สืบค้นงานวิจัย
สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกรตำบลบ้านแร่ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
สุรพงษ์ เนตรพระ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกรตำบลบ้านแร่ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุรพงษ์ เนตรพระ
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาสภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกร ตำบลบ้านแร่ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการ 2) สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในนาข้าวของเกษตรกร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ประชากรจำนวน 106 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรที่ทำการศึกษามีอายุเฉลี่ย 48.1 ปี ศึกษาจบชั้นประถมศึกษา เป็นกลุ่มลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 5.2 คน แรงงานที่ใช้ในการเกษตร เฉลี่ย 2.7 คน พื้นที่ในการทำนา เฉลี่ย 20.7 ไร่ ลักษณะดินนาส่วนมากเป็นดินร่วนปนทราย เกษตรกรส่วนมากไม่เคยตรวจวิเคราะห์ดิน ผลผลิตข้าวเฉลี่ย เฉลี่ย 402.2 กิโลกรัมต่อไร่ รายได้นอกภาคการเกษตร เฉลี่ย 24,000 บาท รายได้ในภาคในภาคเกษตร เฉลี่ย 67,283.5 บาท เกษตรกรส่วนมากได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกรพบว่าส่วนมากมีการใช้ปุ๋ยคอก อัตราการใช้เฉลี่ย 246.8 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนมากเกษตรกรผลิตเอง ใช้ปุ๋ยคอกก่อนเตรียมดินโดยกองไว้ในนาแล้วไถกลบ ร้อยละ 96.4 มีการใช้ ปุ๋ยหมัก อัตราการใช้เฉลี่ย 316.5 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรส่วนน้อยเพียง ร้อยละ 14.2 6.6 4.7 1.8 ใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมักชีวภาพ แกลบสดและละอองข้าว ตอซัง/ฟางข้าวและเกษตรกรไม่มีการใช้แกลบเผา เกษตรกรร้อยละ 78.3 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์สม่ำเสมอในแปลงนาทุกแปลง ปัญหาอุปสรรคในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว เกษตรกรมีปัญหาเรื่อง ขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน ขาดเงินทุน ข้อเสนอแนะของเกษตรกร ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้เรื่องการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สนับสนุนวัตถุดิบและเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ตำบลบ้านแร่ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกรตำบลบ้านแร่ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกร ตำบลสลักใด อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ การศึกษาวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุอินทรีย์ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไม้ สภาพการใช้ปุ๋ยในนาข้าวของเกษตรกรตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกรตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนา ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดินในนาข้าวของเกษตรกรตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาเกษตรกร สภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2543 ในจังหวัดสุรินทร์ การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวของเกษตรกรตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ การใช้ปุ๋ยในนาข้าวของเกษตรกรตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก