สืบค้นงานวิจัย
ผลของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แบบปิดสนิทใน super bag ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
พรทิพย์ ถาวงค์ - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: ผลของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แบบปิดสนิทใน super bag ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of hermetic seed storage in Super Bag on rice seed quality
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พรทิพย์ ถาวงค์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Porntip Thavong
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แบบปิดสนิทโดยใช้super bag จาก IRRI ซึ่งเป็นการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในถุงที่มีคุณสมบัติหยุดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและความชื้นระหว่างสภาพอากาศรอบๆกับเมล็ดพันธุ์ วัตถุประสงค์ของการทดลองนี้ เพื่อศึกษาผลของเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบปิดสนิทใน super bag ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ดำเนิน 2 การทดลอง การทดลองที่ 1 เป็นการทดลองเบื้องต้นในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มีความชื้น 12 เปอร์เซ็นต์ ในถุงพลาสติกสาน เปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่มีความชื้น 10 เปอร์เซ็นต์ ใน super bag เมื่อเก็บรักษาในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ของศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ทำการสุ่มตัวอย่างทุก ๆ 3 เดือน เพื่อศึกษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ พบว่าเมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นเวลา 6 เดือน เมล็ดพันธุ์ในถุงพลาสติกสาน มีความงอกลดลงต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เก็บรักษาใน super bag มีความงอกเฉลี่ย 93 เปอร์เซ็นต์ และยังคงมีความงอกเฉลี่ย 88 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา 21 เดือน ส่วนการทดลองที่ 2 วางแผนการทดลองโดยใช้ split plot in RCB ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 main plot คือ กรรมวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ จำนวน 8 กรรมวิธี ได้แก่ การเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ความชื้นเมล็ดพันธุ์ 12 เปอร์เซ็นต์ แบบไม่คลุกสารเคมีและคลุกสารเคมี(mancozeb+carbendazim+cholopyriphos) ในถุงพลาสติกสาน ถุงพลาสติกสาน+super bag และกระสอบปอ เปรียบเทียบกับการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ความชื้น 10 เปอร์เซ็นต์ แบบคลุกสารเคมีและไม่คลุกสารเคมี ในถุงพลาสติกสาน+super bag ส่วน sub plot คือ ระยะเวลาเก็บรักษา เป็นเวลา 12 เดือนในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างทุก ๆ 3 เดือน เพื่อศึกษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์และจำนวนแมลง จากผลการวิจัยพบว่า เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นเวลา 9 เดือน กรรมวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ความชื้น 12 เปอร์เซ็นต์ มีความงอกต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ (13-64 เปอร์เซ็นต์)ทุกกรรมวิธี ยกเว้นกรรมวิธีที่คลุกสารเคมีและเก็บในถุงพลาสติกสาน+super bag เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นเวลา 12 เดือน เมล็ดพันธุ์ที่ความชื้น 12 เปอร์เซ็นต์ แบบคลุกสารเคมี เก็บในถุงพลาสติกสาน+super bag เมล็ดพันธุ์ที่ความชื้น 10 เปอร์เซ็นต์แบบคลุกสารเคมี เก็บในถุงพลาสติกสาน+super bag และเมล็ดพันธุ์ที่ความชื้น 10 เปอร์เซ็นต์ แบบไม่คลุกสารเคมี เก็บในถุงพลาสติกสาน+super bag มีความงอกเฉลี่ย 84 89 และ 91 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และไม่พบจำนวนแมลงต่อน้ำหนักข้าวเปลือก 200 กรัมในทั้ง 3 กรรมวิธี ดังนั้นวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบปิดสนิทเป็นวิธีการที่สามารถนำไปใช้ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์สำรองไว้ใช้ในกรณีเกิดอุทกภัย และการอนุรักษ์เมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าว โดยไม่ต้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิต่ำ
บทคัดย่อ (EN): Hermetic seed storage in super bag is seed storage in the bag provided by IRRI that stops oxygen and moisture movement between the outside atmosphere and the seed. Two experiments were conducted to investigate the effect of hermetic storage in IRRI super bag on rice seed quality. In preliminary experiment, seed of rice var. Khao Dawk Mali 105 (KDM105) was stored either in plastic seed bags at 12% moisture content (MC) or in super bags at 10% MC, at Prachin Buri Rice Research Center warehouse (PCR). Samples were taken every 3 months to assess seed quality. Germination of seed stored in plastic seed bags was less than 80% whereas germination of seed stored in super bags was 93% at 6 months after storage. Moreover germination of seed stored in super bags was 88% at 21 months after storage. In another experiment, a split plot in RCB design was used whereby Pathum Thani 1 (PTT1) rice seed was stored at 12% MC, with or without chemical treatment (mancozeb+carbendazim+cholopyriphos), in plastic bags, plastic bags+ super bags, or in jute bags, at Chonburi Rice Seed Center warehouse (CBR) for 12 months. Seed was also stored at 10% MC, with or without chemical treatment, in plastic bags+ super bags. Samples were taken every 3 months to assess seed quality and count the number of insects. Germination of all seeds stored at 12% MC was less than 80% (13-64%) at 9 months after storage except for those stored after chemical treatment in super bags.Germination of seeds stored at 12% MC in plastic bags+ super bags with chemical treatment, seeds stored at 10% MC in plastic bags+ super bags with chemical treatment and seeds stored at 10% MC in plastic bags+super bags without chemical treatment were 89, 91 and 94 % at 12 months after storage, respectively. Moreover, no insects were detected in these three treatments. Hence, hermetic storage can benefit to maintain the viability of rice seed reserves against future disasters and rice germplasm conservation without storage at low temperature.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/rd/search_detail/result/329726
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แบบปิดสนิทใน super bag ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
กรมการข้าว
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
ผลของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แบบปิดสนิทใน Super Bag ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร ปัจจัยในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าว กข 23 และ ชัยนาท 1 ในขาวดอกมะลิ 105 การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ การศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ การประเมินและติดตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวในจังหวัดพิจิตร การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่สัมพันธ์ กับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก