สืบค้นงานวิจัย
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
นันทมาส ทองปลี - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นันทมาส ทองปลี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง 2) เพื่อศึกษาการใช้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังของจังหวัดกำแพงเพชร และ 3) เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังของจังหวัดกำแพงเพชร เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามปลายปิด จากกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ระดับตำบลผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน, ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ผลการศึกษา พบว่า 1) ผลการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ส่วนใหญ่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณ ความรู้ ปัจจัยการผลิตจากกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนักวิชาการสงเสริมการเกษตรเป็นผู้ให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและสมาชิก และผลการผลิตมันสำปะหลังส่วนใหญ่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เมื่อนำเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง ในเรื่องเตรียมดินดี, เตรียมพันธุ์ดีมีคุณภาพ, เติมความสมบูรณ์ของดิน, ตัดตอนวัชพืช, ต้องขุดในช่วงอายุเหมาะสม, การต้องแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมี และการต้องตรวจแปลงสม่ำเสมอ (5ต+2) ที่ได้รับการส่งเสริมไปปรับใช้ ตลอดจนมีการขยายผลสู่เกษตรกรใกล้เคียงเมื่อมีการมาศึกษาดูงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 2) การดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ส่วนใหญ่มีการจัดทำแปลงสำรวจและติดตามสถานการณ์ของศัตรูพืช และดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกและเกษตรกรโดยทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลรักษาทุกขั้นตอนของการปลูกมันสำปะหลังตั้งแต่การเตรียมดินจนถึงการเก็บเกี่ยว และการสนับสนุนการใช้แมลงช้างปีกใสและแตนเบียนในการกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง เกษตรกรที่มารับบริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซึ่งมีความพึงพอใจในการใช้แมลงช้างปีกใสและแตนเบียนเพลี้ยแป้งในทุกศูนย์ฯ 3) เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังของจังหวัดกำแพงเพชร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข้าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง จากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประกอบกับเกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกมันสำปะหลัง และใช้งบประมาณของตนเองเป็นทุนในการผลิต มีการใช้พันธุ์ที่ทางราชการส่งเสริม รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่นักวิชาการแนะนำ เช่นการใช้พันธุ์ การใส่ปุ๋ย การแช่ท่อนพันธุ์ การเติมความอุดมสมบูรณ์ ของดิน การกำจัดวัชพืช การตรวจแปลง และการใช้ศัตรูพืชธรรมชาติในการกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง เป็นต้น ซึ่งผลจากการปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิตส่งผลให้การระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังในแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกรมีแนวโน้มลดลง ผลผลิตสูงขึ้น
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดกำแพงเพชร
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
กรมส่งเสริมการเกษตร
2554
อาหารจากมันสำปะหลัง การขยายผลคำแนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยแบบจำลองการปลูกพืช การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยหมอดินอาสามีส่วนร่วม แนวทางการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังและพัฒนาเครือข่ายของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา การประเมินและการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มความก้าวหน้าของการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินและพืช การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดินและการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์เพื่อการผลิตมันสำปะหลังในชุมชน การใช้ประโยชน์ของน้ำกากส่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มันสำปะหลังทดแทนพลังงาน การป้องกันสารกำจัดวัชพืชตกค้างในการผลิตมันสำปะหลัง การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังแบบมีส่วนร่วมในภาคตะวันออก

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก