สืบค้นงานวิจัย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นสินค้าต้นแบบจากวัสดุท้องถิ่นในเขตภาคกลางตอนบน
จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ชื่อเรื่อง: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นสินค้าต้นแบบจากวัสดุท้องถิ่นในเขตภาคกลางตอนบน
ชื่อเรื่อง (EN): The Production Technology Transfer of Model Products Using Local Material in the Upper Central Region of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: จิราวรรณ ฉายาวัฒน์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นสินค้าต้นแบบจากวัสดุท้องถิ่นในเขตภาคกลางตอนบนเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และแนวคิดการพัฒนาสินค้าสู่ชุมชน พร้อมมุ่งเน้นการฝึกทักษะการผลิตเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวน 2 รูปแบบคือ การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการแบบนิทรรศการ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีเนื้อหาของการจัดอบรมจำนวน 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรผลิตภัณฑ์ข้าวโพดไร่ประเภทอาหารแปรรูป และหลักสูตรผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 110 คน จากการประเมินผลการอบรมทั้งสองหลักสูตรพบว่ามีผลการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับดีมากคือ = 4.56, S.D = 0.45 และ = 4.51, S.D = 0.41 ตามลำดับ สามารถทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในทุกระบวนการตั้งแต่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้าวโพด การคัดเลือกวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการการผลิต คุณค่าทางโภชนาการ และผลิตผลิตภัณฑ์ตลอดจนเกิดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเองได้ด้วยตนเอง
บทคัดย่อ (EN): The technology transfer of the products from local materials in upper central region aims to transfer the knowledge and product development concept by emphasizes production skill. This would enable local community to increase the local material value as well as create new job and sustainable income. The academic conference presentation and workshop are the transfer method. For the workshop, the technology transfer consist of 2 courses which are the used of field corn as processed foods and the used of native hand-woven fabric as new products. The 110 local participants are attending in workshop. The evaluation result indicates that the overall performance is in the highest range which are = 4.56, S.D = 0.45 and = 4.51, S.D = 0.41, respectively. The participants are able to understand the basic knowledge, perform the right production process and create the new ideas of local material usage.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-01-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-12-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นสินค้าต้นแบบจากวัสดุท้องถิ่นในเขตภาคกลางตอนบน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
31 ธันวาคม 2552
การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้ในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่า และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมในเขตภาคกลางตอนบนเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเทียนบ้านเกาะให้เกษตรกร การยอมรับของเกษตรกรต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีเชิงบูรณาการ โดยเกษตรกรต้นแบบสู่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่นอกเขตชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีเชิงบูรณาการ โดยเกษตรกรต้นแบบสู่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่นอกเขตชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี (ปีที่2) การพัฒนาการผลิตแตนเบียนไข่และแตนเบียนหนอนกออ้อยเชิงอุตสาหกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การศึกษารูปแบบและประสิทธิภาพของสื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเมินผลสัมฤทธิ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรปี 2547 ศึกษาต้นแบบระบบการส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก