สืบค้นงานวิจัย
การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ในการปลูกยางพารา
ศักดินาภรณ์ นันที - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ในการปลูกยางพารา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศักดินาภรณ์ นันที
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: วัลลภ ขุนทำนาย
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ในการปลูกยางพารา
การยางแห่งประเทศไทย
2557
การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ในการปลูกยางพาราในเขตพื้นที่จังหวัดเลย การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน ศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการปลูกแถบหญ้าแฝกในพื้นที่ปลูกยางพาราที่ลาดชัน การติดตาม ประเมินผล และการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยด้านยางพารา ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการส่งเสริมการปลูกยางพาราในจังหวัดภาคตะวันออก สภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ดอนจังหวัดชัยนาท การรับรู้วิธีการปลูกยางพาราของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปลูกยางพารา ในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อปลูกยางพาราในจังหวัดพัทลุง โครงการศึกษาชนิดไม้และการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก