สืบค้นงานวิจัย
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
สุภาวดี แหยมคง - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อเรื่อง (EN): Beef Production Cost and Returns of Farmers in Wat Bot and Phrom Phiram District, Phitsanulok Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุภาวดี แหยมคง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Suphawadee Yaemkong
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประมาณต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนการผลิตโคเนื้อในการเลี้ยงแม่เพื่อผลิตลูกและโคขุน จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 115 ครัวเรือน จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ข้อมูลต้นทุนรวม และราคาจำหน่ายโคขุนและเลี้ยงแม่เพื่อผลิตลูกถูกนำมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่า โคเนื้อที่ศึกษามีต้นทุนรวมในการผลิตโคขุนและเลี้ยงแม่เพื่อผลิตลูก เท่ากับ 36,082.86 ±20,514.87 และ 18,898.45 ±10,152.28 บาทต่อตัว ซึ่งสามารถจำหน่ายโคขุนและเลี้ยงแม่เพื่อผลิตลูก เท่ากับ 50,725.00 ±35,871.35 และ 28,440.23 ±11,241.10 บาทต่อตัว จึงทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนและเลี้ยงแม่เพื่อผลิตลูกจะมีผลตอบแทนสุทธิเท่ากับ 14,642.14 ±5,814.98 และ 9,541.78 ±2,548.59 บาทต่อตัว อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเฉพาะผลตอบแทนในรูปเงินสด เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนและเลี้ยงแม่เพื่อผลิตลูกจะมีกำไร เท่ากับ 19,207.81 ±7,243.85 และ 15,266.71 ±9,412.54 บาทต่อตัว ตามลำดับ
บทคัดย่อ (EN): The objective of this study was to estimate production cost and return from raising cows to produce calves and fattening cattle of small scale farmers in Wat Bot and PhromPhiram district, Phitsanulok province from 115 farms. The purposive sample used in this study. Total cost and income of fattening cattle and raising cows to produce calves was statistical analyzed. Results showed that total cost and income for fattening cattle and raising cows to produce calves were 36,082.86 ±20,514.87 and 18,898.45 ±10,152.28, and 50,725.00 ±35,871.35 and 28,440.23 ±11,241.10 baht per head, respectively. So that net return for fattening cattle and raising cows to produce calves were 14,642.14 ±5,814.98 and 9,541.78 ±2,548.59 baht per head. However, considering only net cash return for fattening cattle and raising cows to produce calves were 19,207.81±7,243.85 and 15,266.71±9,412.54 baht per head, respectively.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/245542/167858
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2559
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดพิษณุโลก การดูแลสุขภาพโคเนื้อ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก การใช้เทคโนโลยีในการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ ผลการทดลองขุนโคเนื้อ การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อเกษตรกรฟาร์มเครือข่าย การผลิตและให้อาหารโคขุนของเกษตรกรออสเตรเลีย การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นอาหารเสริมสำหรับโคเนื้อ การศึกษาข้อมูลการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์และผลของการให้อาหารเสริมในโคเนื้อแบบปล่อยเลี้ยง การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกสตรอว์เบอร์รี ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก