สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาสถานการณ์การผลิตยางแผ่นของประเทศไทย ปี 2530
สุพล ธนูรักษ์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสถานการณ์การผลิตยางแผ่นของประเทศไทย ปี 2530
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุพล ธนูรักษ์
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 10 ล้านไร่เศษ โดยพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 89.8 ของพื้นที่ทั้งหมดจะอยู่ในเขตภาคใต้ มีเกษตรกรทำการปลูกยางประมาณ 800,000 ครอบครัว ซึ่งเกษตรกรในจำนวนดังกล่าวนี้มีสูงถึงประมาณร้อยละ 60 ของเกษตรกรชาวสวนยางทั้งหมดเป็นเกษตรกรขนาดเล็กมีพื้นที่ถือครองไม่เกินครอบครัวละ 13 ไร่ ส่วนในด้านผลผลิตนั้น สามารถทำการผลิตได้ประมาณ 8-9 แสนตัน โดยแปรรูปเป็นผลิตผลยางดิบที่สำคัญ ๆ คือ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางเครพ น้ำยางข้นและอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 80, 14, 4 และ 1 ตามลำดับ ในการผลิตยางแผ่นรมควันของประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 88 จะผลิตได้เป็นยางแผ่นรมควันคุณภาพระดับปานกลางถึงระดับต่ำ คือชั้นที่ 3,4 และ 5 ส่วนยางชั้นดีคือชั้นที่ 1 และ 2 ผลิตได้เพียงร้อยละ 12 เท่านั้น การส่งออกจึงต้องถูกจำกัดอยู่กับผู้ซื้อเพียงไม่กี่ประเทศเท่า ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงควรที่จะได้เร่งรัดการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรมากขึ้น และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นและขายยาง ตลอดจนให้มีการขยายจำนวนสมาชิกของกลุ่มที่อยู่เดิมให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2530
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2530
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาสถานการณ์การผลิตยางแผ่นของประเทศไทย ปี 2530
กรมส่งเสริมการเกษตร
2530
การศึกษาสถานการณ์สัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย การศึกษาสถานการณ์การผลิตและการตลาดลิ้นจี่ของประเทศไทย พ.ศ. 2533-2537 การศึกษาสถานการณ์การผลิตและการตลาดทุเรียนของประเทศไทย พ.ศ. 2532-2536 ศึกษาต้นทุนการผลิตยางของประเทศไทย ปี 2536 พยากรณ์พื้นที่ปลูกและผลผลิตยางของประเทศไทย ปี 2536 – 2543 อนุกรมวิธานของฟิล์มมี่เฟิร์นสกุล Hymenophyllum s.l. (Hymenophyllaceae) ในประเทศไทย การศึกษาสถานการณ์โลหะหนักในน้ำบริโภคในพื้นที่เสี่ยงต่อสารหนู ของประเทศไทย 2547 โครงการศึกษาพฤติกรรมฝนในประเทศไทย ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง สถานการณ์การเกิดพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในรอบ 8 ปีของประเทศไทย การสำรวจศักยภาพการผลิตยางแผ่นผึ่งแห้งของประเทศ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก