สืบค้นงานวิจัย
การปลูกถั่วฝักยาวไร้ค้างพันธุ์ มข.25 เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
ลัดดา วิริยางกูร - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การปลูกถั่วฝักยาวไร้ค้างพันธุ์ มข.25 เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ลัดดา วิริยางกูร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ธีรสันต์ สุนทรกะลัมภ์
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องการปลูกถั่วฝักยาวไร้ค้างพันธุ์ มข.25 เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการเพื่อศึกษาถึงลักษณะการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ เนื่องจากเป็นพันธุ์ใหม่ พร้อมทั้งศึกษาถึงอิทธิพลของการเด็ดสดของดอก 3 ชุดแรก ต่อผลผลิตเมล็ดพันธุ์ในขั้นสุดท้าย งานวิจัยนี้ดำเนินการปลูกถั่วฝักยาวไร้ค้าง มข.25 เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ดำเนินการในช่วงฤดูฝน ปี 2535 ในพื้นที่ของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 19 ต. นาเริด อ. พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดำเนินการปลูกในแปลงย่อยพื้นที่ 75 ตารางเมตร (กว้าง 5 ยาว 15 เมตร) จำนวน 4 แปลง แปลงที่ 1 และ 2 ทำการเด็ดฝักสดของดอกชุดที่ 1-3 รวม 3 ครั้ง ส่วนแปลงที่ 3 และ 4 ไม่มีการเด็ดฝักสด ปล่อยให้ฝักจากดอกทุกชุดแก่เพื่อเก็บเกี่ยว เมล็ดพันธุ์ทั้งหมด ดำเนินการศึกษาถึงรายละเอียด ลักษณะ ด้านความสูงของลำต้นเมื่อเก็บ ฝักแห้งครั้งแรก จำนวนฝักแห้ง/ต้น ลักษณะองค์ประกอบผลผลิตเมล็ดพันธุ์ ผลผลิตเมล็ดพันธุ์และความงอกเมล็ดพันธุ์หลังการเกี่ยวของถั่วฝักยาวไร้ค้าง มข.25 ควบคู่ไปกับศึกษา ถึงอิทธิพลของการเด็ดฝักสด 3 ครั้ง เปรียบเทียบกับการไม่เด็ดฝักสดเลยต่อลักษณะดังกล่าว ข้างต้น เมล็ดพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวได้ตากให้มีความชื้น ประมาณ 12% นำเข้าเก็บรักษาในสภาพปกติไม่ควบคุมสภาพแวดล้อมตรวจสอบความงอกทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี ถั่วฝักยาวไร้ค้าง มข.25 จากแปลงที่มีการเด็ดฝักสด 3 ครั้งและไม่มีการเด็ดฝักสดเมื่อเก็บฝักแห้งครั้งแรกต้นถั่วมีความสูงเฉลี่ย 61.9 และ 62.8 เซนติเมตร มีจำนวนฝักแห้งเฉลี่ย 22.15 และ 20.15 ฝัก/ต้น ฝักแห้งมีความยาวเฉลี่ย 34.21 และ 31.63 เซนติเมตรมีจำนวนเมล็ดเฉลี่ย 8.2 และ 8.4 เมล็ด/ฝัก เปอร์เซ็นต์การกระเทาะเฉลี่ย 20.54 และ 21.0% น้ำหนัก 100 เมล็ด (ความชื้นประมาณ 52%) เฉลี่ย 30.85 และ 31.63 กรัม ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 91.66 และ 86.99 กิโลกรัม/ไร่ และความงอกเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยหลังการเก็บเกี่ยว 85.9 และ 84.8% ตามลำดับ การเด็ดฝักสดของดอกชุดที่ 1-3 จำนวน 3 ครั้ง ไม่มีผลทำให้ความสูงของลำต้นเมื่อเก็บฝักแห้งครั้งแรก จำนวนฝักแห้ง/ต้น ความยาวฝักแห้ง จำนวนเมล็ด/ฝัก เปอร์เซนต์การกระเทาะ น้ำหนัก 100 เมล็ด ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ และความงอกเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนผลผลิตเมล็ดพันธุ์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตรงกันข้ามกลับมีแนวโน้มที่จะได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงขึ้น นอกจากนี้การเด็ดฝักสด 3 ครั้งจะได้ผลผลิตฝักสดอีกประมาณ 297.6 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวไร้ค้าง มข.25 ความชื้นประมาณ 12% ความงอกเริ่มต้นประมาณ 84% เก็บรักษาในสภาพที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เป็นเวลา 1 ปี ความงอกลดลงอยู่ที่ประมาณ 80%
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2543
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2543
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การปลูกถั่วฝักยาวไร้ค้างพันธุ์ มข.25 เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
2543
การแสดงออกของพันธุ์และสายพันธุ์ถั่วฝักยาวในการปลูกแบบอินทรีย์และแบบใช้สารเคมี การเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว พันธุ์กำแพงแสน 1 ในฤดูแล้ง การผลิตเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์พันธุ์ข้าวเจ๊กเชยสระบุรี การผลิตเมล็ดพันธุ์สังเคราะห์ชุดที่ 2 อัตราการปลูกที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วท่าพระสไตโล การใช้ปุ๋ยทางใบในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ความคิดเห็นของสมาชิกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ที่มีผลต่อกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ในจังหวัดฉะเชิงเทรา การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว American Jointvetchสายพันธุ์ Leeและสายพันธุ์Glenn เพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ในที่ลุ่ม (1) การเร่งความงอกของเมล็ดถั่ว American Jointvetch สายพันธุ์ Lee และสายพันธุ์ Glenn การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 จากแปลงสำรองพันธุ์ของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดชัยนาท ในปี 2538

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก