สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ธวัชชัย หยุบแก้ว - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ชื่อเรื่อง (EN): Supply Chain of palm oil
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ธวัชชัย หยุบแก้ว
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Tawatchai Yupkaew
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ธวัชชัย หยุบแก้ว
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Tawatchai Yupkaew
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: โซ่อุปทานปาล์มน้ำมัน พบว่า ต้นน้ำ คือ เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ผลผลิตหลัก ได้แก่ ผล ปาล์มน้ำมัน กลางน้ำ ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลานเท หรือโรงงานรับซื้อปาล์มน้ำมัน ปลายน้ำ ได้แก่ โรงงานสกัด ปาล์มน้ำมันดิบ และโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์
บทคัดย่อ (EN): Supply Chain of palm oil
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 1
ชื่อแหล่งทุน: ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 1
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 0
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ภาคใต้ตอนบน
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: 9 เดือน
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2559
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: Submitted by Admin ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (baac@tarr.arda.or.th) on 2018-05-07T09:07:34Z No. of bitstreams: 1 การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา ปาล์มน้ำมัน.pdf: 181093 bytes, checksum: 1d7ef80b3c3df3425bc4d9adc78d06b8 (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.
2560
การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปีที่3 การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปีที่3 การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปีที่ 2 การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : กาแฟ การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมหนูศัตรูปาล์มน้ำมันในแปลงปลูกปาล์มน้มันใหม่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปีที่ 2 โครงการวิจัยศึกษาระบบการจัดการสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน การพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันในภาคใต้ตอนบน การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมหนูศัตรูปาล์มน้ำมันในแปลงปลูกปาล์มน้ำมันใหม่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมหนูศัตรูปาล์มน้ำมันในแปลงปลูกปาล์มน้ำมันใหม่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน การศึกษาชนิดของชันโรง (Trigona spp.) ในภาคใต้ตอนบน ของประเทศไทย .

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก