สืบค้นงานวิจัย
ผลของสารสกัดกระเพราแดงต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน และความต้านทานต่อเชื้อก่อโรค Streptococcus agalactiae ในปลานิล
ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ - มหาวิทยาลัยพะเยา
ชื่อเรื่อง: ผลของสารสกัดกระเพราแดงต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน และความต้านทานต่อเชื้อก่อโรค Streptococcus agalactiae ในปลานิล
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of Holy basil (Ocimum sanctum Linn.) Extract on Growth, Immune System and Disease Resistance against Streptococcus agalactiae of Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของสารสกัดกระเพราแดงต่อการเจริญเติบโต การตอบสนองทาง ภูมิคุ้มกัน และความต้านทานต่อเชื้อ Streptoccus agalactiae ในปลานิส โดยให้อาหารผสม สารสกัดกระเพราแดงที่ระดับความเข้มข้น 4 ระดับ คือ 0, 100, 200 และ 400 มิลสิกรัม/ กิโลกรัม เสี้ยงเป็นเวลา 30 วัน พบว่า ปลานิสที่เสี้ยงด้วยอาหารผสมสารสกัดกระเพราแดงที่ ความเข้มขัน 200 มิสสิกรัมกิโลกรัม ทำให้ปลานิสมีน้ำหนักเฉสี่ย และอัตราการเจริญเติบโต จำเพาะสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) นอกจากนี้ปลาที่ได้รับอาหาร ผสมสารสกัดกระเพราแดงทุกความเข้มข้นยังมีอัตราก ารเปสี่ยนอาหารเป็นเนื้อต่ำกว่ากลุ่ม ควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05 ชีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้นการ ตอบสนองภูมิคุ้มกัน โดยด่า Phagocytic Activity (PA) และ Superoxide anion production สูง ที่สุดในวันที่ 7 หลังการให้อาหาร หลังจากเลี้ยงดรบ 30 วัน ทำการศึกษาความต้านทานต่อเชื้อ S. agalactiae พบว่า ปลานิลที่ด้รับอาหารผสมสารสกัดกระเพราแดงที่ความเข้มข้น 100 และ 200 มิลสิกรัมกิโลกรัม มีอัตราการตายสะสมเท่ากับ 0 เปอร์เซ็น ในขณะที่ปลาซิลที่ได้รับ อาหารผสมสารสกัดกระเพราแดงที่ความเข้มข้น 0 และ 400 มิลสิกรัม/กิโลกรัม มีอัตราการ ตายสะสม 100 และ40 เปอร์เซ็นต้ ตามสำดับ จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่า การให้อาหาร ผสมสารสกัดกระเพาแดงที่ความเข้มข้น 200 มิสสิกรัม/กิโลกรัม สามารถกระตุ้นอัตราการ เจริญเติบโต การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และความต้านทานต่อเชื้อ S. ?galactiae ในปลานิสได้ ดีที่สุด
บทคัดย่อ (EN): This study was conducted to investigate the effects of supplementing the diet of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) with holy basil (Ocimum sanctum) extract at the concentrations of 0 (control), 100, 200 and 400 mg/kg of feed for 30 days. The treated fish fed the holy basil extract at the 200 mg/kg level showed the significantly (P<0.05) greatest increases in specific growth rate and the greatest improvements in feed conversion ratio. The immune response, phagocytic activity and superoxide anion production were also stimulated the most on day 7 of the feed supplementation. In a streptococcal challenge experiment, the fish fed the holy basil extract at the 100 and 200 mg/kg levels showed 0% cumulative mortality, whereas the control group and the fish fed with extract at the 400 mg/kg level showed 100 and 40% mortality, respectively. These results suggested that the addition of holy basil extract to fish feed at the rate of 200 mg/kg of diet could enhance the growth, immune response and disease resistance against S. agalactiae of Nile tilapia during a 30-day supplementation period.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของสารสกัดกระเพราแดงต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน และความต้านทานต่อเชื้อก่อโรค Streptococcus agalactiae ในปลานิล
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก