สืบค้นงานวิจัย
สภาพการผลิตและการตลาดพืชผักของเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
สุเรนทร์ เพชรรื่น - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: สภาพการผลิตและการตลาดพืชผักของเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุเรนทร์ เพชรรื่น
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องสภาพการผลิตและการตลาดพืชผักของเกษตรกร จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการผลิตการตลาด ต้นทุนและผลตอบทนการผลิตพืชผักของเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยได้ทำการศึกษาจากเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักในจังหวัดภูเก็ต ปี 2547/2548 จำนวน 137 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดภูเก็ต อายุเฉลี่ย 48 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 59.9 เป็นคนภูเก็ตโดยกำเนิด นอกจากนั้นเป็นคนจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาชีพหลักคือการปลูกผัก ส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ผู้อื่นปลูกผักอยู่ระหว่าง 1 - 2 ไร่ มีประสบการณ์ปลูกผักเฉลี่ย 13 ปี ผักที่นิยมปลูกกันมากมี 4 ชนิด คือ ถั่วฝักยาว แตงกวา ผักบุ้งจีน และผักกวางตุ้ง เกษตรกรปลูกถั่วฝักยาวตลอดทั้งปีครึ่งหนึ่งและปลูกเป็นบางช่วงครึ่งหนึ่ง เกษตรกรร้อยละ 59.5 เตรียมดิน โดยใช้แรงงานคน มีการปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยคอก เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง โรคที่สำคัญคือโรคโคนเน่า ส่วนแมลงคือหนอนเจาะฝัก การป้องกันและกำจัดโดยใช้สารเคมี เกษตรกรร้อยละ 40.4 เก็บเกี่ยวผลผลิตหลังการใช้สารเคมี 1- 3 วัน ต้นทุนการผลิต 3,460.9 บาทต่อไร่ ผลผลิต 1,390.4 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้สุทธิ 16,421.8 บาท ผลผลิตขายให้กับพ่อค้าที่เข้ามารับซื้อในหมู่บ้าน เกษตรกรร้อยละ 50.8 ปลูกแตงกวาตลอดทั้งปี ก่อนปลูก ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอัตรา 100 - 120 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง ศัตรูพืชที่สำคัญคือโรคราน้ำค้าง และเพลี้ยไฟ ป้องกันและกำจัดโดยใช้สารเคมีและสารชีวภาพ เก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากใช้สารเคมี 4 - 6 วัน ต้นทุนการผลิต 2,153.1 บาทต่อไร่ มีรายได้สุทธิ 8,220.4 บาทต่อไร่ ขายผลผลิตให้กับพ่อค้าที่มาซื้อในหมู่บ้าน เกษตรกรปลูกผักบุ้งจีนตลอดทั้งปี ก่อนปลูกใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ศัตรูพืชที่สำคัญคือโรคราสนิม เกษตรกรใช้สารเคมีป้องกันและกำจัด เก็บเกี่ยวผลผลิตหลังใช้สารเคมี 7 วัน ต้นทุนการผลิต 2,208.4 บาทต่อไร่ ผลผลิต 1,202.3 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้สุทธิ 10,295.5 บาทต่อไร่ จำหน่ายผลผลิตโดยขายให้พ่อค้าที่มาซื้อ ในหมู่บ้าน มีบ้างที่ไปขายเองที่ตลาด เกษตรกรปลูกผักกวางตุ้งตลอดทั้งปี ใส่ปุ๋ยคอก 100 กิโลกรัมต่อไร่ก่อนปลูก ใส่ปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ศัตรูพืชที่สำคัญคือโรคเน่า และหนอนใยผัก ป้องกันโดยใช้สารเคมี เกษตรกรร้อยละ 59.1 เก็บผลผลิตหลังใช้สารเคมี 10 วัน ต้นทุนการผลิต 2,341.1 บาทต่อไร่ ผลผลิต 1,307.3 กิโลกรัมต่อไร่ มีรายได้สุทธิ 9,686.6 บาทต่อไร่ โดยขายผลผลิตให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อในหมู่บ้าน ปัญหาของเกษตรกรคือขาดน้ำในหน้าแล้ง ต้นทุนการผลิตสูง ศัตรูพืชระบาด ราคาผลผลิตตกต่ำและไม่แน่นอน ขาดการประกันราคา เกษตรกรต้องการให้ทางราชการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้ปลูกผักได้ตลอดปี มีการประกันราคาและจัดหาตลาดให้ ในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ผู้ปลูกผัก ทางราชการควรจัดหาพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อให้เกษตรกรเช่าปลูกผัก ส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษโดยมีการตรวจวิเคราะห์สารพิษในพืชผักอย่างต่อเนื่องและควรจัดตั้งตลาดพืชผักที่ผลิตได้ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาพการผลิตและการตลาดพืชผักของเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
สภาพการผลิตและการตลาดพืชผักของเกษตรกรในภาคใต้ สภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี การผลิตและการตลาดลิ้นจี่ของเกษตรกรใน 4 จังหวัดภาคเหนือ สภาพการผลิตและการตลาดของปาล์มน้ำมันของเกษตรกรตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ การผลิตและการตลาดน้ำผึ้งในจังหวัดขอนแก่น การผลิตและการตลาดข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง ศักยภาพการผลิตการตลาดข้าวหอมนิลและข้าวหอมมะลิแดงของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ การผลิต การตลาด และความต้องการใช้ดาหลาในพื้นที่ภาคใต้ ศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ยางของกลุ่มเกษตรกรสวนยาง ศักยภาพการผลิตและการตลาดยางเครพของสถาบันเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก