สืบค้นงานวิจัย
พยากรณ์ราคายางพารา
สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: พยากรณ์ราคายางพารา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
บทคัดย่อ (EN): No information found from agency.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
พยากรณ์ราคายางพารา
การยางแห่งประเทศไทย
2552
กลุ่มวิจัยยางพารา การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation การวิเคราะห์ความผันผวนของผลตอบแทนของราคายางพารา ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายางพารา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ์ราคายางพาราระหว่าง วิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณกับวิธีโครงข่ายประสาทเทียม การพัฒนาระบบการวิเคราะห์สถานการณ์ราคายางพารา โดยใช้ แบบจำลองสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าราคายาง กรณีศึกษาสำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน การเคลื่อนไหวของราคายางและสถานการณ์ตลาดยาง โครงการฝึกอบรมการผลิตกล้ายางพาราและการปลูกยางพาราแบบมืออาชีพ ศึกษาวิธีการปลูกเชื้อวี-เอไมโคไรซ่ากับยางพารา

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก