สืบค้นงานวิจัย
ราที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากระบบนิเวศวิทยาป่าอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี
พลสัณห์ มหาขันธ์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ราที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากระบบนิเวศวิทยาป่าอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง (EN): High potential fungi in starch and agriculture waste utilization industries from the forest ecosystemin Ubon Jungle Park
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พลสัณห์ มหาขันธ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): POLSON MAHAKHAN
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: จุฑาพร แสวงแก้ว
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Jutaporn Sawaengkaew
คำสำคัญ: เชื้อรา
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรส่วนมากมีองค์ประกอบของเซลลูโลส แป้ง และไซแลน ซึ่งวัสดุ ต่างๆเหล่านี้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เมื่อใช้เอนไซม์ช่วยในการย่อยวัสดุ การทดลองครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อคัดเลือกราจากสภาพในธรรมชาติซึ่งมีคุณสมบัติสามารถสร้างเอนไซม์เซลลูเลส ไซแลน เนส อะไมเลส และบีต้ากลูโคชิเดสได้ เพื่อย่อยสลายวัสดุต่างๆ เหล่านี้ โดยจากการเก็บตัวอย่างดิน และกิ่งไม้ จากป่าในบริเวณสวนสัตว์อุบลราชธานีจำนวน 35 ตัวอย่าง แล้วนำมาเพาะเลี้ยงเชื้อราลง บนอาหาร PDA เพื่อคัดแยกเชื้อราให้บริสุทธิ์ เมื่อนำเชื้อราเหล่านี้ไปทดสอบกิจกรรมของเอนไซม์ ต่างๆแล้ว พบว่ามีเชื้อราที่สร้างเอนไชม์เซลลูเลส ทั้งหมด 52 ไอโซเลต สร้างเอนไซม์ไชแลนเนส ทั้งหมด 48 ไอโชเลต สร้างเอนไซม์ ะไมเลส ทั้งหมด 37 ไอโซเลต และเอนไซม์บีต้ากลูโคซิเดส ทั้งหมด 87 ไอโซเลต เมื่อนำมาศึกษาการเกิดกิจกรรมของเอนไซมัไซแลนเนส พบว่าเชื้อราสายพันธุ์ B3 s7-6.3.2.1 มีกิจกรรมสูงที่สุด ส่วนเชื้อราสายพันธุ์ B3 s15 -3.1 มีกิจกรรมของเอนไชม์อะไมเลสสูง สุด และเชื้อราสายพันธุ์ B3 ร 15-3.1 มีกิจกรรมของเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสสูงสุด
บทคัดย่อ (EN): Agricultural wastes are composed of starch, cellulose and xylan. These various materials can be reused when using enzymes to digest this material. The experiment was conducted to select destinations in the state of nature, which have ability to produce enzyme cellulase, xylanase, amylase and beta-glucosidase. The 35 samples of soil and branches samples were collected form Ubon Ratchathani zoo jungle. Then culture on PDA to isolate pure fungus. The cellulase, xylanase, amylase and beta-glycosidase producing fungi were found 52 isolates, 48 isolates, 37 isolates and 87 isolates, respectively. When study the activity of xylanase activity found that fungus strains B3S7-6.3.2.1 has highest activity. The fungus strains B3 s15-3.1 has highest activity of amylase enzyme and fungus strains B3 s15-3.1 has highest activity of B-glucosidase enzyme.
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 125,000.00
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2558
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ราที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากระบบนิเวศวิทยาป่าอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558
การคัดเลือกและการระบุชนิดของเชื้อราที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร อิทธิพลของแหล่งคาร์บอนต่อกิจกรรมของเอนไซม์ย่อยสลายจากเชื้อรา Trichoderma spp. การศึกษาปริมาณธาตุอาหารพืชจากปุ๋ยหมักผักตบชวาที่ย่อยสลาย โดยเชื้อรา Trichoderma sp. ไอโซเลท UPPY19 การทดสอบการเป็นปฏิปักษ์ของเชื้อราต่อกลุ่มไข่ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood และกิจกรรมเอนไซม์ย่อยสลาย การวิจัยการใช้ประโยชน์เชื้อราเวสิคูลาร์-อาร์บัสคลาร์ ไมคอร์ไรซาในการเพาะกล้าไม้เพื่อการปลูกป่า การคัดเลือกสายพันธุ์และการศึกษาเพื่อจำแนกเชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma spp. ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่สำคัญ ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าขมิ้นขาวป่า โครงการวิจัยโรคหลังการเก็บเกี่ยวและสารพิษที่เกิดจากเชื้อราในผลิตผลเกษตร การคัดแยกและเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในน้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งขนมจีนในระดับอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อการผลิตสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคพืชเศรษฐกิจ การศึกษาเอนไซม์ไคติเนสจากเชื้อราที่มีศักยภาพในการทำลายเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก