สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาลักษณะสมบัติและการแสดงออกของยีน asialoglycoprotein receptor จากกุ้งกุลาดำPenaeus monodon
สุนันทา รัตนาโภ, ราตรี วงศ์ปัญญา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาลักษณะสมบัติและการแสดงออกของยีน asialoglycoprotein receptor จากกุ้งกุลาดำPenaeus monodon
ชื่อเรื่อง (EN): Molecular cloning, characterization and expression of asialoglycoprotein receptor gene in the black tiger shrimp, Penaeus monodon
บทคัดย่อ: Asialoglycoprotein receptor จัดอยู่ในกลุ่ม C-type lectins ซึ่งเป็นโปรตีนที่อาศัยแคลเซียมโดยมีบริเวณจดจำคาร์โบไฮเดรตที่จำเพาะ โปรตีนในกลุ่มดังกล่าวมีความสำคัญในระบบภูมคุ้มกันแต่กำเนิด เช่น เกี่ยวข้องกับการจดจำสิ่งแปลกปลอม กระตุ้นการทำงานของระบบ proPO มีคุณสมบัติต้านแบคทีเรีย และทำให้เกิดกระบวนการฟาโกไซโตซิส งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อโคลนยีน ผลิตและศึกษาสมบัติของรีคอมบิแนนท์โปรตีนของกุ้งกุลาดำ จากการทดลองพบว่ายีน ASGPR มีขนาด 780 นิวคลีโอไทด์ ซึ่งถอดรหัสเป็นโปรตีนที่ประกอบด้วย 260 กรดอะมิโน และพบว่ามีลำดับของ signal peptide ทางปลายอะมิโนขนาด 24 กรดอะมิโน แม้ว่าลำดับกรดอะมิโนดังกล่าวจะไม่พบบริเวณที่จำเพาะต่อน้ำตาลชนิดใดแต่ก็พบบริเวณอนุรักษ์ของโปรตีนในกลุ่ม C-type lectins และเมื่อนำยีนดังกล่าวมาทำการโคลนและผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน และวิเคราะห์ด้วย SDS-PAGE พบว่าโปรตีนที่ได้มีขนาด 37 กิโลดาลตัน ซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่กว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ ยังได้สกัดอาร์เอ็นเอจากอวัยวะต่างๆ ของกุ้งกุลาดำ และนำมาเป็นต้นแบบในการสร้างซีดีเอ็นเอเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การแสดงออกของยีนดังกล่าวในอวัยวะต่างๆ โดยเปรียบเทียบการแสดงออกกับยีน elongation factor ซึ่งเป็นยีนที่มีการแสดงออกทุกอวัยวะ พบว่ายีน ASGPR มีการแสดงออกในระดับต่ำในกุ้งปกติ งานวิจัยในระดับโมเลกุลครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้เข้าใจระบบภูมคุ้มกันและพัฒนาการควบคุมโรคในกุ้งต่อไปAsialoglycoprotein receptor จัดอยู่ในกลุ่ม C-type lectins ซึ่งเป็นโปรตีนที่อาศัยแคลเซียมโดยมีบริเวณจดจำคาร์โบไฮเดรตที่จำเพาะ โปรตีนในกลุ่มดังกล่าวมีความสำคัญในระบบภูมคุ้มกันแต่กำเนิด เช่น เกี่ยวข้องกับการจดจำสิ่งแปลกปลอม กระตุ้นการทำงานของระบบ proPO มีคุณสมบัติต้านแบคทีเรีย และทำให้เกิดกระบวนการฟาโกไซโตซิส งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อโคลนยีน ผลิตและศึกษาสมบัติของรีคอมบิแนนท์โปรตีนของกุ้งกุลาดำ จากการทดลองพบว่ายีน ASGPR มีขนาด 780 นิวคลีโอไทด์ ซึ่งถอดรหัสเป็นโปรตีนที่ประกอบด้วย 260 กรดอะมิโน และพบว่ามีลำดับของ signal peptide ทางปลายอะมิโนขนาด 24 กรดอะมิโน แม้ว่าลำดับกรดอะมิโนดังกล่าวจะไม่พบบริเวณที่จำเพาะต่อน้ำตาลชนิดใดแต่ก็พบบริเวณอนุรักษ์ของโปรตีนในกลุ่ม C-type lectins และเมื่อนำยีนดังกล่าวมาทำการโคลนและผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน และวิเคราะห์ด้วย SDS-PAGE พบว่าโปรตีนที่ได้มีขนาด 37 กิโลดาลตัน ซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่กว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ ยังได้สกัดอาร์เอ็นเอจากอวัยวะต่างๆ ของกุ้งกุลาดำ และนำมาเป็นต้นแบบในการสร้างซีดีเอ็นเอเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การแสดงออกของยีนดังกล่าวในอวัยวะต่างๆ โดยเปรียบเทียบการแสดงออกกับยีน elongation factor ซึ่งเป็นยีนที่มีการแสดงออกทุกอวัยวะ พบว่ายีน ASGPR มีการแสดงออกในระดับต่ำในกุ้งปกติ งานวิจัยในระดับโมเลกุลครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้เข้าใจระบบภูมคุ้มกันและพัฒนาการควบคุมโรคในกุ้งต่อไป
บทคัดย่อ (EN): Asialoglycoprotein receptor (ASGPR) is a C-type lectins which are Ca2+ dependent carbohydrate-recognition proteins. The proteins play crucial roles in the invertebrate innate immunity, such as nonself recognition, activation of proPO system, antibacterial activity, and promotion of phagocytosis and nodule formation. The aims of this study are to clone, express and characterize ASGPR of the black tiger shrimp, Penaeus monodon. The ASGPR cDNA sequence was obtained from the cDNA library of P.monodon by polymerase chain reaction. A 780-bp open reading frame was found to encode a putative protein comprising 260 amino acids and containing a signal peptide of 24 amino acids at N-terminus. A C-type lectin domain existed in the ASGPR, but no specific sugar domain was found from the deduce amino acid. The gene, without the signal sequence, was then cloned into an expression vector, pET28b. The recombinant ASGPR protein was over expressed in Escherichia coli at optimum conditions. The recombinant protein was analyzed by SDS-PAGE. A 37 kDa protein was detected that is bigger than the expected size. Also, analysis of a gene expression in various tissues was carried out using RT-PCR, elongation factor was used as housekeeping gene. in various tissues at a very low level. Knowledge on this lectin at molecular level would help to understand its regulation mechanism in crustacean immune system and would be helpful for shrimp disease control. Asialoglycoprotein receptor (ASGPR) is a C-type lectins which are Ca2+ dependent carbohydrate-recognition proteins. The proteins play crucial roles in the invertebrate innate immunity, such as nonself recognition, activation of proPO system, antibacterial activity, and promotion of phagocytosis and nodule formation. The aims of this study are to clone, express and characterize ASGPR of the black tiger shrimp, Penaeus monodon. The ASGPR cDNA sequence was obtained from the cDNA library of P.monodon by polymerase chain reaction. A 780-bp open reading frame was found to encode a putative protein comprising 260 amino acids and containing a signal peptide of 24 amino acids at N-terminus. A C-type lectin domain existed in the ASGPR, but no specific sugar domain was found from the deduce amino acid. The gene, without the signal sequence, was then cloned into an expression vector, pET28b. The recombinant ASGPR protein was over expressed in Escherichia coli at optimum conditions. The recombinant protein was analyzed by SDS-PAGE. A 37 kDa protein was detected that is bigger than the expected size. Also, analysis of a gene expression in various tissues was carried out using RT-PCR, elongation factor was used as housekeeping gene. in various tissues at a very low level. Knowledge on this lectin at molecular level would help to understand its regulation mechanism in crustacean immune system and would be helpful for shrimp disease control.
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): lectin
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาลักษณะสมบัติและการแสดงออกของยีน asialoglycoprotein receptor จากกุ้งกุลาดำPenaeus monodon
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กันยายน 2553
ผลของการเสริมกลีบดอกดาวเรืองในอาหารต่อความเข้มสีในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1978) ตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลระบบอินทรีย์ การเพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำเพื่อการส่งออก การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ร่วมกับกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man, 1888) และกุ้งขาวแปซิฟิค (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ในบ่อดิน ด้วยระบบน้ำหมุนเวียน การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการจับกุ้งกุลาดำ การแทนที่ปลาป่นด้วยวัตถุดิบโปรตีนจากพืชที่มีศักยภาพในอาหารสำหรับกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon (Fabricius, 1798) การศึกษายีนของไวรัสตัวแดงดวงขาวและกุ้งกุลาดำที่เกี่ยวข้องกับกลไกการตายของเซลล์ การพัฒนาเทคนิคเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสนิปในยีนตัวแทนลักษณะการเจริญเติบโตสำหรับกุ้งกุลาดำที่ทำการปรับปรุงพันธุ์ ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนจากวัตถุดิบโปรตีนจากพืชในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon (Fabricus, 1798) และปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 1790)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก