สืบค้นงานวิจัย
ผลของหญ้าแห้งคุณภาพดี 3 ชนิดต่ออัตราการเจริญเติบโตช่วงหลังหย่านมของลูกโคนม
ปรัชญา ปรัชญลักษณ์ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: ผลของหญ้าแห้งคุณภาพดี 3 ชนิดต่ออัตราการเจริญเติบโตช่วงหลังหย่านมของลูกโคนม
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of Quality Hay on Growth Performance of Dairy Cattle
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ปรัชญา ปรัชญลักษณ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Prachya Prachyalak
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ผลของการใช้หญ้าแห้งคุณภาพดีที่ทำจากหญ้าพันธุ์ต่าง ๆ ต่ออัตราการเจริญเติบโตของลูกโคหลังหย่านมโดยใช้ลูกโกนมเพศเมียพันธุ์ โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนสายเลือด 7 เปอร์เซ็นต์ หลังหย่านมอายุ 2 เดือน จำนวน 15 ตัว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design มี 5 ซ้ำ กลุ่มที่ 1 ให้กินหญ้าแพงโกล่าแห้ง กลุ่มที่ 2 ให้กินหญ้ารูซี่แห้ง และกลุ่มที่ 3 ให้กินหญ้ากินนีสีม่วงแห้ง ทุกกลุ่มให้กินหญ้าแห้งที่มีโปรตีนอยู่ระหว่าง 10-13 เปอร์เซ็นต์ได้เต็มที่และเสริมด้วยอาหารข้นโปรตีน 18 เปอร์เซ็นต์ วันละ เ เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว โคแต่ละตัวเลี้ยงในคอกขังเดี่ยว มีรางน้ำและรางอาหารแยกต่างหาก ชั่งน้ำหนักโคและปรับอาหารให้กินทุก 2 สัปดาห์ ทดลองเป็นเวลา 56 วัน ผลการทดลองพบว่าโคที่กินหญ้าแพงโกล่า รูซี่ และกินนีสีม่วงแห้ง มีอัตราการเจริญเติบโต 490, 420 และ 450 กรัมตัววัน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเท่ากับ 3.62, 3.60 และ 3.71 และมีต้นทุนค่าอาหารต่อน้ำหนักเพิ่มเท่ากับ 19.41, 20.57 และ 20.29 บาท/กก. ตามลำดับ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P>.05) แต่โคกินหญ้าแพงโกล่า รูซี่ และกินนีสีม่วงแห้งได้ 1, 6 898 และ 1,046 กรัม/ตัววัน ตามลำดับ โคกินหญ้าแพงโกล่าได้มากกว่าหญ้ารูซี่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติติ(P<.05)
บทคัดย่อ (EN): The experiment was conducted to determine the effect of quality hay on growth rate of dairy calves. Fifteen female weaning dairy calves (2 months old) were divided into 3 groups in Randomized Complete Block Design with 5 replications. Group 1-3, the calves were fed with Pangola hay, Ruzi hay and Purple guinea hay ad libitum, respectively. All calves were fed 18% crude protein concentrate at the rate of 1% BW. per day. The feeding trial was lasted for 56 days. The result showed that the average daily gain of calves which fed Pangola, Ruzi and Purple guinea hay were 490, 420 and 450 grams/head/day, feed efficiency were 3.62, 3.60 and 3.71, cost per gain were 19.41, 20.57and 20.29 Bath/kilogram, respectively which no significant differences (P>.05) . The calves fed Pangola, Ruzi and Purple guinea were 1,156, 898 and 1,046 grams/head/day, respectively, there were significant differences between group 1 and group 2 (P<.05)
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมปศุสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของหญ้าแห้งคุณภาพดี 3 ชนิดต่ออัตราการเจริญเติบโตช่วงหลังหย่านมของลูกโคนม
กรมปศุสัตว์
2553
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
หญ้าแห้ง เทคนิคการเลี้ยงโคนมทดแทน อัตราการเจริญเติบโตของแกะลูกผสมพันธุ์คอร์ริเดล-พื้นเมือง หลังการหย่านมภายใต้การจัดการต่างๆ ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อน้ำหนักหย่านมลูกโคบราห์มันในหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ การทำหญ้าแห้งสำหรับเลี้ยงลูกโคในฤดูฝน การทดสอบการใช้พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเลี้ยงโคนมทดแทนฝูง(อายุ6-18เดือน)ในฟาร์มเกษตรกรรายย่อยจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลของระดับอุณหภูมิในการอบต่อระยะเวลาการแห้งและคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ การศึกษาการเลี้ยงดูลูกโคนมอย่างดีต่อผลผลิตน้ำนมเมื่อเป็นแม่โคนมท้องแรกในฟาร์มเกษตรกร การทดสอบความน่ากินของพืชอาหารสัตว์แห้งคุณภาพดีชนิดต่างๆ ในลูกโคนม ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก