สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตส้มโอ
วสรรญ ผ่องสมบูรณ์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตส้มโอ
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development on Technology for Pummelo Production
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วสรรญ ผ่องสมบูรณ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ส้มโอเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการส่งออก เกษตรกรทั่วไปนิยมปลูกส้มโอด้วยกิ่งตอนแต่พบว่ามักเกิดเป็นโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อราไฟทอปธอรา (Phytophthora parasitica) ซึ่งเป็นเชื้อราในดิน การใช้ต้นตอเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความแข็งแรงให้กับต้นส้มโอพันธุ์การค้าให้มีความทนทานต่อโรครากเน่าโคนเน่า แต่ยังพบปัญหาการเชื่อมต่อกันระหว่างต้นตอและพันธุ์ดีในส้มและต้นตอหลายคู่ และการคัดหาต้นตอที่เหมาะสมกับพันธุ์การค้าที่มีอยู่ กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ต้นตอปลอดโรคที่เหมาะสมของส้มโอ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้พันธุ์ต้นตอที่เหมาะสมกับส้มโอพันธุ์การค้าประกอบด้วย 2 การทดลอง คือ 1. เปรียบเทียบพันธุ์ต้นตอส้มโอพันธุ์พื้นเมืองที่ต้านทานโรครากเน่าและโคนเน่า วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 4 ซ้ำ 8 กรรมวิธี คือ ใช้ต้นตอส้มโอพื้นเมือง 7 พันธุ์ และส้มโอพันธุ์ ทองดี, ท่าข่อย และขาวน้ำผึ้ง เป็นยอดพันธุ์ เปรียบเทียบกับการปลูกโดยใช้กิ่งตอนของส้มโอทั้ง 3 พันธุ์ ผลการทดลอง 5 ปี พบว่า การเจริญเติบโตของส้มโอพันธุ์ดีบนต้นตอทั้ง 7 ชนิด มีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างจากการปลูกโดยใช้กิ่งตอน และยังไม่พบอาการโรครากเน่าโคนเน่า ด้านผลผลิต พบว่า ต้นตอขาวใหญ่และต้นตอเจ้าเสวยที่ติดตากับส้มโอ ทองดี ท่าข่อย และขาวแตงกวา เริ่มมีการให้ผลผลิต 2. ศึกษาการเจริญเติบโตและคุณภาพของส้มโอพันธุ์ทองดีที่ปลูกบนต้นตอพืชตระกูลส้ม โดยใช้ต้นตอชนิดต่างๆ 9 ชนิด เปรียบเทียบกับกิ่งตอน มีการวางแผนการทดลองแบบ RCBD จำนวน 4 ซ้ำ ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ผลการทดลองพบว่า ส้มโอทองดีจะมีการเข้ากันของเนื้อเยื่อบริเวณรอยต่อกับพันธุ์ส้มทับทิมและคลีโอพัตราได้กลมกลืนกว่าต้นตออื่นๆ ส่วนการให้ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต พบว่า คุณภาพผลผลิตบนต้นตอต่างๆ ไม่แตกต่างกับการใช้กิ่งตอน
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตส้มโอ
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2553
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อย โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ส้มโอ ความต้องการเทคโนโลยีการผลิตส้มโอเพื่อการส่งออกของสมาชิกชมรมผู้พัฒนาคุณภาพส้มโอในจังหวัดนครปฐม การศึกษาไวรอยด์ในส้มโอเพื่อการส่งออกส้มโอ การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผลผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามให้มีคุณภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในเขตลุ่มน้ำปากพนัง สถานการณ์การผลิตส้มโอเพื่อการส่งออกของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม เทคโนโลยีการผลิตพืชแห่งศตวรรษที่ 21 สภาพการผลิตส้มโอของเกษตรกรในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อผลิตลำไยนอกฤดูในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ระยะที่ 1 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบัวบก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก