สืบค้นงานวิจัย
โครงการย่อยที่ 5 : โครงการคัดเลือกสายพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำและคุณภาพเส้นใยสูง
สริตา ปิ่นมณี - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการย่อยที่ 5 : โครงการคัดเลือกสายพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำและคุณภาพเส้นใยสูง
ชื่อเรื่อง (EN): Subproject 5: Varietal Selection of Hemp for Low THC and High Quality Fiber
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สริตา ปิ่นมณี
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ในฤดูปลูกปี 2553-2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ให้ปริมาณสาร THC ต่ำและเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง แบ่งเป็น 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 คัดเลือกประชากรเฮมพ์รุ่น M3 ให้มีปริมาณสาร THC ลดต่ำลง และการทดลองที่ 2 คัดเลือกประชากรเฮมพ์รุ่น M2 ให้มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยเพิ่มสูงขึ้น ในเฮมพ์ 4 สายพันธุ์ คือ ห้วยหอย, V50, แม่สาใหม่และ ปางอุ๋ง ซึ่งได้นำผลการคัดเลือกจากการทดลองที่ 1 ของเฮมพ์รุ่น M 2 ไปขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ต่อกองคุมครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรห์ เป็นพันธุ์อาร์พีเอฟ 1 (RPF 1), อาร์พีเอฟ 2 (RPF 2), อาร์พีเอฟ 3 (RPF 3), และพันธุ์อาร์พีเอฟ 4 (RPF 4) ตามลำดับ ผลการทดลองที่ 1 การปลูกทดสอบรุ่น M3 พบว่าปริมาณสาร THC ของพันธุ์อาร์พีเอฟ 1, อาร์พีเอฟ 2, อาร์พีเอฟ 3, และอาร์พีเอฟ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.07, 0.11, 0.10 และ 0.27 % ตามลำดับ และพบว่ามีจำนวนต้นที่อยู่ในกลุ่ม Non-drug type เพิ่มขึ้นเป็น 99- 100 % และกลุ่ม Drug type มีจำนวนลดลงเหลือเท่ากับ 0-1 % ผลการคัดเลือกเฉพาะต้นเพศเมียของพันธุ์ อาร์พีเอฟ 1, อาร์พีเอฟ 2, อาร์พีเอฟ 3, และอาร์พีเอฟ 4 ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกว่า 0.3% มีปริมาณ CBD สูง และมีสัดส่วนของ CBD/THC สูงได้จำนวน 55, 48, 57 และ 21 ต้น ตามลำดับ ผลการทดลองที่ 2 พบว่าคัดเลือกเฮมพ์พันธุ์ อาร์พีเอฟ 1, อาร์พีเอฟ 2, อาร์พีเอฟ 3, และอาร์พีเอฟ 4 ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกว่า 0.3 % และมีเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูงกว่า 17 % ได้จำนวน 19, 18, 16 และ 18 ต้น ตามลำดับ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการย่อยที่ 5 : โครงการคัดเลือกสายพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำและคุณภาพเส้นใยสูง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2554
โครงการย่อยที่ 1 โครงการคัดเลือกสายพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ โครงการย่อยที่ 5 โครงการวิเคราะห์ปริมาณสาร THC ในเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 6 : การศึกษาวิจัยการรักษาเชื้อพันธุ์และขยายเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี โครงการปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ให้มี THCต่ำ และ เปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง โครงการย่อย 5: โครงการศึกษาวิธีเขตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตเส้นใยเฮมพ์สายพันธุ์ THC ต่ำ โครงการย่อย 6: โครงการศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 2: การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ให้มี THC ต่ำ และ เปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์จากใยเฮมพ์ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ ๓ : โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปเฮมพ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก