สืบค้นงานวิจัย
ความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง ภาคเหนือของประเทศไทย
นางพยอม รอตมงคลดี, นางงามตา โอกาสดี, เมธาวี รอตมงคลดี, จำนงค์ รอตมงคลดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง ภาคเหนือของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Species Diversity of Aquatic Animals, Conservation and Sustainable Utilization in Mekong Basin, Northern Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง ภาคเหนือของประเทศไทย ในระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 พบกุ้งน้ำจืด จำนวน 1 วงศ์ 1 สกุล 7 ชนิด คือ Macrobrachium dienbienphuense, M. eriocheirum, M. hirsutimanus, M. mieni, M. lanchesteri, M. rosenbergii, M. sintangense ปูน้ำจืดจำนวน 1 วงศ์ 2 สกุล 3 ชนิด คือ Mekhongthelphusa brandti, Mekhongthelphusa tetragona, Somanniathelphusa dugasti หอยกาบเดี่ยวจำนวน 4 วงศ์ 9 สกุล 13 ชนิด คือ Anulotaia mekongensis, Filopaludina martensi cambodjensis, F. martensi martensi, F. martensi munensis, Mekongia rattei, M. sphaericula spiralis, Pila polita, P.ampullacea, Pomacea canaliculata, Brotia costula, Melanoides tuberculata, Tarebia granifera, Clea helena หอยกาบคู่ จำนวน 3 วงศ์ 10 สกุล 19 ชนิด คือ Limnoperna siamensis, Cristaria plicata, Hyriopsis bialatus, Pilsbryoconcha exilis exilis, Ensidens ingallsianus ingallsianus, Indonaia pilata, Scarbies phaselus, Uniandra contradens ascia, U. fischeriana, U. rustica, U. tumidula, Pseudodon mouhoti, P. vondembuschianus ellipticus, Corbicula blandiana, C. baudoni, C. gustaviana, C. iravadica, C. moreletiana, C. occidentiformis และพบปลาน้ำจืดจำนวน 24 วงศ์ 82 สกุล 134 ชนิด คือ Amphotistes laoensis, Himantura chaophraya, Chitala ornata, Notopterus notopterus, Anguilla marmorata, Paralaubuca typus, P. riveroi, Macrochirichthys macrochirus, Parachela oxygastroides, P. siamensis, P. maculicauda, Raiamas guttatus, Opsarius koratensis, Esomus metallicus, Leptobarbus hoeveni, Luciosoma bleekeri, Rasbora borapetensis, R. myersi, R. tornieri, R. trilineata, Cyprinus carpio, Probarbus jullieni, Catlocarpio siamensis, Thynnichthys thynnoides, Amblyrhynchichthys truncatus, Cosmochilus harmandi, Cyclocheilichthys enoplos, C. furcatus, C. apogon, C. lagleri, C. repasson, Mystacoleucus argenteus, M. atridorsalis, M. marginatus, M. ectypus, Puntioplites falcifer, P. proctozysron, Sikukia gudgeri, Barbodes altus, B. gonionotus, B. schwanefeldi, Hypsibarbus lagleri, H. malcolmi, H. wetmorei, Poropuntius deauratus, Puntius brevis, Systomus orphoides, S. partipentazona, S. stolitzkaeus, Scaphiodonichthys acanthopterus, Bangana behri, Barbichthys nitidus, Cirrhinus jullieni, C. microlepis, C. cirrhosus, C. molitorella, Osteochilus hasselti, O. microcephalus, Crossocheilus reticulatus, C. siamensis, Epalzeorhynchos frenatum, Hypophthalmichthys molitrix, Labeo rohita, L. dyocheilus, Morulius chrysophekadian, Hampala dispar, H. macrolepidota, Henicorhynchus ornatipinnis, H. lobatus, H. siamensis, Labiobarbus siamensis, Garra cambodgiensis, Mekongina erythrospila, Acanthopsis thiemmethdi, Yasuhikotakia modesta, Y. morleti, Syncrossus helodes, Lepidocephalichthys hasselti, Pangio anguillaris, Gyrinocheilus pennocki, Pseudomystus siamensis, Mystus singaringan, M. mysticetus, M. atrifasciatus, Hemibagrus filamentus, H. wickioides, Belodontichthys dinema, Hemisilurus mekongensis, Kryptopterus cheveyi, K. geminus, Micronema bleekeri, M. micronema, Ompok krattensis, Wallago attu, W. leerii, Laides longibarbis, Pangasianodon gigas, Pangasius conchophilus, P. hypophthalmus, P. larnaudi, P. sanitwongsei, P. bocourti, P. macronema, Helicophagus leptorhynchus, Bagarius bagarius, B. yarrelli, Glyptothorax lampris, Clarias batrachus, C. macrocephalus, Xenantodon cancila, Dermogynys siamensis, Monopterus albus, Macrognathus siamensis, M. semiocellatus, Mastacembelus favus, M. armatus, Parambassis siamensis, P. apogonoides, Pristolepis fasciata, Nandus oxyrhynchus, Oreochromis niloticus, Oxyeleotris marmoratus, Anabas testudineus, Trichopsis pumila, T. vittatus, Trichogaster trichopterus, T. microlepis, T. pectoralis, Betta splendens, Channa gachua, C. lucius, C. micropeltes, C. striata และ M. leiurus. สัตว์น้ำส่วนใหญ่พบชุกชุมและมีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง มีบางชนิดที่พบเฉพาะในบางบริเวณ เช่น Macrobrachium dienbienphuense, Mekhongthelphusa brandti, M. tetragona, Anulotaia mekongensis, Brotia costula, Pilsbryoconcha exilis exilis, Indonaia pilata, Uniandra contradens ascia, U. fischeriana, U. rustica, U. tumidula, Pseudodon mouhoti, P. vondembuschianus ellipticus, Himantura chaophraya, Anguilla marmorata, Wallago leerii และ Pangasius sanitwongsei ในขณะที่บางชนิดพบได้น้อยมาก เช่น Macrobrachium rosenbergii, Himantura chaophraya, Anguilla marmorata, Macrochirichthys macrochirus, Catlocarpio siamensis, Bangana behri, Wallago leerii และ Pangasius sanitwongsei.
บทคัดย่อ (EN): Species diversity of aquatic animals, conservation and sustainable utilization were studied in Mekong Basin, Northern Thailand, during October 2015 to September 2016. Freshwater prawns were found 7 species 1 genus in 1 family as Macrobrachium dienbienphuense, M. eriocheirum, M. hirsutimanus, M. mieni, M. lanchesteri, M. rosenbergii, and M. sintangense. Freshwater crabs were found 3 species 2 genera in 1 family as Mekhongthelphusa brandti, Mekhongthelphusa tetragona, and Somanniathelphusa dugasti. Freshwater mollusks; 13 species 9 genera in 4 families of gastropods: Anulotaia mekongensis, Filopaludina martensi cambodjensis, F. martensi martensi, F. martensi munensis, Mekongia rattei, M. sphaericula spiralis, Pila polita, P.ampullacea, Pomacea canaliculata, Brotia costula, Melanoides tuberculata, Tarebia granifera, and Clea helena; as well as 19 species 10 genera and 3 families of bivalves: Limnoperna siamensis, Cristaria plicata, Hyriopsis bialatus, Pilsbryoconcha exilis exilis, Ensidens ingallsianus ingallsianus, Indonaia pilata, Scarbies phaselus, Uniandra contradens ascia, U. fischeriana, U. rustica, U. tumidula, Pseudodon mouhoti, P. vondembuschianus ellipticus, Corbicula blandiana, C. baudoni, C. gustaviana, C. iravadica, C. moreletiana, and C. occidentiformis were found. Freshwater fish were found 134 species 82 genera in 24 families as Amphotistes laoensis, Himantura chaophraya, Chitala ornata, Notopterus notopterus, Anguilla marmorata, Paralaubuca typus, P. riveroi, Macrochirichthys macrochirus, Parachela oxygastroides, P. siamensis, P. maculicauda, Raiamas guttatus, Opsarius koratensis, Esomus metallicus, Leptobarbus hoeveni, Luciosoma bleekeri, Rasbora borapetensis, R. myersi, R. tornieri, R. trilineata, Cyprinus carpio, Probarbus jullieni, Catlocarpio siamensis, Thynnichthys thynnoides, Amblyrhynchichthys truncatus, Cosmochilus harmandi, Cyclocheilichthys enoplos, C. furcatus, C. apogon, C. lagleri, C. repasson, Mystacoleucus argenteus, M. atridorsalis, M. marginatus, M. ectypus, Puntioplites falcifer, P. proctozysron, Sikukia gudgeri, Barbodes altus, B. gonionotus, B. schwanefeldi, Hypsibarbus lagleri, H. malcolmi, H. wetmorei, Poropuntius deauratus, Puntius brevis, Systomus orphoides, S. partipentazona, S. stolitzkaeus, Scaphiodonichthys acanthopterus, Bangana behri, Barbichthys nitidus, Cirrhinus jullieni, C. microlepis, C. cirrhosus, C. molitorella, Osteochilus hasselti, O. microcephalus, Crossocheilus reticulatus, C. siamensis, Epalzeorhynchos frenatum, Hypophthalmichthys molitrix, Labeo rohita, L. dyocheilus, Morulius chrysophekadian, Hampala dispar, H. macrolepidota, Henicorhynchus ornatipinnis, H. lobatus, H. siamensis, Labiobarbus siamensis, Garra cambodgiensis, Mekongina erythrospila, Acanthopsis thiemmethdi, Yasuhikotakia modesta, Y. morleti, Syncrossus helodes, Lepidocephalichthys hasselti, Pangio anguillaris, Gyrinocheilus pennocki, Pseudomystus siamensis, Mystus singaringan, M. mysticetus, M. atrifasciatus, Hemibagrus filamentus, H. wickioides, Belodontichthys dinema, Hemisilurus mekongensis, Kryptopterus cheveyi, K. geminus, Micronema bleekeri, M. micronema, Ompok krattensis, Wallago attu, W. leerii, Laides longibarbis, Pangasianodon gigas, Pangasius conchophilus, P. hypophthalmus, P. larnaudi, P. sanitwongsei, P. bocourti, P. macronema, Helicophagus leptorhynchus, Bagarius bagarius, B. yarrelli, Glyptothorax lampris, Clarias batrachus, C. macrocephalus, Xenantodon cancila, Dermogynys siamensis, Monopterus albus, Macrognathus siamensis, M. semiocellatus, Mastacembelus favus, M. armatus, Parambassis siamensis, P. apogonoides, Pristolepis fasciata, Nandus oxyrhynchus, Oreochromis niloticus, Oxyeleotris marmoratus, Anabas testudineus, Trichopsis pumila, T. vittatus, Trichogaster trichopterus, T. microlepis, T. pectoralis, Betta splendens, Channa gachua, C. lucius, C. micropeltes, C. striata, and M. leiurus. The most species of aquatic animals were abundant and widely distributed in Mekong Basin. Some species were found in some areas such as Macrobrachium dienbienphuense, Mekhongthelphusa brandti, M. tetragona, Anulotaia mekongensis, Brotia costula, Pilsbryoconcha exilis exilis, Indonaia pilata, Uniandra contradens ascia, U. fischeriana, U. rustica, U. tumidula, Pseudodon mouhoti, P. vondembuschianus ellipticus, Himantura chaophraya, Anguilla marmorata, Wallago leerii, and Pangasius sanitwongsei, Whereas, Macrobrachium rosenbergii, Himantura chaophraya, Anguilla marmorata, Macrochirichthys macrochirus, Catlocarpio siamensis, Bangana behri, Wallago leerii, and Pangasius sanitwongsei were rarely found.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
เอกสารแนบ: http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292751
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง ภาคเหนือของประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
30 กันยายน 2559
เอกสารแนบ 1
ความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำลำปลายมาศ ความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำสงคราม ความหลากหลายของชนิดปลาน้ำจืด และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในแม่น้ำมูล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและประเมินศักยภาพของไก่พื้นเมืองไทยในจังหวัดน่านเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ความหลากหลายของชนิดปลาน้ำจืด และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในแม่น้ำโขงตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ กัลยานิวัฒนาเมืองสวรรค์ : เพื่อความมั่นคงด้านอาหารโปรตีนธรรมชาติจากสัตว์น้ำและการอนุรักษ์ปลาไทยพื้นเมือง อนุกรมวิธานของฟิล์มมี่เฟิร์นสกุล Hymenophyllum s.l. (Hymenophyllaceae) ในประเทศไทย ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์ของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก