สืบค้นงานวิจัย
ระดับพลังงานในอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางเคมีของปลาสังกะวาดเหลืองที่เลี้ยงในกระชัง
ภาสกร แสนจันแดง - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ระดับพลังงานในอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางเคมีของปลาสังกะวาดเหลืองที่เลี้ยงในกระชัง
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of Dietary Energy Level on Growth and Carcass Composition of Siamensis Pangasius (Pangasius macronema Bleeker, 1851) in Cage Culture
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ภาสกร แสนจันแดง
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและ องค์ประกอบทางเคมีของปลาสังกะวาคเหลือง (Pangasius macronema Blecker) ที่เลี้ยงในกระชังภายในบ่อดิน โดยใช้อาหารที่มีระดับพลังงาน แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ อาหารที่มีระดับพลังงาน 250 กิโลแคลอรี่/อาหาร 100 กรัม, อาหารที่มี ระดับพลังงาน 300 กิโลแคลอรี่/อาหาร 100 กรัม, อาหารที่มีระดับพลังงาน 350 กิโลแคลอรี่/อาหาร 100 กรัม และ อาหารที่มีระดับพลังงาน 400 กิโลแคลอรี่/อาหาร 400 กรัม ได้ดำเนินการทดลองเป็น ระยะเวลา 5 เดือน โคยนำปลาสังกะวาดเหลืองที่มีน้ำหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 2.92 + 1.087 กรัม ความยาว เฉลี่ย 7.13 ? 0.898 เซนติเมตร มาเลี้ยงในกระชังขนาด 1x1x1.: ลูกบาศก์มตร จำนวน 12 กระชัง โดยใช้อัตราการปล่อย 100 ตัวลูก/บาศก์เมตร เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลาสังกะวาดเหลืองมี น้ำหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 19.39 ? 2.044, 20.34 ? 1.020, 20.95 ? 1.667 และ 20.59 ? 0.824 กรัม มีความ ยาวเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 6.22 ? 0.318, 6.14 + 0.206, 6.12 ? 0.405 และ 6.17 ? 0.129 เซนติเมตร มี น้ำหนักเฉถี่ยที่เพิ่มขึ้นต่อวัน 0.13 ? 0.014, 0.14 ? 0.07, 0.14 ? 0.011 และ 0.14 ?0.005 กรัม/วัน มี อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ 1.35 ? 0.062, 1.38 ? 0.030, 1.40 ? 0.047 - และ 1.39 ? 0.023 เปอร์เซ็นส์/วัน มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 2.61 ? 0.028, 2.34 ? 0.086, 2.39 ? 0.152 และ 2.44 ? 0.238 มีอัตราการรอดตายเท่ากับ 96.67 ?0.577, 94.00 ? 5.292, 90.00 ? 5.292 และ 92.00 ? 5.568 เปอร์เซ็นด์ ตามลำดับ เมื่อทำการวิเคราะห์ทางสถิดิพบว่า น้ำหนักเฉถี่ยที่เพิ่มขึ้น ความยาว เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น น้ำหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นต่อวัน อัตราการเจริญเติบโดจำเพาะ อัตราการรอคตายและ อัตราการแลกเนื้อไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลาที่ลี้ยงด้วยอาหารทดลองที่มีระดับพลังงานแตกต่างกัน 4 ระดับ มีปริมาณไปรตีน ไขมัน ความชื้น และเถ้า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำกัญทางสถิติ (P>0.05) โลยปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับพลังงาน 250 กิโลแคลอรี่/อาหาร 100 กรัม มีปริมาณโปรตีนใน เนื้อสูงสุดและมีปริมาณไขมันต่ำที่สุด ผลจากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าอาหารที่มีโปรตีน 34 เปอร์เซ็นต์ มีพลังงานที่ย่อยได้ 250 กิโลแคลอรี่/อาหาร 100 กรัม มีผลทำให้คุณภาพของเนื้อปลาดีที่สุด และเหมาะสมที่จะไช้เป็น อาหารเลี้ยงปลาสังกะวาดเหลืองขนาดน้ำหนักเฉลี่ย 2.92 กรัม
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-05-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-02-28
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ระดับพลังงานในอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางเคมีของปลาสังกะวาดเหลืองที่เลี้ยงในกระชัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28 กุมภาพันธ์ 2552
การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลาเสือตอที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีชีวิต ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาเทพา ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากระดี่หม้อ ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาอีกงวัยรุ่น การใช้ยีสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาหารในการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชัง ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสวายโมงขนาดเล็ก ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสลิด เปรียบเทียบการเลี้ยงปลาชะโอนในกระชังแบบแยกเพศ การเลี้ยงปลานิลเพศผู้ในกระชังในเขื่อลำนางรองด้วยอาหารที่มีโปรตีนต่างกัน 3 ระดับ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก