สืบค้นงานวิจัย
เตรียมความพร้อมภาคการประมงไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ลักขณา บุญส่งศรีกุล - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: เตรียมความพร้อมภาคการประมงไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชื่อเรื่อง (EN): Preparation for ASEAN Economic Community of Thai Fisheries Sector
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ลักขณา บุญส่งศรีกุล
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Lukhana Boonsongsrikul
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ชวนพิศ จันทรวราทิตย์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Chuanpid Chantarawarathit
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการเตรียมความพร้อม ภาคการประมงของไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้สอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรม ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ระหว่างปีงบประมาณ 2556 - 2557 รวม 965 ราย นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมความคิดเห็นของ ผู้ประกอบธุรกิจประมงกับประเทศเพื่อนบ้าน และความคิดเห็นของข้าราชการกรมประมงส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค จํานวน 101 ราย และเสนอแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมภาคการประมงสู่การ เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวทางการเตรียมความพร้อมภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเสริมสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน และใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของเกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจประมงกับประเทศเพื่อนบ้าน และเจ้าหน้าที่กรมประมง แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ มาตรการเชิงรุก และมาตรการเชิงรับ โดยมาตรการเชิงรุก ได้แก่ 1) สนับสนุนการเข้าไปลงทุน ธุรกิจประมงในประเทศเพื่อนบ้านสําหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง 2) สนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการค้า ให้กับกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการขนาดกลาง 3) สนับสนุนการอํานวยความสะดวกการค้าสินค้าประมง กับประเทศสมาชิกอาเซียน 4) ดําเนินการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยที่สอดคล้องกับ มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอาเซียน และสร้างตราสินค้าประมงอาเซียนให้เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า 5) ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนสร้างอํานาจต่อรองทางการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ มาตรการเชิงรับ ได้แก่ 1) วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต และ พัฒนาพ่อแม่พันธุ์ 2) ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม 3) ส่งเสริมการผลิตสินค้าประมงตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 4) สนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานสินค้าประมงให้กับกลุ่ม เกษตรกร ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม 5) เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบสินค้าประมง นําเข้า และ 6) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสม่ำเสมอ
บทคัดย่อ (EN): The objective of this study is to analyze opinions of fish farmers, fishery enterprises doing business with neighboring countries and Department of Fisheries (DOF) Thailand's officers on activities implemented by Department of Fisheries in order to create Thai fisheries sector's readiness for ASEAN Economic Community (AEC). Data was collected by questionnaires from 965 fish farmers who participated in seminars and trainings during 2013 - 2014 under Development of Fisheries Sector Towards AEC Project. Opinions of the fishery enterprises were collected from results of related seminars. Opinions of 101 DOF's Officers were also collected using questionnaires. Proactive measures and preventive measures to create readiness of Thai fisheries sector towards AEC were formulated from analysis results of opinions and recommendations from stakeholders. Proactive measures are 1) Supporting investment of fisheries business in neighboring countries for medium enterprises; 2) Supporting to enhance trade opportunity for fish farmer groups 3) Facilitating trade of fishery products with other ASEAN member states; 4) Developing aquaculture certification scheme for Thai fish farms in compliance with existing ASEAN aquaculture standards and creating produci's branding to raise awareness of traders 5) Enhancing ASEAN negotiation power by formulating ASEAN common positions in fisheries related issues. Preventive measures are 1) Researching and developing aquaculture focus on increasing productivities and reducing production cost as well as genetic improvement of brood-stocks; 2) Supporting fish farmers to form groups; 3) Promoting best practices in fisheries production throughout supply chains; 4) Supporting improvement of processing and product standards of small and medium fish processors 5) Ensuring effective inspection and control of importing fish and fishery products and 6) Regulariy disseminating information on AEC to stakeholders.
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 57 1107 570005
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 0
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 0
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
เตรียมความพร้อมภาคการประมงไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมประมง
2556
เอกสารแนบ 1
กรมประมง
การจัดตั้งนโยบายประมงร่วมอาเซียน การจัดตั้งนโยบายประมงร่วมอาเซียน โครงการมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมกิจการยางพาราในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดเลยเพื่อเข้าสู่เสรีประชาคมอาเซียน การแปรรูปปลานิลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเมืองพานและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ศักยภาพการผลิต การตลาดปลาสวยงามในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การประมงและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตว์น้ำจากการทำประมงอวนล้อมซั้งทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน การทำการประมง และเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงในทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง การประมงหมึกกล้วยในอ่าวไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก