สืบค้นงานวิจัย
การเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยการประยุกต์ใช้ข้าวกล้องงอกในผลิตภัณฑ์ขนมไทยและเครื่องสำอาง
ประดับ เรียนประยูร, วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์, ภัทราภรณ์ แก้วกูล, วรศิธิกุลญา ธราธิมา, กิตติ นิลผึ้ง, ประดับ เรียนประยูร, วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์, ภัทราภรณ์ แก้วกูล, วรศิธิกุลญา ธราธิมา, กิตติ นิลผึ้ง - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยการประยุกต์ใช้ข้าวกล้องงอกในผลิตภัณฑ์ขนมไทยและเครื่องสำอาง
ชื่อเรื่อง (EN): Economic value added of local rice (Oryza sativa Linn.) of Surin provincebyapplication of germinated brown rice in Thai desertand Cosmetics
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ชื่องานวิจัย : การเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยการประยุกต์ใช้ข้าวกล้องงอกในผลิตภัณฑ์ขนมไทยและเครื่องสำอาง คณะผู้วิจัย : ภัทราภรณ์ แก้วกูล ประดับ เรียนประยูร วรรธนะชัย ปฐมสิริวงศ์ ประวีณา มณีรัตนรุ่ง โรจน์ และกิตติ นิลผึ้ง ปีที่วิจัย : 2558 บทคัดย่อ งานการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยการประยุกต์ใช้ข้าวกล้องงอกในผลิตภัณฑ์ขนมไทยและเครื่องสำอาง ได้ดำเนินการพัฒนาการใช้แป้งข้าวกล้องงอกพื้นเมืองสุรินทร์ 3 สายพันธุ์ คือ ข้าวกล้องเนียงกวง ข้าวกล้องปกาอำปึล และข้าวกล้องหอมมะลิแดง ทดแทนแป้งสาลีในการผลิตขนมทองม้วน ทดแทนแป้งมันสำปะหลังในการผลิตข้าวเกรียบ และการใช้น้ำข้าวผลิตสบู่ธรรมชาติ การพัฒนาขนมทองม้วนและข้าวเกรียบโดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (Randomized Complete Block Design: RCBD) จัดสิ่งทดลองเป็น 2 สิ่งทดลอง 3 บล็อก (แป้งข้าวกล้องงอกพื้นเมืองสุรินทร์ 3 สายพันธุ์ : แป้งสาลี เท่ากับ 50 : 50 และ 30 : 70 และ แป้งข้าวกล้องงอกพื้นเมืองสุรินทร์ 3 สายพันธุ์ : แป้งมันสำปะหลัง เท่ากับ 10 : 90 และ 20 : 80) ได้สูตรผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด อย่างละ 6 สูตร เมื่อนำผลิตภัณฑ์ไปประเมินผลทางประสาทสัมผัสและความพึงพอใจของของผู้บริโภค พบว่า ขนมทองม้วนสูตรที่ให้การยอมรับมากที่สุดจากข้าวพื้นเมืองสุรินทร์ทั้ง 3 สายพันธุ์ คือ สูตรที่ 6 (แป้งข้าวกล้องงอกมะลิแดง : แป้งสาลี เท่ากับ 50 : 50 และข้าวเกรียบสูตรที่ให้การยอมรับมากที่สุดจากข้าวกล้องงอกพื้นเมืองสุรินทร์ทั้ง 3 สายพันธุ์ คือ สูตรที่ 3 (แป้งข้าวกล้องงอกเนียงกวง : แป้งสาลี เท่ากับ 10 : 90) นอกจากนี้ยังพบว่าผลิตภัณฑ์ขนมไทยทั้งสองชนิดมีปริมาณสารกาบาระหว่าง 0.74 - 1.16 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม และมีคุณภาพทางจุลินทรีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ธรรมชาติจากน้ำข้าวกล้องงอกพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ศึกษาระดับความเข้มข้นของน้ำข้าวกล้องงอกพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์ 3 สายพันธุ์ ที่เหมาะสมในการผลิตสบู่ธรรมชาติ 3 ระดับ คือ ร้อยละ 30 35 40 โดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (RCBD) ได้สบู่ธรรมชาติทั้งหมด 9 สูตร เมื่อนำสบู่ธรรมชาติทั้ง 9 สูตร ไปประเมินผลทางประสาทสัมผัสและความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า ผู้ทดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์สบู่ธรรมชาติจาก น้ำข้าวกล้องงอกพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์มากที่สุด คือ ข้าวปกาอำปึล ข้าวเนียงกวง และข้าวหอมมะลิแดง ตามลำดับ ที่ความเข้มข้นร้อยละ 30 ผลิตภัณฑ์สบู่ธรรมชาติจากน้ำข้าวกล้องงอกพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์ทั้ง 3 สายพันธุ์ มีสารที่ มีกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระระหว่าง 0.19-0.23 มิลลิกรัมต่อกรัม และมีคุณภาพทางเคมีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คำสำคัญ : ข้าวกล้องงอกพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์/ ขนมไทย/ เครื่องสำอาง
บทคัดย่อ (EN): RESEARCH TITLE : Economic value added of local rice (Oryza sativa Linn.) of Surin province by application of germinated brown rice in Thai desert and Cosmetics INVESTIGATORS : Phattaraporn Kaewkool, Pradub Reanprayoon, Wattanachai Yoonaiwong, Praweena Maneerattanarungroj and Kitti Nilpueng RESEARCH YEAR : 2015 This objective of this research was to study economic value added of Surin local rice by application of germinated brown rice in Thai desert and cosmetics. The Development was conducted using Surin local germinated brown rice flour (3 species; paka-umpoul rice, neiy-kang rice, and mali-dang rice) to substitute wheat flour in Kha nom tong muan, to substitute cassava flour in cracker and water extract from Surin local germinates brown rice in natural soap. Development of Kha nom tong muan and cracker The experimental design was randomized complete block (RCBD) held a trial a 2 treatment 3 blocks (Surin local germinated brown rice flour 3 species: wheat flour is 50 : 50 and 30 : 70 and Surin local germinated brown rice flour 3 species : cassava flour is 10 : 90 and 20 : 80) The two products of each 6 formulas. The sensory and satisfaction evaluation of all 6 Kha nom tong muan formulas and all 6 crackers formulas were tested by consumers. The results showed Kha nom tong muan formula that gives the most respected of Surin local germinated brown rice flour 3 species is the formula 6 (Germinated brown mali-dang rice four : wheat four was 50 : 50) and crackers is formula 3 (Germinated brown neiy-kang rice four cassava four was 10: 90). Also found Thai desert 2 types of GABA between 0.74 to 1.16 mg/ 100 g. and has the microbiological quality in the community standard. The development of natural soap products from water extract of Surin local germinates brow rice. The objective of this research was to studying of the concentrations of the water extract from Surin local germinates brown rice (3 species; paka-umpoul rice, neiy-kang rice, and mali-dang rice) on the production of natural soaps. Three level of water extract concentrations, 30%, 35%, and 40%, were applied in the base formalas of natural soap. The experiments were designed in RCBD that 9 all-natural soap formulas were investigated. The sensory and satisfaction evaluation of all 9 natural soap formulas were tested by consumers. The results showed the natural soap consisted of 30% of the water extract from Surin local germinate brow rice water was the highest satisfied, The natural soap consisted of 30% of the water extract from paka-umpoul rice, neiy-kang rice and mali-dang rice were satisfied, respectively. The compounds which presented antioxidant activity, 0:19-0:23 mg/g, was found in the natural soap consisted of the water extract from 3 varieties of Surin local germinate brow rice. The chemical properties of the obtained natural soap followed as Thai industrial standards of the natural soap. Keywords: Surin local germinates brow rice / Thai desert/ Cosmetics
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยการประยุกต์ใช้ข้าวกล้องงอกในผลิตภัณฑ์ขนมไทยและเครื่องสำอาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
30 กันยายน 2558
บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ข้าวกล้องงอกเพิ่ม กาบา ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารแกมมาอะมิโนบิวเทอริกเอซิดในข้าวกล้องงอก บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(ปีที่3) GABA ในคัพภะข้าวและข้าวกล้องงอก การใช้ประโยชน์จากข้าวมีสีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยกึ่งสำเร็จรูป การผลิตนมหมักแอสิโดฟิลัสมิลค์จากข้าวกล้องงอก การรักษาคุณภาพของข้าวกล้องหลังการเก็บเกี่ยวโดยการใช้เทคโนโลยีการฉายรังสีแกมมาเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก