สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาลูกผสมข้ามชนิดเพื่อการค้า
ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาลูกผสมข้ามชนิดเพื่อการค้า
ชื่อเรื่อง (EN): Interspecific-hybrid Curcuma Development for Commercial
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ: ปทุมมา การผสมข้ามชนิด ปทุมมากระถาง ปทุมมาตัดดอก การผลิตปทุมมากระถาง การผลิตหัวปทุมมา
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาลูกผสมข้ามชนิดเพื่อการค้า” แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา และพัฒนาสายพันธุ์ปทุมมาลูกผสมที่สวยงาม สามารถใช้เป็นการค้าได้ และ 2) พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตหัวและผลิตปทุมมากระถางเพื่อการค้า    จากการศึกษาวิจัยพบว่า การใช้ปทุมมากลุ่ม Paracurcuma เป็นต้นแม่ ละอองเกสรของ Eucurcuma จะสามารถงอกลงไปในก้านชูเกสรเพศเมียของกลุ่ม Paracurcuma ได้ แต่หากทำการผสมสลับพ่อสลับแม่ละอองเกสรของ Paracurcuma จะไม่สามารถงอกบนเกสรเพศเมียของ Eucurcuma ได้ ในการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอนั้น พบว่า การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอของลูกผสมที่มีอายุ 15 วัน บนอาหารสูตร MS ที่ประกอบด้วย 1มก/ล BA 1มก/ล GA และ 0.1มก/ล NAA เอ็มบริโอสามารถพัฒนาไปเป็นต้นได้ โดยในกลุ่มพัฒนาลูกผสมเพื่อใช้เป็นการตัดดอกได้ต้นจากการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ จำนวน 298 ต้น และกลุ่มที่พัฒนาเป็นไม้กระถาง จำนวน 179 ต้น จากนั้นทำการคัดเลือกลูกผสมข้ามที่แท้จริงโดยเทคนิค RAPD พบว่า สามารถบ่งบอกความเป็นลูกผสมได้ เมื่อใช้ Primer Opu –14 (5’-TGGGTCCCTC-3’) หลังจากคัดแยกลูกผสม พบว่า ได้ลูกผสมในกลุ่มที่พัฒนาเป็นไม้ดอก จำนวน 180 ต้น และเป็นไม้กระถาง จำนวน 93 ต้น เมื่อทำการคัดเลือกโดยเกษตรกรและผู้ส่งออกปทุมมา พบว่า ได้สายพันธุ์ที่ดีเด่นน่าจะใช้ประโยชน์ทางการค้าได้ 21 สายพันธุ์ โดยเป็นไม้ตัดดอก 15 สายพันธุ์ และไม้ดอกกระถาง 6 สายพันธุ์ ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานวิจัย ได้สายพันธุ์ปทุมมาใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการค้า ทำให้เกษตรกรหรือบริษัทมีสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่ใช้ในการผลิตจำหน่ายและส่งออก 
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-08-03
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-08-02
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2558
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
ข้อมูลทรัพยสินทางปัญญา
ประเภทIP คุ้มครองพันธุ์พืช
รายชื่อสิ่งประดิษฐ์ 1. 0695/2563 ชื่อภาษา ไทย : สวัสดี ฮันนี่มูน ชื่อภาษาอังกฤษ : Sawadee ‘Honeymoon’
เลขที่คำขอ 073/2560
วันที่ยื่นคำขอ 2017-12-21 12:00:00
เลขที่ประกาศ 101/2563
วันที่จดทะเบียน 2020-11-12 12:00:00
เลขที่จดทะเบียน 0695/2563
วันที่ประกาศ 2020-09-19 12:00:00
สถานะปัจจุบัน เชิงสาธารณะ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาลูกผสมข้ามชนิดเพื่อการค้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 สิงหาคม 2559
การพัฒนาระบบการสร้างปทุมมาสายพันธุ์ใหม่ การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาลูกผสมข้ามชนิดเพื่อการค้า การประเมินศักยภาพของลูกผสมข้ามชนิด (F1) ระหว่างปทุมมาและกระเจียวประดับเพื่อขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ การตรวจลูกผสมข้ามชนิดของถั่วอาหารสัตว์ระหว่าง Centrosema pascuorum cv. Cavacade กับ Centrosema pubescens และ Centrosema macrocarpum ด้วยเทคนิค RAPD การประเมินผลผลิตและชีวมวลในสบู่ดำลูกผสมภายในชนิดและ ลูกผสมข้ามชนิด การผลิตใบตองเพื่อการค้า ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย การแสดงออกของพันธุ์และสายพันธุ์ถั่วฝักยาวในการปลูกแบบอินทรีย์และแบบใช้สารเคมี การประยุกต์ใช้เทคนิค genome in situ hybridization (GISH) เพื่อศึกษาโครงสร้างจีโนม และตรวจสอบการเป็นลูกผสมข้ามชนิดของดอกปทุมมาและดอกกระเจียว การประยุกต์ใช้เทคนิค genome in situ hybridization (GISH) เพื่อศึกษาโครงสร้างจีโนมและตรวจสอบการเป็นลูกผสม ข้ามชนิดของดอกปทุมมาและดอกกระเจียว โครงการวิจัยและพัฒนาปทุมมาและกระเจียว

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก