สืบค้นงานวิจัย
คู่มือการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
ศิริพันธ์ โมราถบ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: คู่มือการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
ชื่อเรื่อง (EN): ----
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศิริพันธ์ โมราถบ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2550
เอกสารแนบ: https://pvlo-cmi.dld.go.th/Doc/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%88/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%2062/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87.PDF
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
คู่มือการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
2550
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมปศุสัตว์
การปรับปรุงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในหมู่บ้านบริวารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1.สภาพและความรุนแรงของปัญหาต่าง ๆ ในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกร ผลของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบกึ่งปล่อยต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ปริมาณคอเลสเตอรอล และองค์ประกอบของกรดไขมันในเนื้อ การเลี้ยงโคขุน การถ่ายเทมวลคาร์บอนของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาค่าคาร์บอน ฟุตพรินท์: กรณีศึกษาอำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอขามทะเลสอ อำเภอสูงเนิน และอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (โครงการอนุรักษ์พันธุกรร การใช้สูตรอาหารอย่างง่ายเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม ผลการใช้ใบกระถินแห้งแทนแหล่งอาหารโปรตีนในไก่พื้นเมือง คู่มือการเลี้ยงกระบือ ศึกษาหม่อนพันธุ์ต่างๆ ในการเลี้ยงไหมพันธุ์ไทย ลูกผสม การวิจัยการเพิ่มผลผลิตไก่พื้นเมืองบนพื้นที่สูง การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองและลูกผสมระหว่างไก่พื้นเมืองกับโร๊ดไอร์แลนด์เรด

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก