สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาเพื่อพัฒนางานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตรมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ในการทำงานด้านเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาศักยภาพงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น ผลการศึกษาสรุปได้ว่างานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตรมีข้อได้เปรียบในเรื่องการมีทักษะความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการทำงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี แต่มีจุดอ่อน คือเจ้าหน้าที่ขาดโอกาสในการเพิ่มพูนทักษะใหม่ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานไม่เพียงพอ ในส่วนของการวางแผนและการจัดการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่ามีการจัดทำแผนการผลิต แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ส่วนปัญหาสำคัญที่สุดในการทำงาน คือ ขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม รองลงมาคือ ขาดงบประมาณ และอุปกรณ์ในการทำงาน ผู้ใช้บริการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เกินกว่าครึ่งหนึ่งใช้บริการด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นานๆ ครั้ง ซึ่งบริการที่เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคใช้มากเป็นอันดับ 1 คือ บริการงานข่าวประชาสัมพันธ์ รองลงมาคืองานผลิตเอกสารคำแนะนำ แผ่นพับ โปสเตอร์ ส่วนบริการที่เจ้าหน้าที่ในส่วนกลางใช้มากเป็นอันดับ 1 คือ บริการถ่ายภาพ บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ รองลงมา คือบริการงานผลิตเอกสารคำแนะนำ แผ่นพับ โปสเตอร์ ปัญหาของสื่อที่ให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเห็นว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัญหาที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ ปริมาณของสื่อที่สนับสนุนการให้บริการมีไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาที่ผู้ใช้บริการพบเมื่อมารับบริการงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อีก 4 ประการด้วยกัน คือ ปัญหาด้านการติดต่อประสานงาน ปัญหาด้านสื่อและอุปกรณ์ที่ให้บริการ ปัญหาด้านงบประมาณ และปัญหาด้านความสะดวกคล่องตัวในการใช้บริการ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
2551
การพัฒนาศักยภาพโรงพิมพ์กรมส่งเสริมการเกษตร ประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและเผยแพร่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2536 การศึกษาการประสานงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันอุดมศึกษา การศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการวัชพืชของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ความพึงพอใจในการให้บริการเอกสารเผยแพร่ของศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเพิ่มมูลค่าข้าวพญาลืมแกง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ การสื่อสารภายในองค์กรของกรมส่งเสริมการเกษตร กรณีศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในส่วนกลาง การศึกษาการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชีและงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมการเกษตร ความคิดเห็นของผู้ติดตามและนิเทศงานของภาคและส่วนกลางเกี่ยวกับระบบติดตามและนิเทศงานของกรมส่งเสริมการเกษตร

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก