สืบค้นงานวิจัย
ความต้องการฝึกอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546-2547 ในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
สมใจ สัพโส - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ความต้องการฝึกอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546-2547 ในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมใจ สัพโส
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาความต้องการฝึกอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของแม่บ้านเกษตรกร ศึกษาความต้องการของแม่บ้านเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรม และศึกษาระดับความต้องการฝึกอบรมทางการแปรรูปสินค้าเกษตรของแม่บ้านเกษตรกร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แม่บ้านเกษตรกรที่ร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งหมด 182 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสำมะโนประชากรศึกษาทั้งหมด 182 ราย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ผลการศึกษาพบว่า แม่บ้านเกษตรกรที่ร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร มีอายุ เฉลี่ย 43.16 ปี จบการศึกษาภาคบังคับ มีสมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ย 6 คน มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับกลุ่ม เฉลี่ย 8.01 ปี เคยมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม และเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมโดยรถยนต์จ้างเหมา แม่บ้านเกษตรกรต้องการให้จัดฝึกอบรมในหมู่บ้านช่วงเดือนมีนาคม ถึง เมษายน มีความพร้อมในการฝึกอบรมแต่ละครั้งระหว่าง 1 - 2 วัน จัดฝึกอบรมแบบเต็มวัน ช่วงเวลาที่พร้อมในการฝึกอบรมระหว่างเวลา 09.00 - 15.30 น. ต้องการให้ผู้จัดฝึกอบรมจัดหาอาหารให้ ต้องการให้ ถ่ายทอดความรู้โดยวิธีบรรยาย ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติจริง ต้องการโสตทัศนูปกรณ์ที่เป็นตัวอย่างของจริง ต้องการเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรมและการฝึกอบรมแต่ละครั้งขนาดของกลุ่มควรอยู่ระหว่าง 10 - 20 คน ความต้องการฝึกอบรมทางด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรอยู่ในระดับปานกลาง เฉลี่ย 1.67-2.33 หากพิจารณาเป็นรายข้อ สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีความต้องการฝึกอบรมเรื่องการแปรรูปประเภทการดอง การแปรรูปประเภทเนื้อสัตว์ และการแปรรูปประเภทเนื้อปลา ในการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดอบรมในเรื่องที่สมาชิก แม่บ้านเกษตรกรมีความต้องการ โดยเน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการจัดการฝึกอบรม ควรจัดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในเรื่องที่ส่งเสริมและมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2546
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2547
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความต้องการฝึกอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546-2547 ในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
สมใจ สัพโส
กรมส่งเสริมการเกษตร
2547
การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ในจังหวัดนครราชสีมา ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในจังหวัดมุกดาหาร ความต้องการฝึกอบรมของเกษตรกรที่ร่วมโครงการไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสานของเกษตรกรในจังหวัดอำนาจเจริญ ปี พ.ศ. 2546-2547 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 จังหวัดเพชรบุรี ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัดยโสธร การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2544-2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2544-2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรุงเทพมหานคร ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ระดับธุรกิจ ในจังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก