สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์: โครงการย่อยที่ 6 การวิจัยและทดสอบยืนยันสายพันธุ์ด้วยวิธีชีวโมเลกุลของเฮมพ์
ต่อนภา ผุสดี - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์: โครงการย่อยที่ 6 การวิจัยและทดสอบยืนยันสายพันธุ์ด้วยวิธีชีวโมเลกุลของเฮมพ์
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development on Cultivation and Their Processing of Product from Hemp Subproject 6 Research and Testing Confirm Hemp Species by Molecular Markers
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ต่อนภา ผุสดี
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเครื่องหมายโมเลกุล (DNA Marker) ในการจำแนกเพศในระยะกล้าของพันธุ์เฮมพ์ที่ได้รับการรับรอง 2) เพื่อสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอในการแสดงความสัมพันธ์ และจำแนกสายพันธุ์เฮมพ์ที่ได้รับการรับรอง และ 3) เพื่อทบทวนวรรณกรรมเรื่องการศึกษาเครื่องหมายโมเลกุล (DNA Marker) ในลักษณะต่างๆในเฮมพ์ การทดลองที่ 1 พบเครื่องหมายโมเลกุลชนิด RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) จำนวน 2 เครื่องหมาย ที่สามารถใช้บ่งบอกความแตกต่างระหว่างต้นเฮมพ์เพศผู้ออกจากต้นเฮมพ์เพศเมียได้ประมาณ 85% ได้แก่ เครื่องหมายโมเลกุล 106 และ 112 นอกจากนี้เมื่อนำเครื่องหมายโมเลกุลจากการทบทวนเอกสาร พบเครื่องหมายโมเลกุล MADS1 เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถสามารถใช้บ่งบอกความแตกต่างระหว่างต้นเฮมพ์เพศผู้ออกจากต้นเฮมพ์เพศเมียได้ประมาณ 90% การทดลองที่ 2 พบว่าเฮมพ์พันธุ์รับรองทั้ง 4 สายพันธุ์ มีฐานพันธุ์กรรมที่แคบ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน อาจเนื่องมาจากเฮมพ์พันธุ์รับรองทั้ง 4 พันธุ์ปรับปรุงมากจากประชากรที่มีฐานพันธุกรรมใกล้เคียงกัน และมีการคัดเลือกในพื้นที่เดียวกันจึงทำให้มีฐานพันธุกรรมที่แคบ จากการทบทวนวรรณกรรมทำให้ทราบว่างานวิจัยเชิงลึกของเฮมพ์ในประเทศไทยยังมีน้อย รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประเมินสายพันธุ์ การเก็บรวบรวมสายพันธุ์ และการใช้เครื่องหมายโมเลกุลมาช่วยในขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์: โครงการย่อยที่ 6 การวิจัยและทดสอบยืนยันสายพันธุ์ด้วยวิธีชีวโมเลกุลของเฮมพ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2557
โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 4: การสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาเฮมพ์ โครงวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมการข้าวกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระยะที่ 2 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อย 3: การวิจัยและส่งเสริมการผลิตและการตลาดเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 8: การวิจัยและพัฒนาบ้านที่สร้างด้วยส่วนผสมของเฮมพ์ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่มีส่วนผสมของเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 5 โครงการวิเคราะห์ปริมาณสาร THC ในเฮมพ์ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ ๑ : โครงการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์จากใยเฮมพ์ โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 7: การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากเฮมพ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก