สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพุทราอย่างมีคุณภาพ
สุวรรณ ทิพย์เมืองพรหม - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพุทราอย่างมีคุณภาพ
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development on Common JuJube Production for Quality Product
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สุวรรณ ทิพย์เมืองพรหม
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): IPM
บทคัดย่อ: พุทราเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีพื้นที่ปลูกประมาณ 16,795 ไร่ มีมูลค่าการส่งออกปีละ 823,849 บาท ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ปลูกมากที่สุด คือจังหวัดสุโขทัย ประมาณ1,349 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2,212 ตัน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 13บาท คิดเป็นมูลค่า 29.04 ล้านบาท ปัญหาสำคัญในการผลิตพุทรา คือ ขนาดผลไม่สม่ำเสมอ ปัญหาโรคและแมลง และสารพิษตกค้างในผลผลิต อีกสาเหตุของผลผลิตด้อยคุณภาพเกิดจากการจัดการดินที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ผลมีขนาดเล็กกว่าเดิม ผลผลิต ลดลง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงทำการวิจัยและพัฒนาการผลิตพุทราอย่างมีคุณภาพ วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการผลิตพุทราอย่างมีคุณภาพ สามารถเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในแหล่งผลิตพุทราในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยทำการศึกษาการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในพุทราได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนแดง และ แมลงวันผลไม้ ศึกษาช่วงเวลาในการตัดแต่งกิ่งเพื่อกระจายผลผลิตพุทรา การประเมินความต้องการธาตุอาหารพุทรา และ ศึกษาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมของพุทรา จากผลการศึกษาพบว่า ไม่สามารถชี้ชัดความแตกต่างได้ว่าสารป้องกันกำจัดแมลงชนิดมีผลต่อการป้องกันเพลี้ยไฟในพุทรา อาจมีสาเหตุมาจากเป็นแปลงพุทราปลูกใหม่และช่วงฤดูกาลออกดอกติดผลของพุทรา ไม่ตรงกับช่วงการระบาดของเพลี้ยไฟ ไม่พบการระบาดของหนอนแดงและแมลงวันผลไม้ในแปลงทดลอง ช่วงการออกดอกติดผลของพุทราในช่วงเดือนกันยายนถึงกุมภาพันธ์ ไม่เป็นช่วงที่มีการระบาดของหนอนแดง และแมลงวันผลไม้ โดยจะพบระบาดในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน การประเมินความต้องการธาตุอาหารพุทราและศึกษาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสม พบว่า ผลผลิตของพุทราไม่มีความสัมพันธ์กับธาตุอาหารในดินและใบอาจเกิดจากปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่นๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน ……………………………………………………………………………………………………………….. 1.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 2.สำนักวิจัยและพัฒนาอารักขาพืช 3.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 4.สถาบันวิจัยพืชสวน 5.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
บทคัดย่อ (EN): Higher jujube is a medium sized tree. Planted area of approximately 16,795 rai worth annual put out of 823,849 baht. Planted area in the northern most Sukhothai province . Approximately 1,349 rai ,the average yield 2,212 tons.The average price of 13 bath per Kg. worth 29.04 million bath. Jujube is a major problem in the production size intermittent disease and insect residues. Another cause of poor productivity due to improper soil management making it smaller than the reduced yields. To fix the problems , so research and development production quality jujube. The objective is to get the technology jujube quality to increase productivity, quality not less than 20 percent and established farmers in the jujube production in the northern region. The study of pest thrips , red worms, incloding jujube fruit flies. Study of early whale in trimming the branches to distribute out put. Respect to nutrient requirement of jujubes and study on suitable fertilizer rates jujubes. The study found no differences that could point chuck insecticide kind of a protective effect of jujube thrips . May have been cause by a traffic translates graps planted , during flowering and fruiting season of jujube not match the out break of thrips. No out break of red worms and fruit flies in experiment plots. During flowering, the fruit of the jujube in the period from September to February is the season for the spread of red worms and fruit flies. Red worms and fruit flies are endemic in the period from March to June. Respect to nutrient requirement of jujubes and Study on suitable fertilizer rates jujubes showed that the yield of jujubes is not correlated with soil and leaves. Can be caused by environmental factors such as climate, rainfall and so on.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพุทราอย่างมีคุณภาพ
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2557
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะปรางอย่างมีคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตละมุดอย่างมีคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะกรูดอย่างมีคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตบัวเข็มอย่างมีคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะขามหวานอย่างมีคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตลางสาดอย่างมีคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตลองกองคุณภาพเพื่อการส่งออก ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 1: การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวง โครงการวิจัยศึกษาการผลิตไพลที่มีคุณภาพ โครงการวิจัยการศึกษาการผลิตพริกไทยที่มีคุณภาพ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก