สืบค้นงานวิจัย
การสร้างแนวคิดและพัฒนากระบวนการต่อยอดผลงานวิจัยเรื่องข้าวสู่เชิงพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ - มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ชื่อเรื่อง: การสร้างแนวคิดและพัฒนากระบวนการต่อยอดผลงานวิจัยเรื่องข้าวสู่เชิงพาณิชย์
ชื่อเรื่อง (EN): Creating concepts and developing processes for further research on rice to commercial
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): ommercial research results
บทคัดย่อ:      สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การสร้างแนวคิดและพัฒนากระบวนการต่อยอดผลงานวิจัยเรื่องข้าวสู่เชิงพาณิชย์” แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการต่อยอดโครงการวิจัยกลุ่มเป้าหมายจำนวน 25 โครงการ ให้เกิดแนวคิดและมุมมองเชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่ผู้ประกอบการเพื่อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ เพื่อผลักดันผลงานวิจัยให้มีความพร้อมและสามารถนำไปประยุกต์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดมูลค่าเชิงธุรกิจได้ โดยผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบการจัดแสดงสินค้าและติดต่อประสานงานกับภาคเอกชน เพื่อเป็นเวทีถอดความรู้และเป็นคู่มือสำหรับนักวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสขยายผลได้จริงในเชิงพาณิชย์      จากการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจุบันนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์จากรั้วมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักจะขาดวิถีปฏิบัติและคำแนะนำสำหรับการขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมของตนหลังจากได้งานพัฒนาเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่ระบบการตลาดอย่างเป็นรูปธรรม ถึงแม้ว่าหน่วยงานให้ทุนต่างมุ่งเน้นที่ผลิตผลงานวิจัย ภายใต้แนวคิด “วิจัยได้...ขายจริง” เพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยการถ่ายทอดนวัตกรรมจากรั้ว มหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจการค้าอย่างต่อเนื่องก็ตาม ดูเหมือนว่าสิ่งที่ทำยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเต็มที่ ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงย้ำเน้นให้เห็นถึงความสำคัญที่ว่า นักวิจัยจำเป็นต้องเข้าใจหลักการของการตลาด (MO) และถูกเติมเต็มจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ (EO) รวมทั้งต้องเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (CII) โดยนักวิจัยต้องสามารถแทรกและสอดประสานทั้ง 3 สิ่งนี้ รวมให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อใช้เป็นต้นทุนในการร่วมคิด ร่วมเขียน และร่วมพัฒนาตัวข้อเสนอโครงร่างวิจัยตั้งแต่จุดเริ่มแรกเสียก่อน จึงจะสามารถสร้างผลสำเร็จเมื่อถึงเวลาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น เฉกเช่นเดียวกันกับการผลักดันงานวิจัยเรื่อง “ข้าว” นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่นักวิจัยจะต้องรู้ในสิ่งเหล่านี้ก่อนการลงมือเขียน/พัฒนาข้อเสนอโครงร่างวิจัย โดยจากงานวิจัยนี้จะแสดงเห็นว่า นักวิจัยจะต้องรู้จักและหัดแบ่งงานออกเป็น 3 ช่วงของงานเขียนข้อเสนอโครงร่างวิจัย คือ ช่วงแรกจะต้องเขียนด้านเทคนิคและการปฏิบัติการ ช่วงที่สอง จึงเป็นการวางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนและช่วงสุดท้าย เป็นการวางแผนงานเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เป็นการบรรลุเป้าประสงค์ของโครงการในงานชิ้นนี้จะต้อง 1. ทำการทวนสอบและร่วมเสริมกระบวนการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากผลงานวิจัยในทุนมุ่งเป้า “ข้าว” ที่ สวก. สนับสนุนทุน 2. จับคู่ธุรกิจให้กับผลงานวิจัย/ก่อให้เกิดการสานประโยชน์ร่วมกัน และ 3. เสริมพลังและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยจากรั้วมหาวิทยาลัยกับการผลิตเทคโนโลยีสู่การใช้ได้จริงเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้นักวิจัยที่ได้เข้าร่วมอบรม/ฝึกฝนกับโครงการต่างเห็นพ้องร่วมกันว่า กระบวนการ MO EO และ CII เป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างความสำเร็จทางการค้าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาจากงานวิจัย อย่างไรก็ตามนักวิจัยภายใต้โครงการ “ข้าว” ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และขาดการวิจัยทางการตลาด และเพื่อเป็นการเติมเต็มช่องว่างดังกล่าวและเร่งสร้างงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์อย่างสมบูรณ์จึงทำให้โครงการนี้ต้องสร้างรูปแบบการทำงานและเสริมทักษะที่เหมาะสม โดยนำเหล่านักวิจัยภายใต้โครงการ “ข้าว” ฝึกกระบวนการฟังอย่างใคร่ครวญ การคิดเชิงออกแบบ และการสร้างกรอบคิดในเรื่องการตลาด ทั้งนี้นอกจากเพื่อสร้างนักวิจัยเชิงพาณิชย์ที่ทรงประสิทธิภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจการค้า แต่ยังเอื้อให้เกิดผู้ประกอบการที่ชาญฉลาดและมีความสามารถทางธุรกิจอีกด้วยหากได้ทำงานร่วมกันกับนักวิจัยกลุ่มนี้      ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานวิจัย คือ สามารถก่อให้เกิดการผลักดันสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตอบสนองความต้องการของผู้นำไปใช้ประโยชน์หรือผู้ประกอบการ และนำผลงานวิจัยไปต่อยอดและเชื่อมโยงสู่การใช้งานจริงได้ในทันที เมื่อผลงานวิจัยสู่การสร้างมูลค่าเชิงธุรกิจสามารถตอบสนองภาคอุตสาหกรรมได้แล้วนั้น อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนางานวิจัยทั้งระบบรวมถึงเกิดกลไกผลักดันให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งสามารถต่อยอดได้จริงในระดับธุรกิจ กระตุ้นนักวิจัยให้เกิดกลไกขับเคลื่อนการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ในกระบวนการผลิตและพัฒนาแปรรูปจากส่วนต่างๆ ของข้าวสู่ส่วนกลางและเชื่อมโยงสู่ภาคการเกษตรถือเป็นสาธารณประโยชน์ ส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-11-16
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-07-15
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2558
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การสร้างแนวคิดและพัฒนากระบวนการต่อยอดผลงานวิจัยเรื่องข้าวสู่เชิงพาณิชย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
15 กรกฎาคม 2559
การสร้างแนวคิดและพัฒนากระบวนการต่อยอดผลงานวิจัยเรื่องข้าวสู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม การพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน งานวิจัยพืชอาหารสัตว์กับการพัฒนาโคนมไทย การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการขัดสีข้าว การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตข้าวของชุมชน ตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก