สืบค้นงานวิจัย
อัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ด้วยเครื่องคัดทำความสะอาดแบบตะแกรง และลมที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
บุญยืน ยอดโปร่ง - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: อัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ด้วยเครื่องคัดทำความสะอาดแบบตะแกรง และลมที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: บุญยืน ยอดโปร่ง
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาอัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ด้วยเครื่องคัดทำความสะอาดแบบตะแกรงและ ลม Crippen รุ่น Century Pro 588 ที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 1 ฤดูแล้ง ปี 2547 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) 4 ซ้ำ 4 สิ่งทดลอง คือ อัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ข้าว 1.5 , 2 , 2.5 และ 3 ตันต่อชั่วโมง ผลการศึกษา พบว่า อัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ทั้ง 4 อัตรา คือ 1.5 , 2 , 2.5 และ 3 ตัน ต่อชั่วโมง มีผลทำให้เมล็ดพันธุ์ที่ปรับปรุงได้มีคุณภาพแตกต่างกันทางสถิติ ใน 3 ประเด็น ได้แก่ อัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ อัตราน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ต่อปริมาตร และอัตราเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์โดยอัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ 1.5 ตันต่อชั่วโมง มีค่าสูงสุด คือ ร้อยละ 99 597 กรัมต่อลิตร และร้อยละ 98.9 ตามลำดับ ในขณะที่ความงอกมีค่าร้อยละ 88.25 ซึ่งแตกต่างทางสถิติกับอัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์อัตราอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การใช้อัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ 1.5 ตัน ต่อชั่วโมง ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการทำงานค่อนข้างช้า เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้อัตรา 2 ตัน ต่อชั่วโมง ซึ่งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยไม่ทำให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์ดีที่ปรับปรุงคุณภาพได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้การใช้อัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ ที่ 2.5 ตันต่อชั่วโมง ไม่มีผลทำให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ปรับปรุงสภาพได้แตกต่างกันทางสถิติ กับอัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ที่อัตรา 2 ตันต่อชั่วโมง กล่าวคือ ที่อัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ทั้ง 2 อัตรา ไม่มีผลทำให้อัตราการคัดเมล็ดพันธุ์และอัตราเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แตกต่างกัน ดังนั้นจึงสามารถใช้อัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นเป็น 2.5 ตันต่อชั่วโมง ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือมีความต้องการของตลาด โดยไม่ทำให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ปรับปรุงสภาพได้ลดต่ำลงแต่อย่างใด โดยการปรับแต่งอุปกรณ์ ปรับระดับลมบนและลมล่าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้น
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2547
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2547
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ด้วยเครื่องคัดทำความสะอาดแบบตะแกรง และลมที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
2547
ปัจจัยในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว อัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 15 ในการคัดทำความสะอาดด้วยเครื่องคัดทำความสะอาด แบบตะแกรงและลม ผลของการใช้รังสีแกมมาต่อคุณภาพของข้าว การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการขัดสีข้าว การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์แบบช่องแยกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน ผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวจากการคัดทำความสะอาด โดยจัดลำดับตะแกรงที่แตกต่างกันในเครื่องคัดทำความสะอาด เมล็ดพันธุ์แบบตะแกรงและลม การสำรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จำหน่ายโดยพ่อค้าท้องถิ่น ในเขตจังหวัดชัยนาท ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อบรรจุภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร อัตราการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยเครื่องคัดทำความสะอาด แบบตะแกรง และลม (AIR SCREEN CLEANER) ยี่ห้อ CLIPPER รุ่น SUPER X 298 DI พฤติกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 ฤดูฝน ปี 2546 ของเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 22 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก