สืบค้นงานวิจัย
ปัจจัยในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
นายธนิตย์ เหรียญทอง - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นายธนิตย์ เหรียญทอง
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์วางแผนการทดลองแบบ RCBD จำนวน 3 ซ้ำ ประกอบด้วย 5 สิ่งทดลอง คือ เมล็ดพันธุ์ก่อนผ่านปัจจัยต่างๆ ของเครื่องจักรอุปกรณ์ , เมล็ดพันธุ์ผ่านเครื่อง Precleaner , เมล็ดพันธุ์ผ่านการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ Drying Bin , เมล็ดพันธุ์ผ่านเครื่อง Air screen cleaner และเมล็ดพันธุ์ผ่านเครื่อง Gravity separator โดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ปทุมธานี 1 ของเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2547 ของศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 15 จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านขั้นตอนต่างๆ คือ เมล็ดพันธุ์ก่อนผ่านปัจจัยต่างๆ ของเครื่องจักรอุปกรณ์ หลังผ่านเครื่อง Precleaner หลังการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ Drying Bin ( ถังลดความชื้น ) หลังผ่านเครื่อง Air screen cleaner ( เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์แบบตะแกรงและลม ) และหลังผ่านเครื่อง Gravity separator ( เครื่องคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ตามน้ำหนัก ) ของกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จะมีผลทำให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ ความชื้น ความบริสุทธิ์ ความงอก ความแข็งแรง อัตราเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์ และน้ำหนักต่อปริมาตรเมล็ดพันธุ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กล่าวคือ เมล็ดพันธุ์ผ่านถังลดความชื้นมีผลทำให้เมล็ดพันธุ์มีความชื้นลดลงเหลือ 12.31 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างทางสถิติกับเมล็ดพันธุ์ในลำดับขั้นตอนก่อนหน้านี้ และเมื่อเมล็ดพันธุ์ผ่านเครื่อง Air screen cleaner มีผลทำให้เมล็ดพันธุ์มีความบริสุทธิ์ ความงอก และความแข็งแรง เพิ่มขึ้นเป็น 96.44 97.11 และ 92.56 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านขั้นตอน ในลำดับหลัง คือ ผ่านเครื่อง Gravity separator ซึ่งเป็นไปในทำนองเดียวกันกับอัตราเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์ และน้ำหนักต่อปริมาตรเมล็ดพันธุ์ ที่มีค่าเพิ่มสูงขึ้น คือ 99.47 เปอร์เซ็นต์ และ 519.67 กรัมต่อลิตร ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างทางสถิติกับเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านขบวนการปรับปรุงสภาพในลำดับขั้นตอนก่อนหน้านี้ ผลการศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ได้ จะเป็นข้อมูลประกอบการเลือกใช้เครื่องจักรอุปกรณ์การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เพื่อทำหน้าที่เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การวางแผนการจัดการ และลำดับงานที่ต้องปฏิบัติให้เหมาะสม
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2547-12-16
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปัจจัยในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
16 ธันวาคม 2547
ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ผลของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แบบปิดสนิทใน super bag ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ผลของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แบบปิดสนิทใน Super Bag ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การทดสอบความชำนาญด้านการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การประเมินและติดตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวในจังหวัดพิจิตร ปัจจัยในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา การสำรวจและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก