สืบค้นงานวิจัย
ทรัพยากรประมงจากเรือสำรวจประมง 2 ในพื้นที่ปิดอ่าวไทยตอนใน
คณิต เชื้อพันธุ์ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ทรัพยากรประมงจากเรือสำรวจประมง 2 ในพื้นที่ปิดอ่าวไทยตอนใน
ชื่อเรื่อง (EN): Fisheries Resources from Research vessel (Pramong 2) in the Inner.Gulf of Thailand
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: คณิต เชื้อพันธุ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: โอภาส ชามะสนธิ์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: จากผลการศึกษาการเลี้ยงปลาปลากดเหลืองในกระชัง วางแผนการทดลองแบบแฟกตอเรียล ประกอบด้วยปัจจัยระดับความลึกของกระชัง 3 ระดับคือ 1.5, 2.5 และ 3 เมตร และปัจจัยความหนาแน่น 50, 100 และ 150 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ปลามีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 13.75?1.15 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 26.54?6.50 กรัม ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ ให้อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำ ระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ โดยให้กินจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง ทดลองเลี้ยงเป็นระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่ มกราคม ถึงเดือน กรกฎาคม 2559 ผลการทดลอง พบว่า ปัจจัยระดับความลึกของกระชังกับปัจจัยความหนาแน่นมีอิทธิพลร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p0.05) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ปลากดเหลืองมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ 295.28?3.78, 334.77?23.89 และ 336.78?2.96 กรัม ที่ความหนาแน่นทั้ง 3 ระดับและระดับความลึกของกระชัง 1.5, 2.5 และ 3.5 เมตร ตามลำดับ อัตราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 81.04?3.22, 86.53?3.00 และ 88.38?3.27 ตามลำดับ จาการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน พบต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของระดับความลึกของกระชังและความหนาแน่นมีความแตกต่างกัน และที่ระดับความลึกของกระชัง 3.5 เมตร ความหนาแน่น 150 ตัวต่อลูกบาศก์เมตรมีผลตอบแทนสูงสุด คือ 27.72 เปอร์เซ็น
บทคัดย่อ (EN): The study culture yellow catfish in cage. Factors include the depth of the cage three levels: 1.5, 2.5 and 3 meters and the density of 50, 100 and 150 per cubic meter. Fish has long starting average 13.75 ? 1.15 cm, weight 26.54 ? 6.50 g treatments were three repeat Food is floating protein levels 30 percent by 2 times a day culture for a period of seven months. from January to July 2559. The results showed that the depth of the cage with a density factor of influence together with statistical significance (p 0.05) at the end of the trial. Yellow catfish weighing an average of 295.28 ? 3.78, 334.77 ? 23.89 and 336.78 ? 2.96 g of density of the third level and depth of cages 1.5, 2.5 and 3.5 meters, respectively, the survival rate average percentage of 81.04 ? 3.22,. 86.53 ? 3.00 and 88.38 ? 3.27, respectively. Public education costs and returns. Meet the cost of production per unit of depth and density of the cages are different. And at a depth of 3.5 meter cage density 150 per cubic meter, the highest return was 27.72 percent.
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 695,540.00
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559-01-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-03-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2559
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ทรัพยากรประมงจากเรือสำรวจประมง 2 ในพื้นที่ปิดอ่าวไทยตอนใน
กรมประมง
31 มีนาคม 2560
กรมประมง
ทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากเรืออวนดำบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากเรืออวนล้อมจับปลากะตักบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่บริเวณอ่าวไทยตอนใน สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือสำรวจประมงในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนใน การเปลี่ยนแปลงสภาวะทรัพยากรประมงบริเวณอ่าวไทยตอนใน ระบบนิเวศ ทรัพยากรประมง และสังคมชาวประมงในแม่น้ำตาปี สภาวะแวดล้อมเขตชายฝั่งในอ่าวไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก