สืบค้นงานวิจัย
ทัศนคติและการยอมรับของเกษตรกรต่อกิจกรรมใช้ปุ๋ยหมักน้ำและก๊าซชีวภาพ
โสพิศ ปัญญาบุตร - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ทัศนคติและการยอมรับของเกษตรกรต่อกิจกรรมใช้ปุ๋ยหมักน้ำและก๊าซชีวภาพ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: โสพิศ ปัญญาบุตร
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: เกษตรกรมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมการใช้ปุ๋ยหมักน้ำและก๊าซชีวภาพ มีร้อยละ 60 ของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด มีปัจจัยที่มีแนวโน้มมีความสัมพันธ์กับการมีทัศนคติที่แตกต่างของเกษตรกรได้แก่ ระดับการศึกษา ความสามารถในการอ่านและเขียนหนังสือ การมีสัตว์เลี้ยง การมีรายได้สุทธิคงเหลือ ขนาดพื้นที่ถือครองการเกษตรและอายุของเกษตรกร มีเกษตรกรที่มีการยอมรับเอากิจกรรมนี้ไปปฏิบัติมีเพียงหนึ่งราย เหตุผลที่ยอมรับเพราะเคยเห็นผลสำเร็จของบ่อก๊าซชีวภาพที่คนอื่นทำไว้แล้ว และเห็นว่าประโยชน์ได้คุ้มค่า และได้ผลดีไม้ต้องเสียเวลาในการหาถ่านฟืนให้ลำบาก ส่วนเกษตรกรที่ไม่ยอมรับปฏิบัติตามมีเกือบทั้งหมดในกลุ่มสัมภาษณ์ เหตุผลเพราะว่าเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ เกษตรกรไม่มีเงินทุน ขาดความรู้เรื่องการทำบ่อก๊าซชีวภาพ มีมูลสัตว์ไม่เพียงพอ แรงงานมีไม่เพียงพอ ไม่มีสัตว์เลี้ยง (เฉพาะวัว ควาย และสุกร) มีถ่านฟืนใช้เพียงพอ มีไฟฟ้าใช้แล้ว วิธีการทำยุ่งยากและคิดว่าให้ผลประโยชน์ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในการก่อสร้างบ่อก๊าซครั้งแรกควรอยู่ในวงเงิน 5,000 บาท ปรับปรุงบ่อก๊าซชีวภาพให้มีการใช้วัสดุอย่างอื่นทดแทนมูลสัตว์ ด้านอุปกรณ์ก่อสร้างควรใช้เส้นลวดที่แข็งแรงเสริมความแข็งแรง เสริมตั้งแต่ฐานโดมจนถึงยอดโดม เปลี่ยนท่อเหล็กกลมออกเอาท่อพีวีซีใส่แทนเนื่องจากใช้เหล็กเกิดสนิมง่าย ทำให้มีรอยรั่วก๊าซออกมาได้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2532
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2533
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ทัศนคติและการยอมรับของเกษตรกรต่อกิจกรรมใช้ปุ๋ยหมักน้ำและก๊าซชีวภาพ
กรมส่งเสริมการเกษตร
2533
ผลการศึกษาสภาพการทำและใช้ปุ๋ยหมักของเกษตรกรในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ทัศนคติและการยอมรับของเกษตรกรในท้องถิ่นต่อเทคโนโลยีการผลิตพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการทำและการใช้ปุ๋ยหมักของเกษตรกรในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าวของเกษตรกร อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ทัศนคติและการยอมรับของเกษตรกรต่อการใช้เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อฟื้นฟูแก้ไขดินเสื่อมโทรมตามสภาพของทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การศึกษาการยอมรับของเกษตรกรในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปการจัดการดิน น้ำ และพืชเศรษฐกิจสำหรับประเทศไทย ในพื้นที่นาข้าวจังหวัดลำปาง การลดการปนเปื้อน Enterococci, Coliform และ Escherichia coli ในน้ำใช้และน้ำแข็งของสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นในจังหวัดสงขลา ผลกระทบของการใช้น้ำชลประทานที่มีต่อการยอมรับวิทยากรเกษตรแผนใหม่ของเกษตรกรในเขตโครงการชลประทานพิษณุโลก ศักยภาพการผสมปุ๋ยใช้เอง การยอมรับของเกษตรกรต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก