สืบค้นงานวิจัย
การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ในจังหวัดนครราชสีมา
สุภัตรา การรักษา - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ในจังหวัดนครราชสีมา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุภัตรา การรักษา
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ในจังหวัดนครราชสีมา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทั่วไป การมีส่วนร่วมตลอดจนปัญหาและความต้องการของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 256 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 157 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบโควต้า และแบบง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก มีแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับประมวลผลข้อมูลใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ด้านข้อมูลพื้นฐานทั่วไป สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 43.49 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีบุตรเฉลี่ย 2.35 คน สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.60 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทำนา มีอาชีพรองรับจ้าง เป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเฉลี่ย 5.15 ปี ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่ม ถือหุ้นภายในกลุ่มเฉลี่ย 7.36 หุ้น จำนวนเงินหุ้นเฉลี่ย 270.45 บาท กลุ่มทั้งหมดได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร การมีส่วนร่วมในด้านการบริหารจัดการพบว่า สมาชิกจะมีส่วนร่วมในการเข้าประชุมและแสดงความคิดเห็นในระดับมาก ส่วนในด้านการผลิต การตลาด ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการติดตามและประสานงาน สมาชิกจะมีส่วนร่วมในระดับปานกลางทุกประเด็น อาทิเช่น การเข้าร่วมกิจกรรมการผลิต การวางแผนการผลิต การร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การวางแผนการตลาด การแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบบัญชีรับจ่ายของกลุ่ม สมาชิกกลุ่มมีปัญหาและความต้องการในการดำเนินงานระดับปานกลางในทุกประเด็น อาทิเช่น วัตถุดิบไม่เพียงพอ ขาดความรู้และเทคโนโลยีการผลิต เงินทุนในการดำเนินงานไม่เพียงพอ ไม่มีตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แน่นอน การติดตามแนะนำของเจ้าหน้าที่ไม่ต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพ สมาชิกกลุ่มมีความต้องการต่อการดำเนินงานในระดับมากทุกประเด็น อาทิเช่น ต้องการแหล่งเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์มีฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเหมาะสม ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน (อย.) เป็นที่ต้องการของตลาดและมีตลาดจำหน่ายแน่นอน สมาชิกได้รับความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูป และมีกลุ่มเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด ข้อเสนอแนะ ควรสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการวางแผนการผลิตการตลาดพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ การสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต การตลาด เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2546
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดนครราชสีมา
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ในจังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในจังหวัดมุกดาหาร ความต้องการฝึกอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546-2547 ในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโสกนาค ตำบลวังม่วง จังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อโครงการแแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2544-2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2544-2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรุงเทพมหานคร ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรี ความต้องการในการแปรรูปสินค้าเกษตรของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ความต้องการในการแปรรูปสินค้าเกษตรของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก