สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทย: กรณีศึกษากระชายดำ
เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทย: กรณีศึกษากระชายดำ
ชื่อเรื่อง (EN): Development of Thai Herbal Production and Utilization: A Case Study of Kaempferia parviflora Wallich. ex Baker
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Therdsak Thonnalak
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทย: กรณีศึกษากระชายดา ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ได้แก่ 1) การเพาะเลี้ยงแคลลัสและการใช้รังสีแกมมาสาหรับชักนาให้เกิดความแปรปรวนทางพันธุกรรมในกระชายดา 2) ผลของปุ๋ยมูลสัตว์ต่อการเจริญเติบโต ปริมาณผลผลิต และปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพบางชนิดของกระชายดา 3) ผลของความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโต ปริมาณผลผลิต และปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพบางชนิดของกระชายดา 4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสียูวีจากสารสกัดกระชายดาในรูปไมโครเอนแคปซูเลท และ 5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายดาผงสาเร็จรูปพร้อมดื่ม ทาให้เกิดการพัฒนาและบูรณาการสมุนไพรกระชายดาอย่างครบวงจร จากองค์ความรู้เรื่องความแปรปรวนทางพันธุกรรมและความหลากหลายของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกระชายดาที่เกิดจากการได้รับรังสีแกมมาสาหรับนาไปใช้ในการคัดเลือกเพื่อให้ได้กระชายดาสายพันธุ์ใหม่ ชนิดของปุ๋ยมูลสัตว์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ปริมาณผลผลิต และปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพบางชนิดของกระชายดา การพรางแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ปริมาณผลผลิต และปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพบางชนิดของกระชายดา การสกัดสารกลุ่มฟลาโวนอยด์จากกระชายดาให้อยู่ในรูปของไมโครเอนแคปซูเลชัน สาหรับใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสียูวี และการสกัด การทาแห้ง ความคงตัว อายุการเก็บรักษา สารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายดาผงสาเร็จรูปพร้อมดื่ม
บทคัดย่อ (EN): The five subprojects of Development of Thai herbal production and utilization: a case study of Kaempferia parviflora Wallich. ex Baker. project include 1) Callus culture and gamma ray treatment used for induction of somaclonal variation in K. parviflora. 2) Effects of animal manure on growth, yields and some bioactive compounds of K. parviflora. 3) Effects of light intensity on growth, yields and some bioactive compounds of K. parviflora. 4) Development of UV rays protection product from K. parviflora extract in microencapsulate form. And 5) Development of Instant Herbal Beverage from K. parviflora. That were development and integration of Thai herbal (K. parviflora) from the knowledge on Gamma ray treatment used for genetic variations and morphological diversity of K. parviflora and the selection for new species. The method of K. parviflora production flow management include fertilization and lighting techniques. And the development and evaluation of K. parviflora formulation such as cosmetic and health supplement products.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-62-01-032
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2562
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2562
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทย: กรณีศึกษากระชายดำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2562
แอนโดไฟติกแอคติโนมัยซิสจากพืชสมุนไพรไทย การศึกษา " งาขี้ม้อน" พืชน้ำมันชนิดใหม่ กับการใช้ประโยชน์ ต้นทุนการปลูกพืชสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์ของไข่น้ำในเชิงพาณิชย์ เทคโนโลยีการผลิตบัวบกและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือจากการผลิตลำไยเพื่อเป็นอาหารโค ระบบการผลิตและต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์เป็นพืชหลักเทียบกับการผลิตข้าวมาตรฐาน (GAP) ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ระดับความสูงของพื้นที่ ที่มีผลต่อผลผลิต และคุณภาพของกระชายดำจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและหัวพันธุ์ลำดับต่างๆ การเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ของเถ้าลอยชีวมวลเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตอ้อยและมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพดเทียนและการใช้ประโยชน์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก