สืบค้นงานวิจัย
การผลิตและการใช้ประโยชน์จากบอระเพ็ด
วงเดือน ไม้สนธิ์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ชื่อเรื่อง: การผลิตและการใช้ประโยชน์จากบอระเพ็ด
ชื่อเรื่อง (EN): Production and Utilization of Heart-Leaved Moonseed
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วงเดือน ไม้สนธิ์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์จากบอระเพ็ดในการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและสังเกตกระบวนการผลิต ผลการศึกษา พบว่า ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการนำบอระเพ็ดมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การรับประทานสด แช่อิ่ม ทำเป็นผง และทำเป็นยาลูกกลอน โดยกระบวนการผลิตบอระเพ็ดแช่อิ่มเกิดจากการนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ สำหรับกระบวนการผลิตลูกกลอนบอระเพ็ด นำหลักตำรายาแพทย์แผนโบราณมาใช้ ดังคำกล่าวสูตรโบราณที่ว่า เกลือ 3 มะขาม 4 บอระเพ็ด 9 ทั้งนี้กรรมวิธีในการผลิตดังกล่าวจำเป็นจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อจะได้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะในกระบวนการทำแห้ง หากผู้ผลิตกระทำไม่ถูกวิธีและไม่ระมัดระวัง จะทำให้เกิดเชื้อราได้ เมื่อกินเข้าไปอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้
บทคัดย่อ (EN): This research aimed to study processing and utilization of Tinospora crispa in the development of processed products in Chachoengsao Province by interviewing entrepreneurs as well as production process observation. The results showed that in Chachoengsao, Tinospora crispa can be used in a variety of ways. For instance, to be eaten fresh, to be preserved in syrup, to make it powdered, and to make it as an herbal medicine in the form of a ball for swallowing. In order to make the Preserved Tinospora crispa in syrup, the knowledge and local wisdom should be applied. In addition, the traditional medicinal recipe with a 3:4:9 salt : tamarind : Tinospora crispa ratio was used for making the traditional herbal pills of Tinospora crispa. However, the processing method should be implemented carefully in order not to be harmful for consumers. Especially, in the dry process, if the processing is not carried out with careful and correct methods, the pills will be moldy and may be harmful for health.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การผลิตและการใช้ประโยชน์จากบอระเพ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
30 กันยายน 2554
แผนงานวิจัย การใช้ประโยชน์จากของเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพ กลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์และการลดมลภาวะของสิ่งเหลือทิ้งจาก อุตสาหกรรมการผลิตกรดซิตริคเพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรอาหารสัตว์ การติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ การติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ปีการเพาะปลูก 2552 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 4:การใช้ประโยชน์และปรับปรุงพันธุ์ข้าวท้องถิ่นสำหรับชุมชนบนที่สูง โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์มันขี้หนู การผลิตและการใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้มะขาม ทางเลือกในการใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของกลีเซอรีนจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล รายงานผลการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง รายงานผลการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและการถือครองของเกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก