สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตลำไยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยแนวคิดสีเขียว
ชนิตา พันธุ์มณี, อารีย์ เชื้อเมืองพาน, มนตรี สิงหะวาระ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตลำไยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยแนวคิดสีเขียว
ชื่อเรื่อง (EN): The Potential Development of Longan Farmers for Increasing Competitiveness in ASEAN Economics Community by Green Concept
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตลาไยของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน รวมถึงแนวทางการลดต้นทุนการผลิตอันเกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม และการส่งทอดราคาจากผู้ส่งออกถึงราคาที่เกษตรกรได้รับ 2) ศึกษาสถานการณ์การเพาะปลูกและการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตลาไย การตัดสินใจในการปลูกและจาหน่ายลาไยอย่างเหมาะสมภายใต้ความไม่แน่นอนของข้อมูล รวมถึงผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและตลาดที่มีต่อการตัดสินใจของเกษตรกร 3) ศึกษารูปแบบการจัดการสีเขียว ผลการดาเนินงาน และวิเคราะห์ประสิทธิภาพสีเขียวของผลการดาเนินงานของห่วงโซ่อุปทานของลาไยในฤดูและนอกฤดู และ 4) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตลาไยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้ DEA ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตลาไย ใช้แนวคิดแบบ Fuzzy AHP ในการบ่งชี้ระดับความสาคัญเพื่อไปสู่แนวทางการตัดสินใจร่วมกับ Extended goal programming(EGP) และใช้แบบจาลอง Tobit ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร อีกทั้งยังใช้แบบจาลองสมการถดถอย (Regression Model) สาหรับการวิเคราะห์การส่งผ่านราคา ซึ่งจากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพการผลิตอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุดเนื่องจากมีการใช้ปัจจัยการผลิตส่วนเกินจานวนมาก ปัจจัยส่วนใหญ่ที่ควรลด คือ เงินลงทุนทางการเกษตรและปริมาณปุ๋ยเคมี โดยการผลิตของเกษตรกรอยู่ในระยะผลได้ต่อขนาดที่ลดลง สาหรับต้นทุนการผลิตลาไยของเกษตรกรไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดต้นทุนการผลิตสูง คือ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ฉะนั้นหากเกษตรกรทาการปรับลดการใช้ปัจจัยบางประการลงจะทาให้ผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อปรับลดปัจจัยส่วนเกินซึ่งได้จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทาให้ผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเนื่องจากกาหนดให้รายรับของเกษตรกรไม่เปลี่ยนแปลงภายใต้ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการปลูกลาไย รายรับในภาคเกษตร เงินลงทุนส่วนตัว และระดับการศึกษา ส่วนการวิเคราะห์ส่งทอดราคาระหว่างราคาที่เกษตรกรขายได้และราคาส่งออกลาไยพบว่าราคาลาไยที่เกษตรกรขายได้และราคาส่งออกลาไยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม อีกทั้งราคาที่เกษตรกรขายได้ยังลดลงในช่วงต้นฤดูและกลางฤดูการผลิตอีกด้วย สาหรับแนวทางการตัดสินใจในการผลิตภายใต้ความไม่แน่นอนนั้นเกษตรกรจะให้น้าหนักในการตัดสินใจทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยมีทางเลือกที่สาคัญในการผลิตคือ ผลิตลาไยนอกฤดูกาลซึ่งจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมิถุนายน ทั้งนี้เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวแบบมัดช่อและแบบรูดร่วง ส่วนการวิเคราะห์ผลกระทบจากความไม่แน่นอนพบว่า เมื่อเกิดสถานการณ์ที่มองในแง่ร้ายส่วนใหญ่จะทาให้ผลตอบแทนของเกษตรกรจะลดลงไม่ว่าเกษตรกรจะมุ่งเน้นด้านประสิทธิภาพหรือด้านความเท่าเทียมก็ตาม โดยระบบการกระจายผลผลิตลาไยนั้นจะเป็นลักษณะจาหน่ายผ่านล้งเพื่อส่งขายยังพื้นที่ภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ กิจกรรมของระบบห่วงโซ่อุปทานประกอบด้วย กิจกรรมหลักซึ่งค่อนข้างมีความแตกต่างกันทั้งด้านปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การจัดส่งสินค้า และการตลาดของการผลิตลาไยทั้งในฤดูและนอกฤดู สาหรับกิจกรรมสนับสนุนจะเน้นด้านการพัฒนาทักษะของแรงงานเป็นสาคัญโดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐทั้งองค์ความรู้และเงินทุน คาสาคัญของโครงการวิจัย 1) ลาไย 2) ประสิทธิภาพการผลิต 3) การส่งทอดราคา 4) ต้นทุนและผลตอบแทน 5) ห่วงโซ่อุปทาน 6) ประสิทธิภาพสีเขียว 7) การวิเคราะห์เส้นโอบล้อมข้อมูลแบบสองขั้นตอน
บทคัดย่อ (EN): The purpose of this study was to 1) To studied Factors affecting Longan production of farmers in the northern of Thailand, include the way how to reduce production cost from the use of appropriate inputs. 2) To studied the situation of cultivation and the use of resources for the produce of longan, decision to grow and sell longan properly under the uncertainty of data, include the impact of environmental and market to influence the decision of farmer. 3) To studied pattern of the green management model, performance, and analyzed performance of the green supply chain of longan in season and out of season. And 4) to present the ways to develop the potential of farmers who produce longan, to increase capable for competitive in the ASEAN Economic Community. By used “ DEA” for analyzed performance to produce Longan production by used the Fuzzy AHP concept to indicated level of importance to the way of decision with Extended Goal Programming (EGP), and used Tobit to analyzed the factors affecting the productivity of farmers, and also used the regression model for the analysis of price transmission. From study found that the most of farmers have low production efficiency due to the use of excess inputs. Most of the factors that should be reduced are agricultural investment and chemical fertilizer. By the farmers production in the yield phase to the reduced size. The cost of longan production did not differ significantly among farmers. The factors contribute to high production cost are organic fertilizer and chemical fertilizer. Therefore, if farmers reduce the use of some factors, the net return of farmers increased, and when the excess factor is reduced by the efficiency analysis, the net return of the farmer increases as the farmers income does not change over a certain period of time. Factors affecting farmers production efficiency include longan experience. Revenue in agriculture Private investment, and educational level. In analyzing the prices of farmed longan and longan export prices, the prices of longan sold by farmers and the export prices of longan were in the opposite direction. The prices of farmed products are also declining in the early and middle of seasons. For the decision-making process under uncertainty, farmers will give weight to economic decisions. There are major choices in production. Longan produce out of season, which will be harvested in June. Farmers should harvest bunches and drops. The analysis of the impact of uncertainty. When most pessimistic scenarios result in lower farm returns, regardless of whetherthe farmer is focused on efficiency or equality. The distribution system of longan output will be sold through the distribution channels to sell to domestic areas and export to foreign countries. Supply chain activities, include main activities are quite different in terms of production factors. production delivery, and marketing of longan production both in season and out of season. For support activities, the focus will be on the development of skills of the labor force, with the support from the government, both the knowledge and the capital. Keywords: 1) Longan 2) Production Efficiency 3) Price Transmission 4) Cost and Benefit 5) Supply Chain 6) Green Efficiency 7) Two-Stage Data Envelopment Analysis
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตลำไยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยแนวคิดสีเขียว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 กันยายน 2559
ศักยภาพการผลิต การตลาดปลาสวยงามในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สภาพการผลิตลำไยของเกษตรกรที่เข้าร่วมระบบการผลิตตามการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี สภาพการผลิตและการตลาดลำไยของเกษตรกรในจังหวัดลำพูน การใช้เทคโนโลยีของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย จังหวัดลำพูน การวิจัยและพัฒนากั้งตั๊กแตนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันมันสำปะหลังไทยในอาเซียน การใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดูของเกษตรกรจังหวัดตาก เทคโนโลยีการผลิตลำไยของเกษตรกรอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย รายงานผลการศึกษาการผลิตลำไยนอกฤดูของฤดูของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี การจัดตั้งนโยบายประมงร่วมอาเซียน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก