สืบค้นงานวิจัย
การใช้ชีวมวลของวัชพืชร้ายแรงร่วมกับจุลินทรีย์เพื่อแก้ปัญหาสาหร่ายบลูม (Algae Bloom) ในแหล่งน้ำชลประทาน
นางอำพร คล้ายแก้ว - กรมชลประทาน
ชื่อเรื่อง: การใช้ชีวมวลของวัชพืชร้ายแรงร่วมกับจุลินทรีย์เพื่อแก้ปัญหาสาหร่ายบลูม (Algae Bloom) ในแหล่งน้ำชลประทาน
ชื่อเรื่อง (EN): Control of Algae Bloom in Irrigation Water Resource By Using the Biomass of Noxious Weed With Certain Type of micro organism
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นางอำพร คล้ายแก้ว
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Amporn Klaikaew
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): Algae Bloom
หมวดหมู่:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาตร์และสิ่งแวดล้อม
เลขทะเบียนวิจัยกรม: สวพ.51/2561
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 6190024
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 300,000
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: สำนักวิจัยและพัฒนา
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: 1 ปี
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2561
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: สำนักวิจัยและพัฒนา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้ชีวมวลของวัชพืชร้ายแรงร่วมกับจุลินทรีย์เพื่อแก้ปัญหาสาหร่ายบลูม (Algae Bloom) ในแหล่งน้ำชลประทาน
สำนักวิจัยและพัฒนา
2561
เอกสารแนบ 1
กรมชลประทาน
วัชพืชร้ายแรงในระบบชลประทาน โครงการวิจัยคัดเลือกจุลินทรีย์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์และป้องกันโรคพืชในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช การศึกษาการใช้ชีวมวลของวัชพืชร้ายแรงร่วมกับจุลินทรีย์ เพื่อแก้ปัญหาสาหร่ายบูม (Algae Bloom) ในแหล่งนํ้าชลประทาน ชีวมวลจากวัชพืชเพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานทดแทน การพัฒนาเม็ดดูดซับจากชีวมวลของวัชพืชเป็นซีโอไลท์ใช้บำบัดน้ำเสียและประโยชน์ทางการเกษตร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของวัชพืชร้ายแรงในพื้นที่ชลประทานอย่างยั่งยืน โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้จุลินทรีย์ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นอาหาร การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการผลิตชีวมวลของสาหร่าย Nostoc commune Voucher ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเจริญของจุลินทรีย์เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ย่อยสลายตะกอนอินทรีย์ การแข่งขันของวัชพืชในแปลงหม่อน การผลิตไฮโดรเจนจากชีวมวลสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสกุล Hapalosiphon sp. โดยวิธี three-step microbial hydrogen-producing system

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก