ (ปีที่3) การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้านระดับระหว่างประเทศ การวิจัยเพื่อการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย (โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 3) การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้านระดับระหว่างประเทศ (โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 2) รายงานการศึกษาองค์ประกอบในน้ำนมกับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำนมดิบในโครงการวิจัยแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โครงการวิจัยพัฒนาแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ 2546 โครงการสร้างมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นสำหรับผู้พิการทางสายตา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก