สืบค้นงานวิจัย
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดสารพิษกับการผลิตผักโดยใช้สารเคมีของเกษตรกรชุมชนวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ชรินทร ศรีวิฑูรย์, ฉัตรนลิน แก้วสม, ภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์, ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดสารพิษกับการผลิตผักโดยใช้สารเคมีของเกษตรกรชุมชนวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ชื่อเรื่อง (EN): The Comparison of costs and Returns in The pesticide-free Vegetables with Chemical of farmers in Wangtakor community, Lang suan District, Chumphon Province
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนรายได้ และผลตอบแทนจากการผลิตผักปลอดสารพิษกับการผลิตผักโดยใช้สารเคมีของกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 ตาบลวังตะกอ อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบสอบถาม ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดสารพิษกับการผลิตผักโดยใช้สารเคมี จานวนทั้งสิ้น 24 ราย ทาการวิเคราะห์ต้นทุนรายได้และผลตอบแทนของผัก 3 ชนิด คือ ผักคะน้า ผักบุ้ง และแตงกวา ค่าสถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยใช้การวิเคราะห์ผลตอบแทน 3 อัตราส่วน คือ อัตราผลตอบแทนเงินลงทุน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ ผลการวิจัยพบว่าต้นทุนทั้งหมดจากการผลิตผักคะน้า ผักบุ้ง และแตงกวา ของเกษตรกรที่ผลิตผักปลอดสารพิษสูงกว่าเกษตรกรที่ผลิตผักโดยใช้สารเคมี เท่ากับ 51,242.41 บาท และ 8,724.03 บาทตามลาดับ และรายได้ต่อปีจากการผลิตผักปลอดสารพิษของผัก 3 ชนิด สูงกว่าการผลิตผักโดยใช้สารเคมี จานวน 479,250.00 บาท และ 180,000.00 บาท ตามลาดับ ส่วนการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนพบว่าอัตราผลตอบแทนจากการผลิตผักปลอดสารพิษสูงกว่าการผลิตผักโดยใช้สารเคมี โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการผลิตผักปลอดสารพิษสูงกว่าการผลิตผักโดยใช้สารเคมี โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) เท่ากับ ร้อยละ 17.63 และ 16.09 ตามลาดับ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ ร้อยละ 17.63 และ 16.09 ตามลาดับ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (ROE) เท่ากับ ร้อยละ 17.63 และ 16.09 ตามลาดับ คาสาคัญ : ต้นทุน,ต้นทุนคงที่,ต้นทุนผันแปร
บทคัดย่อ (EN): The objective of this independent study was to compare costs and returns between growing pesticide-free vegetables and pesticide vegetables by farmers groups in Moo 5 ,Moo 8 Tambon Wangtakor Chumphon Province. The data was collected from 24 farmers by using interviews and questionnaires concerning costs and returns in growing non-pesticide vegetables and pesticide vegetables. Three kinds of vegetables namely, Chiness kales,morning glory, and cucumber were analyzed to investigate costs and returns.The statistics used were Frequencies, Percentages, and Averages by analyzing three ratios of returns such as, return on investment, return on assets, and return on equity. The results of the study show that the total costs incurred of Chinese kales, Morning glory and Cucumber by farmers who exploited pesticide were higher than those who utilized non-pesticide. The total were 51,242.41 bath and 8,724.03 baht respectively. The annual income from the production of three types of non-pesticide vegetables were higher than that from pesticide vegetables. The income were 479,250.00 baht per rai and 180,000.00 baht per rai respectively. The finding analyzed that return rates from the production of pesticide vegetables were higher than non-pesticide vegetables. Rate of return on investment (ROI) was 17.63% and 16.09% respectively. Rate of return on assets (ROA) was 17.63% and 16.09% respectively. Rate of return on equity (ROE) was 17.63% and 16.09% respectively. Keyword : Cost, FixesCost, and Variable Cost
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดสารพิษกับการผลิตผักโดยใช้สารเคมีของเกษตรกรชุมชนวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 กันยายน 2559
การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกสตรอว์เบอร์รี ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ แรงจูงใจและผลด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ บ้านสว่าง ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรที่ปลูกผักระหว่างการใช้ปุ๋ยมูลกระบือและปุ๋ยเคมี การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวอินทรีย์และข้าวใช้สารเคมีของเกษตรกรในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สภาพการผลิตผักปลอดสารพิษ : กรณีศึกษาในบ้านหม้อ ตำบลคูคำ กิ่งอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ปัจจัยที่มีผลต่อ ต้นทุนการผลิต ผลผลิต และผลตอบแทน จากการปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ วิธีการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดการการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานแปรรูปในจังหวัดสกลนคร ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก