สืบค้นงานวิจัย
โครงการย่อยที่ 4 การทดสอบพันธุ์ข้าวร่วมกับระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานในข้าวไร่และระบบนาน้ำน้อยในข้าวนาบนพื้นที่สูง
จันทร์จิรา รุ่งเจริญ - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการย่อยที่ 4 การทดสอบพันธุ์ข้าวร่วมกับระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานในข้าวไร่และระบบนาน้ำน้อยในข้าวนาบนพื้นที่สูง
ชื่อเรื่อง (EN): Testing of Upland Rice Varieties Suitable for the Multiple Cropping Systems and Lowland Rice Varieties Suitable for Aerobic Rice Systems on the Highland Area
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จันทร์จิรา รุ่งเจริญ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: รัชนีวรรณ แสงโสภา
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ระบบการปลูกข้าวบนพื้นที่สูงที่ให้ความยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหารต้องคำนึงถึงระบบการปลูกพืชที่สามารถเพิ่มผลผลิตของพืชอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ คำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ำ ธาตุอาหาร) อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานเป็นระบบหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีพืชอาหารหมุนเวียนบริโภคตลอดทั้งปี และระบบการปลูกข้าวนาน้ำน้อยบนพื้นที่สูงในรูปแบบนาขั้นบันไดเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความยั่งยืนในระบบการผลิตพืชบนพื้นที่สูง ทางโครงการจึงได้สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง จากการทดสอบและสาธิตการปลูกข้าวในปี 2554-2555 พบว่า เกษตรกรบนพื้นที่สูงเริ่มเข้าใจในกระบวนการปลูกข้าวโดยการปลูกพืชบำรุงก่อนไถกลบลงดิน เพื่อเพิ่มไนโตรเจนแก่ต้นข้าว และเกษตรกรได้เห็นถึงผลดีของการปักดำกล้าข้าวที่อายุอ่อนทำให้ต้นข้าวตั้งตัวได้เร็ว เกิดการฉีกขาดของรากน้อยกว่ากล้าข้าวที่อายุแก่ การเจริญเติบโต วันออกดอก การติดเมล็ดของกล้าข้าวทั้ง 2 อายุไม่แตกต่างกัน อีกทั้งเกษตรกรเข้าใจมากขึ้นว่าข้าวเป็นพืชที่สามารถขาดน้ำได้ การปลูกข้าวนาไม่จำเป็นต้องขังน้ำในแปลงตลอดเวลา หากดินในนาแห้งแตกทำให้รากข้าวได้สัมผัสกับอากาศเหนือผิวดินมากขึ้น ทำให้ข้าวสร้างรากใหม่สีขาว ต้นข้าวสามารถแตกหน่อได้สูงถึง 20 หน่อต่อกอ ให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจของเกษตรกร แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรต้องมีแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อลดปัญหาเรื่องการปนพันธุ์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตข้าวลดลง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการย่อยที่ 4 การทดสอบพันธุ์ข้าวร่วมกับระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานในข้าวไร่และระบบนาน้ำน้อยในข้าวนาบนพื้นที่สูง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2555
วันปลูกที่เหมาะสมของข้าวไร่ การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม วัชพืชในระบบการปลูกพืช แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร ฐานข้อมูลจีโนไทป์ของเชื้อพันธุกรรมพืชตระกูลแตง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบการปลูกข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมา โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 3: การศึกษาวิจัยปริมาณการใช้น้ำในแปลงนาข้าวด้วยระบบนาน้ำน้อย การปรับปรุงดินเพื่อการปลูกข้าวไร่ การตอบสนองของพันธุ์ข้าวไทยต่อระบบนาน้ำน้อย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก